Cloud – Waar of niet waar?

door 26 november 2016

Tegen­woordig kan je er niet meer omheen dat er tijdens een gesprek tussen collega’s er minstens één keer het onderwerp Cloud wordt aange­sneden. Opvallend is dat er dan steeds met meerdere maten en gewichten wordt gemeten.
Uiteraard zijn er voor en tegen­stan­ders van de Cloud en hebben beiden partijen hun redenen die voor ieder op zich zinnig klinken. Uitein­de­lijk worden er geen duide­lijke uitspraken gedaan doordat de meesten onder ons vaak de verkeerde redenen aanhalen in hun betoog. Daarom leek het me een leuk idee om eens een aantal van die argu­menten onder de loep te nemen en met ‘waar of niet waar’ te beant­woorden in een soort van ‘De Slimste Cloud ter Wereld‘ quiz.

Hieronder een aantal veel voor­ko­mende argu­menten over de Cloud in wille­keu­rige volgorde:

De Cloud draait altijd om geld (waar/niet waar)?

Vaak wordt als argument voor de Cloud ‘kosten­be­spa­ring’ genoemd. De illusie bestaat dan ook dat hét grote voordeel van de Cloud is dat het goedkoop is. Maar volgens Belgium Cloud valt dit wel mee. Hoewel de prijzen dalen, vooral voor Infra­struc­ture-as-a-Service (IaaS), is dat niet het geval voor alle Cloud­dien­sten. Zo normaal is het dus niet dat de Cloud kosten bespaart. Vaak zal de bedrijfs­in­for­matie op meerdere plaatsen worden verspreid door het gebruik van Cloud diensten, waardoor het beheren en bevei­ligen van de infor­matie de kosten enkel maar zal verhogen.

Alleen met de Cloud kan je goed zijn (waar/niet waar)?

Deze logica is het gevolg van Cloud washing, oftewel de doel­be­wuste en soms mislei­dende poging door een fabrikant van het re-branden van een oude dienst met het woord ‘Cloud’. Doordat alles maar ‘Cloud’ wordt genoemd, wordt het idee geschetst dat iets pas goed is, wanneer het Cloud is. De kunst is om de verschillen tussen niet Cloud oplos­singen en de echte Cloud te herkennen en de definitie van de N.I.S.T. kan u daarbij helpen.

De Cloud moet voor alles worden gebruikt (waar/niet waar)?

Dit argument is gere­la­teerd aan de tweede stelling, ook dit refereert namelijk aan het idee dat de karak­te­ris­tieken van de Cloud toepas­baar zijn op alles. Het moge duidelijk zijn dat er inderdaad een aantal gevallen zijn waarin de Cloud perfect past, maar niet alle appli­ca­ties en workloads behalen een voordeel uit de Cloud. Kortom niet alles kan vanuit de Cloud worden toegepast ook al wil soms de Cloud service provider u het tegendeel doen bewijzen.

Omdat de bedrijfs­leider het wil (waar/niet waar)?

Veel orga­ni­sa­ties noemen als reden voor het inzetten van de Cloud: ‘De CEO wil het’. Dit is echter géén Cloud strategie. Een Cloud strategie begint namelijk bij het iden­ti­fi­ceren van een bedrijfs­doel waarbij de mogelijke voordelen worden aange­haald en de mogelijke nadelen worden beperkt. De Cloud moet dus worden gezien als een middel om het doel te bereiken, waarbij het doel eerst duidelijk moet zijn.

Eén Cloud strategie of vendor is nood­za­ke­lijk (waar/niet waar)?

Nee, Cloud computing is niet één enkel ding en een Cloud strategie moet dat ook niet zijn. Cloud diensten zijn breed en bereiken meerdere niveaus, modellen, omvang en appli­ca­ties. Zoals de doel­einden en voordelen verschil­lend zijn, moet de Cloud strategie dit ook zijn. Ga dus niet op zoek naar één gestan­daar­di­seerde Cloud!

De Cloud is minder veilig dan on-premise moge­lijk­heden (waar/niet waar)?

Cloud computing wordt vaak als minder veilig gezien. Dit heeft meer met vertrouwen te maken dan dat dit gebaseerd is op een redelijke analyse van daad­wer­ke­lijke bevei­li­gings­ca­pa­ci­teiten. Volgens Gartner hebben er namelijk relatief weinig inbreuken op de bevei­li­ging plaats­ge­vonden in de public Cloud. De meeste inbreuken vinden nog altijd plaats in on-premise data­cen­ters.  Wanneer Cloud providers de veilig­heid van hun Cloud hebben bewezen is er dan ook geen reden om bezorgd te zijn over de veilig­heid hiervan. Vaak kan het behalen van ISO certi­fi­caten zoals ISO 27001 u meer zekerheid bieden en uiteraard is het raadzaam om de veilig­heid van uw gegevens eerst af te toetsen.

De Cloud is niet voor bedrijfs­kri­ti­sche gegevens of gebruik (waar/niet waar)?

Je hoeft de Cloud niet altijd te gebruiken. De Cloud wordt geadop­teerd in stappen en in speci­fieke gevallen. Het is dan ook niet vreemd dat de kritieke systemen onmid­del­lijk in de Cloud worden gezet. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die al verder zijn met de Cloud, of daar zelfs in begonnen zijn. Voor hen is dit weer een ander verhaal.

Cloud = Data­center (waar/niet waar)?

De meeste Cloud beslis­singen moeten niet gaan over het compleet sluiten van het data­center en volledig over gaan op de Cloud. Ook moet een Cloud strategie niet gelijk staan aan de data­center strategie. Maar er moet ook niet totaal gescheiden van elkaar worden gewerkt. Het is belang­rijk om te beseffen dat het data­center niet hetzelfde is als de Cloud en dat hier een gezonde balans tussen moet worden gevonden.

Migreren naar de Cloud betekent auto­ma­ti­sche overname van Cloud karak­te­ris­tieken (waar/niet waar)?

Ga er niet vanuit dat de Cloud eigen­schappen onmid­del­lijk worden over­ge­nomen wanneer je naar de Cloud migreert. Cloud eigen­schappen zijn niet tran­si­tief. Maak dan ook onder­scheid tussen appli­ca­ties die in de Cloud worden gehost en Clouddiensten.

Virtu­a­li­satie = Private Cloud (waar/niet waar)?

Virtu­a­li­satie wordt normaal gesproken gebruikt om tech­no­logie mogelijk te maken voor Cloud computing. Maar het is niet de enige manier om Cloud computing te imple­men­teren. Zoals het niet per se nodig is, kan enkel virtu­a­li­satie ook niet alleen­staand func­ti­o­neren. Virtu­a­li­satie staat dus niet gelijk aan de Cloud.

Hopelijk heeft deze quiz u voldoende inspi­ratie opge­le­verd voor de eerst­vol­gende discussie over de Cloud.

Pin It on Pinterest

Share This