Cloud blog

Overzicht van Data­cen­ters in België

Overzicht van Data­cen­ters in België

Gedurende de afgelopen zes maanden hebben wij meege­holpen om de gegevens te verza­melen over de Belgische data­cen­ters. Zij herbergen de infor­matie over onze digitale toekomst van morgen en trans­por­teren zetta­bytes op een bevei­ligde manier naar hun wereld­wijde bestemming.

Lees meer
Belgische bedrijven in de wolken

Belgische bedrijven in de wolken

Na onze zomer editie van de Cloud Barometer volgt nu een korte update van de cijfers met betrek­king tot Cloud adoptie in België. Dit naar goede gewoonte en aan de hand van de analyse door Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 3.000 Belgische bedrijfs­ves­ti­gingen met 50 of meer mede­wer­kers in de afgelopen twaalf maanden.

Lees meer
Cloud – Waar of niet waar?

Cloud – Waar of niet waar?

Tegen­woordig kan je er niet meer omheen dat er tijdens een gesprek tussen collega’s er minstens één keer het onderwerp Cloud wordt aange­sneden. Opvallend is dat er dan steeds met meerdere maten en gewichten wordt gemeten.

Lees meer
De Belgium Cloud Barometer

De Belgium Cloud Barometer

Volgens een studie die Computer Profile deed in België onder bedrijven met meer dan 50 werk­ne­mers komt één op de acht van de gebruikte appli­ca­ties recht­streeks uit de Cloud. Daarmee lijkt de explo­sieve groei van het aantal locaties met Cloud oplos­singen voorbij.

Lees meer
Big Data is Big Money

Big Data is Big Money

Belgische zieken­fondsen verkopen pati­ënt­ge­ge­vens aan farma­ceu­ti­sche industrie stond vorige week als headliner op digitale zorg​-magazine​.nl

Lees meer
IT banen op de tocht door de Cloud

IT banen op de tocht door de Cloud

Het is nu wel vrij duidelijk aan het worden welke tech­no­lo­gieën het IT landschap dusdanig gaan veran­deren, en dus ook de toekom­stige IT carrières, zegt Gartner.

Lees meer
Data­cen­ters als uw digitale poort naar de Cloud

Data­cen­ters als uw digitale poort naar de Cloud

Heeft u er wel eens bij stil gestaan hoeveel infor­matie we tegen­woordig met zijn allen verza­melen en delen onder elkaar? Sinds het ontstaan van het Internet is er een enorme groei aan digitale data in allerlei vormen, die op de een of andere manier worden opge­slagen en gedeeld onder alle gebrui­kers die aange­sloten zijn op het wereld­wijde web en daarbuiten.

Lees meer
Cloud biedt ook in België nieuwe kansen.

Cloud biedt ook in België nieuwe kansen.

Onlangs hadden we een inte­res­sante discussie over de vraag of we Cloud nu vooral moeten zien als een tech­no­lo­gisch onderwerp. Of misschien meer als een mindset, een manier van anders denken en gaan redeneren.

Lees meer
Wie beheert uw persoon­lijke data in de Cloud?

Wie beheert uw persoon­lijke data in de Cloud?

Tegen­woordig worden er allerlei gegevens over u verzameld en gebruikt om uw koop­ge­drag voor­spel­baar te maken. En op sociale media wordt uw persoon­lijke infor­matie bijge­houden, en dit ten voordele van deze plat­formen om uw gegevens te kunnen verkopen aan de hoogste bieder.

Lees meer
Geboren in de Cloud?

Geboren in de Cloud?

Mede door de toename van Public Cloud diensten in het afgelopen jaar is de popu­la­ri­teit onder de bedrijven voor Cloud aan het stijgen. Momenteel maakt reeds 1 op de 5 bedrijven in België al gebruik van een of andere Cloud oplossing. Sommigen beweren dat Cloud en “as a…

Lees meer
De Public Cloud kent ook zijn grenzen

De Public Cloud kent ook zijn grenzen

Alle data die wij tegen­woordig produ­ceren en consul­teren worden gecen­tra­li­seerd dankzij Cloud computing en zijn beschik­baar op elk moment van de dag, en altijd binnen handbereik.

Lees meer
The Public Cloud Paradox

The Public Cloud Paradox

For more then a decade infor­ma­tion tech­no­logy is shifting from centra­lized compute power into decen­tra­lized personal computing. Modern tech­no­logy made this possible by doubling the perfor­mance of the central proces­sing unit within every two years (Moore‘s law).

Lees meer
Bring Your own IT

Bring Your own IT

Naar aanlei­ding van een recent onderzoek uitge­voerd door Cisco over de toename van het onge­oor­loofd gebruik van Cloud diensten binnen bedrijven, was ik eigenlijk helemaal niet verbaasd dat het resultaat veel hoger lag dan aanvan­ke­lijk gedacht. Het toont ons dat er geen sector of orga­ni­satie is die hier aan ontsnapt.

Lees meer
Het Internet der dingen komt steeds dichterbij

Het Internet der dingen komt steeds dichterbij

Wat zal de impact zijn van onze tech­no­lo­gi­sche drang naar vernieu­wing voor de gewone man of vrouw in de straat, vroeg ik mij onlangs af? En hoe zullen zij het ervaren dat techniek hun leven drastisch zal gaan veranderen?

Lees meer
The Era of Infor­ma­tion Overflow

The Era of Infor­ma­tion Overflow

Millions of bits & bytes are flowing through the sky or via the ground meanwhile reaching billions of people with infor­ma­tion This is causing the expo­nen­tial growth of the digital universe. According to a study conducted by IDC, shows that the global information…

Lees meer
Het jaarboek van de Cloud

Het jaarboek van de Cloud

We hebben er lang en hard aan gewerkt, maar het resultaat mag er zijn.Met trots presen­teren wij ons aller­eerste iBook met als titel:Het ideale naslag­werk om bedrijfs­lei­ders succesvol te bege­leiden naar de geschikte Cloud oplossing.U vindt hierin een selectie van de…

Lees meer
Niet alle wegen leiden naar Rome

Niet alle wegen leiden naar Rome

Ook in 2015 kwam er geen einde aan de opmars van mobiel internet verkeer. Meer dan de helft van alle internet gebrui­kers surft inmiddels met een mobiel apparaat, al zijn er nog altijd landen waar de desktop pc domineert, zoals bijvoor­beeld de VS, IJsland en Cuba.

Lees meer
Cloud in 2016, het jaar van de waarheid?

Cloud in 2016, het jaar van de waarheid?

Volgens een recente studie in samen­wer­king met Computer Profile bij Belgische en Luxem­burgse bedrijven met 50 of meer mede­wer­kers gebruikt zo’n 44 procent één of meerdere oplos­singen uit de (publieke) Cloud.

Lees meer
How is your Data doing?

How is your Data doing?

Effective in 2016, Dutch and later Belgium ’ companies must notify the data protec­tion authority (“DPA”) and sometimes indi­vi­duals if they suffer certain data breaches that involve personal data under their control.

Lees meer
Wel of niet naar de Cloud?

Wel of niet naar de Cloud?

Cloud computing is onder­tussen niet meer weg te denken uit het bedrijfs­leven. IT-managers zijn zich bewust van de voordelen die de Cloud kan bieden. Maar het probleem blijft dat er vaak over de Cloud wordt gesproken alsof het één entiteit is. En dat maakt het nu net zo lastig.

Lees meer

Pin It on Pinterest