De Belgium Cloud Barometer

door 17 september 2016

Belgische Cloud adoptie lijkt te stagneren

Volgens een studie die Computer Profile deed in België onder bedrijven met meer dan 50 werk­ne­mers komt één op de acht van de gebruikte appli­ca­ties recht­streeks uit de Cloud. Daarmee lijkt de explo­sieve groei van het aantal locaties met Cloud oplos­singen voorbij.
Uit de circa 3.200 inter­views met IT verant­woor­de­lijken uit de Belgische commer­ciële en publieke sector, blijkt ook dat de toename in het gebruik van Software as a Service per segment ten opzichte van een jaar geleden stagneert.

Maar wat je niet kan zien kun je ook niet meten, zoals begin van de vorige eeuw zelfs de majes­tu­euze Titanic ten onder ging blijkt ook hier dat we slechts het tipje van de ijsberg zien. Het percen­tage bedrijfs­ves­ti­gingen waar één of meerdere Cloud appli­ca­ties worden gebruikt is stabiel gebleven rond de 52 procent, maar tege­lij­ker­tijd nam het gebruik van Public Cloud diensten alleen maar toe. Hoe verklaren we dan deze schijn­bare stagnatie van Cloud adoptie in België?

Shadow-IT

Een van de meest holle slogans om Cloud diensten te promoten is wellicht “Pay as you grow” dit trekt de aandacht van de bedrijfs­lei­ders, men betaald immers enkel voor wat hij of zij verbruikt? Maar dit blijkt niet helemaal correct te zijn. De IT-afdeling moet aan de hand van de rappor­tage tools het overzicht bewaren en de nodige verge­lij­kingen maken ten opzichte van de factuur van de Cloud Provider. Maar diezelfde IT-afdeling blijkt in de praktijk bezig te zijn om de bestaande en meestal legacy systemen in de lucht te houden en dit vaak met steeds minder middelen. Daarom zullen zij prio­ri­teiten moeten stellen waardoor toepas­singen uit de Cloud meestal ergens achteraan in het lijstje komen te staan. Hierdoor is het fenomeen shadow-IT ontstaan, waar andere afde­lingen in de orga­ni­satie buiten de IT-afdeling om diensten uit de Cloud afnemen. Volgens de Belgium Cloud barometer is dit aantal de afgelopen jaren spec­ta­cu­lair toege­nomen, denk maar aan de vele Dropbox of aanver­wante file-sharing diensten binnen uw bedrijf. Deze Cloud appli­ca­ties worden niet meegeteld in de analyse en zijn lastiger te traceren. Het conso­li­deren van alle Cloud diensten binnen één bedrijf zal een pittige uitdaging zijn voor de CFO om de werke­lijke Cloud kosten in kaart te brengen.

Platte tekst

Dat Microsoft in stijgende lijn is verbaast ons niets, zij hebben een “alles of niets” strategie bedacht waarmee ze recht­streeks en met volle kracht de eind­klanten trachten te over­tuigen van hun Cloud. Door de lage marges en de vaak ondui­de­lijke licentie politiek worden de lokale Cloud Service Providers buiten spel gezet. Mede door de alom aanwe­zig­heid van Microsoft moeten ze met lede ogen aanzien dat steeds meer bedrijven richting de public Cloud verdwijnen. Toch blijkt de lokale wetgeving als enige strui­kel­blok roet in het eten te gooien, waardoor de Privaté Cloud nog lichtjes favoriet is ten opzichte van public Cloud oplossingen.

Safety first

Een van de meest genoemde nadelen van de Cloud is de “veilig­heid” en het vertrouwen in de Cloud provider. Dit wordt meestal als “show-stopper” aangeduid, maar is het niet vreemd dat E‑banking (33 procent) en HR toepas­singen (29 procent) uit de Cloud ook dit jaar weer flink in stijgende lijn zijn met Isabel als koploper?

Vaak gebruiken we dit argument als mindset om het vertrouwen in de Cloud aan te kunnen tonen. Nu ook public Cloud diensten zijn toege­staan door de Nationale Bank in hun richt­lijnen is veilig­heid een standaard onderdeel geworden van de SLA’s van uw Cloud Provider. Meestal beschikken zij dan ook over de nodige ISO (27001) certi­fi­caten om dit aan te tonen en zijn externe audits in hun data­cen­ters toege­laten om te kunnen bewijzen dat uw gegevens veilig worden bewaard.

Onze vast­stel­ling is dat 2016 wel degelijk het jaar van Cloud adoptie is voor bedrijven in België. Oplos­singen uit de Cloud hebben onder­tussen wel bewezen dat er voor elke orga­ni­satie genoeg voordelen te rapen vallen. En toch zijn er nog velen die twijfelen, wellicht omdat er een wettelijk kader ontbreekt over het gebruik van data in de Cloud? Ondanks de “General Data Protec­tion Regu­la­tion” van de Europese Commissie (GDPR) zijn er nog geen duide­lijke richt­lijnen. Want als het toch eens mis zou gaan, waardoor uw data op straat komt te liggen, dan kun je pas vanaf voorjaar 2018 terecht bij de Belgische Privacy Commissie om dit te melden!

Deze Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samen­wer­king met Computer Profile Benelux

Dit opinie­stuk is gepu­bli­ceerd in DataNews nummer 6 van 16 September 2016. (Pag. 24)

Pin It on Pinterest

Share This