IT banen op de tocht door de Cloud

door 23 juli 2016

Het is nu wel vrij duidelijk aan het worden welke tech­no­lo­gieën het IT landschap dusdanig gaan veran­deren, en dus ook de toekom­stige IT carrières, zegt Gartner.

Volgens Gartner, zullen we in de komende 18 maanden zien dat door Cloud computing bepaalde banen overbodig zullen worden, maar ook nieuwe worden gecreëerd.

In een recen­te­lijk onderzoek door Gartner onder IT-profes­si­o­nals, iden­ti­fi­ceerde men Cloud computing als dé tech­no­logie die de grootste invloed heeft op hun carrière in 2016.”Opkomende tech­no­lo­gieën zoals mobi­li­teit, Cloud computing en in aanvul­ling Security en risico’s mana­ge­ment, worden steeds nood­za­ke­lijker binnen bijna elk aspect van het IT-landschap”, zegt Gartner.

Natuur­lijk komen de resul­taten van het onderzoek niet als een complete verras­sing uit de lucht vallen. Sterker nog, een aantal werving en selectie bureaus geven aan dat de vraag naar speci­fie­kere rollen binnen de IT aan het groeien is met de week. Wat vooral veranderd, is dat de werk­ge­vers nu zeer gede­tail­leerd zijn in de vaar­dig­heden die ze zoeken. Nog geen jaar geleden waren ze gewoon op zoek naar mensen die iets van de Cloud kenden.

Steeds meer werk­ge­vers zijn op zoek naar bijvoor­beeld Amazon Web Services ontwik­ke­laars, Cloud archi­tecten, Cloud-speci­a­listen en de nauwe­lijks te vinden DevOps. Het speci­fieke karakter van de functie-eisen is uitein­de­lijk het resultaat van bedrijven die volop hun appli­ca­ties verplaatsen naar de Cloud, en hiervoor de juiste vaar­dig­heden onder hun IT-personeel zoeken die ze daarvoor nodig hebben.

Als infor­ma­ticus zal je in de komende jaren jezelf moeten gaan afstemmen op de behoeften van bedrijven die de Cloud omarmen. En dit betekent dat men zich moet gaan bijscholen door het verkrijgen van de juiste certi­fi­caten in een of andere Cloud richting. Je moet dus het gebruik van de Cloud in de bredere zin, zowel stra­te­gisch als opera­ti­o­neel begrijpen en kunnen vertalen in business processen. Hoewel dit voor sommige onder jullie nieuw is, zijn de meeste Cloud-vaar­dig­heden gebaseerd op basis van bestaande IT-concepten zoals capa­ci­teits­plan­ning en platform-vereisten. Met andere woorden, niet direct gaan panikeren maar gewoon verder voort­bouwen op wat je nu al weet.

Als u op zoek bent om uw IT-carrière naar een hoger niveau te tillen, dan kan de Cloud wel eens de juiste keuze zijn. Maar hiervoor blijft het voorlopig wel lastig om de juiste richting te bepalen, immers kiest u voor de appli­ca­tieve kant in een SaaS model, of gaat u voor de inrich­ting van een data­center met de bijho­rende services die worden aange­boden als een IaaS model?

Een ding is zeker, als je bereid bent om verder te leren dan is de kans groot dat je dankzij Cloud computing de komende jaren tot de top IT-ers behoort die zeer gegeerd zullen zijn binnen het bedrijfsleven.

Dit wordt mede veroor­zaakt door de lage instroom van studenten die kiezen voor infor­ma­tica als hun studie­rich­ting, en net hierdoor is de ICT-sector een knel­punten beroep in Vlaan­deren geworden.

Pin It on Pinterest

Share This