Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van coud​ma​ke​laar​.be, zoals deze beschik­baar is gesteld door Cloud­Ma­ke­laar®. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voor­be­houd wij de infor­matie op onze website aan u aanbieden.

Het gebruik van de infor­matie op deze website is gratis zolang u deze infor­matie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de infor­matie op deze website alleen herge­bruiken volgens de rege­lingen van het dwingend recht. Zonder uitdruk­ke­lijke schrif­te­lijke toestem­ming van Cloud­Ma­ke­laar® is het niet toege­staan tekst, foto­ma­te­riaal of andere mate­ri­alen op deze website her te gebruiken. Het intel­lec­tueel eigendom berust bij Cloud­Ma­ke­laar®. Voor de prijzen die op onze site staan, geldt dat wij streven naar een zo zorg­vuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herken­baar zijn als program­meer dan wel type­fouten, vormen nooit een aanlei­ding om een contract dan wel over­een­komst met Cloud­Ma­ke­laar® te mogen claimen of te veron­der­stellen. Cloud­Ma­ke­laar® streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspan­ningen de infor­matie van of de inhoud op deze website onvol­ledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aanspra­ke­lijk­heid aanvaarden. De infor­matie en/of producten op deze website worden aange­boden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze mate­ri­alen te wijzigen, te verwij­deren of opnieuw te plaatsen zonder enige voor­af­gaande medeling. Cloud­Ma­ke­laar® aanvaardt geen aanspra­ke­lijk­heid voor enige infor­matie die op websites staat waarnaar wij via hyper­links verwijzen.

Mocht de disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Cloud­Ma­ke­laar® op deze pagina.

Pin It on Pinterest