Niet alle wegen leiden naar Rome

door 16 januari 2016

Ook in 2015 kwam er geen einde aan de opmars van mobiel internet verkeer. Meer dan de helft van alle internet gebrui­kers surft inmiddels met een mobiel apparaat, al zijn er nog altijd landen waar de desktop pc domineert, zoals bijvoor­beeld de VS, IJsland en Cuba.
Wereld­wijd hebben 3 miljard mensen toegang tot internet. Daarvan hebben 2 miljard, oftewel tweederde, internet via hun smartphone. De verwach­ting is dat er tot 2020 nog een miljard mensen online gaan. En dat is helemaal te danken aan de smartphone.

Mobiel internet gebruik in België anno 2015

De smartphone heeft ons gedrag de afgelopen jaren ingrij­pend veranderd. Omdat we tegen­woordig altijd en overal toegang hebben tot alle denkbare infor­matie hebben adviseurs en verkopers een veel mindere kennis­voor­sprong dan vroeger. Het aandeel mobiele website bezoeken is in 2015 gestegen tot ongekende hoogtes. Het moment dat mobiel en desktop evenveel bezoeken opleveren ligt niet meer zo veraf.

Maar wist u ook dat al dit draadloos Internet verkeer via Wifi of Mobiel (3/4G) vroeg of laat via een of andere manier toch de grond in gaat, en via meestal koper of glasvezel verbindingen met het Datacenter zal worden verbonden?

Vandaar dat het steeds belang­rijker wordt om eens stil te staan bij de moge­lijk­heden van de optimale verbin­ding te kiezen om al deze infor­matie in goede banen te leiden. Immers zonder verbin­dingen of connec­ti­vi­teit zijn er geen Cloud diensten mogelijk, en het verbaast ons nog altijd hoe weinig men hier eigenlijk bij stil staat!

Data­cen­ters worden beschouwd als de Digitale hub tussen uw bedrijf en het Internet, en hoe korter de afstand hoe beter de verbin­ding. Steeds vaker zien we dat de werknemer thuis over een betere verbin­ding (lees hogere band­breedte) beschikt dan binnen zijn eigen bedrijf. Ook valt het op dat de bedrijfs­ver­bin­ding naar het Internet gedeeld dient te worden met alle aange­sloten mede­wer­kers en men daarboven ook nog gebruik wil maken van allerlei Cloud diensten, liefst via diezelfde aanslui­ting naar het Internet.

U begrijpt dat hierdoor er snel een Data congestie zal ontstaan met alle gevolgen van dien. Daarom is het belang­rijk om eerst een duidelijk overzicht te krijgen van de moge­lijk­heden van aanslui­tingen naar het data­center of Internet, en een analyse te maken van het aantal appli­ca­ties binnen uw orga­ni­satie en hun data­ver­bruik. Hierna kan men pas een degelijk plan opstellen om onder andere:

  1. Te zorgen dat alle verbin­dingen ontdub­beld worden zodat bij uitval, bijvoor­beeld door graaf­werken in uw buurt, er toch via een andere route en telecom provider kan worden verder gewerkt.
  2. Het Internet verkeer binnen uw orga­ni­satie gescheiden zal worden van de bedrijfs­kri­ti­sche appli­ca­ties, en er rekening is gehouden met het aantal gebrui­kers die dezelfde verbin­ding delen.
  3. Data­stromen te opti­ma­li­seren door de korte weg naar het Data­center te vinden en/of recht­streeks een verbin­ding te maken met de Cloud Service Provider. (Public of Private).

Nog een tip: Laat eerst een grondige studie maken aan de hand van de locatie(s) van uw bedrijf, vóór dat u over gaat tot de keuze van een geschikte Internet provider.

Onder­staande Info Graphic laat u inzien waarom band­breedte voor bedrijven steeds belang­rijker wordt, want u bent niet alleen op de digitale snelweg.

Info­graphic: (DataWeb)

Nog een tip: Laat eerst een grondige studie maken aan de hand van de locatie(s) van uw bedrijf, vóór dat u over gaat tot de keuze van een geschikte Internet provider.

Pin It on Pinterest

Share This