Ook dit jaar hebben we in samen­wer­king met Computer Profile een mooi overzicht voor u gemaakt over de stand van zaken met betrek­king tot Cloud computing in België.