Wel of niet naar de Cloud?

door 26 december 2015

Cloud computing is onder­tussen niet meer weg te denken uit het bedrijfs­leven. IT-managers zijn zich bewust van de voordelen die de Cloud kan bieden. Maar het probleem blijft dat er vaak over de Cloud wordt gesproken alsof het één entiteit is. En dat maakt het nu net zo lastig. Cloud computing bestaat uit een verschei­den­heid aan vormen, elk met hun eigen unieke eigen­schappen. Daarom is de eerste stap bij het kiezen van het juiste platform om te weten wat welke vorm van de Cloud zo uniek maakt.

Wie vandaag de dag nog steeds tegen toepas­singen uit de Cloud is, lijdt aan een of andere vorm van “Cloud­stro­fobie” die wellicht niet bevor­der­lijk zal zijn voor het algemene welzijn van het bedrijf. Immers volgens een welbe­kende Distri­bu­teur zal De Cloud trans­for­matie van een “hoge wolk” over onze business neerdalen tot een heuse “mistbank” die de dage­lijkse busi­ness­mo­dellen bij hun klanten iedere dag meer en meer begint te veran­deren. De Server verkoop ligt serieus onder druk, volumes nemen af en steeds vaker nemen eind­klanten beslis­singen waarbij de klassieke opstel­lingen de duimen moeten leggen voor oplos­singen in de Cloud.

Cloudstrofobie

Cloud­stro­fobie[1] of engte­vrees[1] is een speci­fieke fobie voor kleine of afge­sloten ruimten (Denk bijvoor­beeld aan de server­ruimte waar het meestal zeer warm en benauwd kan zijn).[2][1] De naam is afkomstig van het Latijnse claudere, sluiten[3] of claustrum,[1] slot[3] en het Griekse φόβος phóbos,[1]angst/vrees.[4]

Mensen die aan cloud­stro­fobie lijden, ontwik­kelen angst­symp­tomen als ze zich in ruimten bevinden die moeilijk snel te verlaten zijn, zoals liften,[1] vlieg­tuigen en data­cen­ters of server-ruimten die zij als te klein, te benauwd ervaren. In ernstige gevallen kunnen panie­k­aan­vallen optreden en probeert men aan de situatie te ontsnappen, zelfs als dit ernstig gevaar oplevert. Ander­zijds is het mogelijk dat men door de angst ‘bevriest’. De oorzaak is echter anders: de angst bij cloud­stro­fobie ontstaat doordat men bang is niet uit de greep of de ruimte te kunnen geraken en zich opge­sloten voelt bij hun huidige leve­ran­cier van ICT systemen, terwijl bij agora­fobie het accent meer ligt op het onver­trouwde of onbekende van deze nieuwe omgeving. 

Bron : Wikipedia

Het werken in de Cloud kan vele voordelen bieden voor uw bedrijf. En daardoor wordt de druk bij de IT afdeling om ‘iets’ met Cloud te gaan doen steeds hoger. Alleen welke vorm is nu de juiste voor uw bedrijfssituatie?

Er zijn verschil­lende soorten diensten. Van kant-en-klare toepas­singen die u direct kunt gebruiken, tot omge­vingen waarmee u zelf appli­ca­ties kunt ontwik­kelen. Termen als private, hybride en publieke cloud worden veel­vuldig gebruikt en maken het daarom niet altijd begrij­pe­lijker. Kort gezegd is er een indeling te maken tussen drie soorten van diensten:

  • Cloud diensten gebaseerd op appli­ca­ties (‘Software as a Service’ of kortweg SaaS) met als doelgroep de eind gebruikers.
  • Platform cloud diensten (‘Platform as a Service’ of PaaS) met als doelgroep de ontwikkelaars.
  • Infra­struc­tuur cloud diensten (‘Infra­struc­ture as a Service’ of IaaS) met als doelgroep de IT afdeling en/of systeem-beheerders.

Alle drie van deze vormen brengen weer andere kenmerken en voordelen met zich mee, al zijn er over­een­kom­sten die ten grondslag liggen aan het fenomeen Cloud, namelijk flexi­bi­li­teit, schaal­baar­heid en eventuele kostenefficiëntie.

Maar het blijft aan u om de juiste Cloud te vinden en deze succesvol in uw orga­ni­satie te imple­men­teren. En om dit correct uit te voeren is een inven­ta­ri­satie van uw huidige IT omgeving en bijho­rende appli­ca­ties een must, en dit heeft helemaal niets met Cloud te maken.

Laat u daarom goed infor­meren over de diverse moge­lijk­heden in samen­spraak met uw IT afdeling, en maak dit ook bespreek­baar bij de Cloud service provider van uw keuze. Zij zullen u kunnen bege­leiden naar die cloud die het beste zal passen binnen uw onder­ne­ming. En blijft uw orga­ni­satie toch nog met twijfels en/of vragen zitten, dan weet u ons vast wel te vinden.

En nu nog in goede gezond­heid en vol goede moed het nieuwe jaar inzetten.
Fijne feest­dagen en een prettige jaar­wis­se­ling. PW Handtekening

Pin It on Pinterest

Share This