Nieuwe rol voor de CIO als Cloud Infor­ma­tion Officer?

door 2 juli 2016

Hoewel het tempo tussen bedrijven onderling sterk verschilt, kunnen we al spreken van een algemene trend richting hybride IT. Maar dan blijft de vraag: Hoe begin je hieraan? En hoe kan de IT afdeling hierbij een belangrijke(re) rol (gaan) spelen?
Dit is een vraag die de CIO van zowel de publieke als de private sector zich moet stellen: “Hoe kan ik mijn business unit managers voldoende vrijheid geven om alle voordelen van de Cloud ten volle te benutten, en dit zonder het overzicht te verliezen op kritische factoren als de inte­gratie, de bevei­li­ging, de migratie van de bestaande systemen en bijbe­ho­rende kosten?”
In de aller­eerste instantie zal u een gedegen analyse nodig hebben van uw bestaande IT omgeving, om deze daarna te toetsen aan de verschil­lende oplos­singen uit de Cloud. Vaak is de term “hybride” al de eerste spraak­ver­war­ring die kan onstaan tussen de betrokken partijen, er is immers meer dan één soort van hybride tussen on-premise en in de Cloud. Hieronder volgen een aantal richt­lijnen die u als CIO kunnen helpen om de juiste keuze(s) te kunnen maken:
  1. Hoe ver staat uw bedrijf in termen van Cloud adoptie?

Het is belang­rijk nauw­keurig in kaart te brengen hoe ver de verschil­lende business units staan in hun adoptie van de cloud, en een duidelijk beeld te hebben van het aantal Cloud­op­los­singen die al worden gebruikt, van hun impact op het bedrijf en van hun toekom­stig gebruik.

  1. Heeft uw bedrijf een efficiënt gover­nance model voor het beheer van hybride IT‑toepassingen?

Het is essen­tieel dat uw bedrijf over een centraal gover­nance model beschikt voor het beheer van de beveiligingsrisico’s, inte­gra­tie­pro­blemen en kosten verbonden aan het groeiend gebruik van de Cloud. Hier dient men ook rekening te houden met een groeiend aantal verschil­lende soorten Cloud providers.

  1. Beschikt u over de nodige tools en systemen om end‑to‑end service mana­ge­ment te bieden wanneer Cloud adoptie naar een hogere versnel­ling schakelt?

IT moet over de aange­paste tools beschikken voor het opera­ti­o­neel beheer van Cloud oplos­singen parallel aan de niet-Cloud oplos­singen. Dat is zelfs nog drin­gender wanneer Cloud diensten niet langer spora­disch gebruikt worden binnen uw orga­ni­satie, maar belang­rijke bedrijfs­pro­cessen gaan leveren.

  1. In welke mate is de IT‑afdeling al geëvo­lu­eerd van louter IT aanbieder naar het leveren van diensten aan de business?

Naarmate een bedrijf meer en meer Cloud­ge­ba­seerd is, zal een CIO moeten evolueren van IT provider naar een rol van makelaar in Cloud diensten voor het hele bedrijf.

  1. Is er in de lange termijn­visie van de IT‑afdeling ruimte voor een toene­mende opera­ti­o­nele vrijheid van andere business unit managers?

Als business unit managers meer vrijheid krijgen in hun gebruik van IT-diensten, kan het zijn dat de IT-functie evolueert naar een volledig nieuw model zoals ITaaS. In dat kader zou de IT afdeling als een aparte business unit moeten optreden en dient het een service catalogus samen te stellen die ter beschik­king staat van de andere business units.

Deze richt­lijnen kunnen zeer nuttig zijn als bedrijf om hun concur­ren­tiële voor­sprong te behouden en om sneller in te kunnen spelen op de veran­de­ring op de markt. Hierdoor zal vroeg of laat de rol van de CIO zich meer gaan focussen op zaken zoals “time to market” en flexi­bi­li­teit waardoor de IT afdeling als diensten aanbieden kan blijven bestaan tussen het ruime aanbod van de diverse Cloud Service Providers. Wellicht dat de CIO van de toekomst zich steeds meer gaat moeten richten op de business in plaats van de IT systemen, en daardoor zijn titel zeer snel zal veran­deren in Business Infor­ma­tion Officer (BIO)?

Pin It on Pinterest

Share This