Virtuele Data­cen­ters zijn de toekomst

door 31 oktober 2016

Fysiek datacenter versus Virtueel datacenter

Nadat de servers en storage zijn gevir­tu­a­li­seerd, is het netwerk het volgende logische onderdeel van de IT-infra­struc­tuur dat men verder zal willen opti­ma­li­seren. Tech­no­lo­gieën als Software Defined Networ­king (SDN) zijn dan ook sterk in opkomst. De noodzaak daartoe is er ook, want de omge­vingen worden, mede door cloud computing, almaar complexer en manuele hande­lingen kunnen veel tijd vergen en fouten veroorzaken.

Snel op en neer kunnen schalen is een primaire eis geworden van IT-omge­vingen. Het aantal gebrui­kers op het netwerk kan tijdelijk toenemen, om vervol­gens weer te dalen. Het door­voeren op het netwerk van zulke veran­de­ringen is vaak een hels karwei. Systeem­be­heer­ders zijn dagen en soms weken bezig om de omgeving aan te passen aan de toename van het aantal gebrui­kers per systeem. Daarnaast moeten ze ook nog wachten op de hardware zelf. Dit hand­ma­tige beheer kost niet alleen waar­de­volle tijd en energie, het zorgde ook voor een vergrote kans dat er iets misgaat. Maar door virtu­a­li­satie gaan de ontwik­ke­lingen erg snel. Het adequaat kunnen bijvoegen van nieuwe servers en andere resources is tegen­woordig in de meeste gevallen geen probleem meer.

Maar terwijl het met servers en storage een kwestie is van een nieuwe VM of het beschik­baar stellen van storage resources, komt bij netwerk virtu­a­li­satie meer om de hoek kijken. De uitdaging bij netwerk virtu­a­li­satie is dat er altijd een onder­lig­gend fysiek netwerk meespeelt.

In plaats van dat de IT-omgeving sneller en schaal­baar wordt, zal daardoor de workload zelfs verdub­belen. Het fysieke en virtuele netwerk zouden eigenlijk probleem­loos in elkaar moeten kunnen overlopen. Het IT-landschap is daarnaast ook steeds meer aan het veran­deren, mede gedreven door Cloud computing. Appli­ca­ties waren bijvoor­beeld vrij eenvoudig en statisch, maar nu worden appli­ca­ties veel meer in diverse compo­nenten verdeeld. Die compo­nenten moeten met elkaar commu­ni­ceren binnen een gevir­tu­a­li­seerde omgeving.

Als men er uitein­de­lijk in zal slagen om ook het netwerk te virtu­a­li­seren, dan kan men de volledige omgeving binnen het data­center eenvoudig gaan oppakken en verplaatsen. Afgekort noemt deze dienst V.D.C. wat staat voor Virtual Data Center en dankzij eenvou­dige Copy & Paste toelaat om uw gehele IT omgeving over te hevelen naar een ander data­center naar keuze. Hierdoor zal het mogelijk worden om eenvou­diger een redun­dante oplossing uit te bouwen, in geval er iets mis loopt in het primaire data­center. Er zijn dan ook al heel wat Cloud Service Providers die deze diensten gaan aanbieden waardoor de keuze van het data­center plots­klaps minder relevant zal worden. Wellicht dat de hele discussie omtrent de diverse Tier clas­si­fi­ca­ties overbodig zal worden in de toekomst?

De top 10 Data­cen­ters in België

Aan de hand van commer­ciële gegevens beschik­baar op de markt en vertrou­we­lijke gegevens die we kregen naar aanlei­ding van de 4e editie van de Telecom Inspi­rience Awards hebben wij een top 10 opgesteld, tevens geno­mi­neerden voor de uitrei­king van Brons, Zilver en Goud op de Tia’s. Het gaat om data­cen­ters, niet om bedrijven die al dan niet in België meerdere data­cen­ters hebben. De inter-connec­ti­vi­teit, direct of via carriers, opera­toren en servi­ce­pro­vi­ders is ook in alle Belgische data­cen­ters sterk aanwezig. Belgisch omdat er een perceptie bestaat voor dichtbij, misschien ten onrechte omdat die inter­con­nec­ti­vi­teit ook inter­na­ti­o­naal werkt. Via glasvezel wordt de latency herleid tot milli­se­conden, een probleem waar de banken wel moeite mee hebben.

Waar multi­na­ti­o­nals connec­teren is niet altijd te achter­halen. Voor de KMO’s, het gros van de (toekom­stige) Belgische markt is deze nabijheid wel van enorm belang. Daarnaast ijvert de Europese Commissie ervoor om regels op te stellen voor het gebruik van infor­matie, waarmee ze Ameri­kaanse en wellicht binnen­kort Chinese spelers verplicht om eventuele privacy gevoelige data binnen Europa te houden.

Hieronder vindt u in alfa­be­ti­sche volgorde onze top 10 data­cen­ters in België.

Antwerp DC

Antwerpen

Colt Tech­no­logy Services

Zaventem

Data­center Oostkamp LCP

Oostkamp

Interoute

Gent

Interxion

Zaventem

LCL

Diegem

Level 3

Evere

NRB

Herstal

Orange

Nossegem

Proximus Net Center 1

Evere

Het verschil tussen sommige spelers en de gebruikte tech­no­logie is zo miniem is dat een rangorde bepalen onterecht zou zijn. Maar dat belet niet dat op 23 november 2016 de top 3 met een award beloond zal worden op basis van het oordeel van een vakjury.

Pin It on Pinterest

Share This