Belgische bedrijven in de wolken

door 24 december 2016

Na onze zomer editie van de Cloud Barometer volgt nu een korte update van de cijfers met betrek­king tot Cloud adoptie in België. Dit naar goede gewoonte en aan de hand van de analyse door Computer Profile op basis van gesprekken met ruim 3.000 Belgische bedrijfs­ves­ti­gingen met 50 of meer mede­wer­kers in de afgelopen twaalf maanden.
Een van de manieren om de omvang in het gebruik van publieke Cloud te meten en weer te geven is het onderzoek gedaan op appli­ca­tie­ni­veau binnen de bedrijven. Deze is onder­ver­deeld en weer­ge­geven in de cijfers hieronder met een stijging van zes naar twaalf procent tussen 2012 en vandaag. Uiteraard gaat het ten koste van de lokale IT infra­struc­tuur binnen het bedrijf (local), maar kunnen we toch nog ruim 60 procent hiervan optekenen. Wij verwachten echter dat dit percen­tage in versneld tempo verder zal afnemen doordat de accep­tatie van Cloud computing als IT oplossing zichzelf heeft bewezen. Sterker nog, er is geen enkele zichzelf respec­te­rende Software of Hardware fabrikant die geen Cloud oplos­singen aanbiedt.  En dat het menens is geworden bewijzen de koplopers zoals Amazon, Google, IBM en Microsoft en als laatste in het rijtje van de “big five” public Cloud providers Oracle, als misschien wel mooiste voorbeeld van het uitrollen van een strategie die men ‘Cloud only’ noemt.

Het aandeel van de hosted appli­ca­ties is vrijwel gelijk aan het gebruik van de public Cloud. Hieronder vallen appli­ca­ties die draaien in een data­center van een externe dienst­ver­lener en meestal ook als private Cloud toepas­singen worden bestem­peld. Inte­res­sant is ook om te zien dat remote desktop oplos­singen die draaien op systemen binnen de eigen orga­ni­satie, maar buiten de eigen locatie in de afgelopen jaren vrijwel onge­wij­zigd zijn gebleven.

Eigenlijk zouden ze deze vorm van het gebruik van appli­ca­ties gewoon bij de on-premises (local) kunnen optellen, immers je hebt altijd een host nodig die lokaal draait en met client software aan te kunnen loggen om daarna gebruik te maken van de vertrouwde desktop omgeving. Toch zijn er ook hier kapers op de kust die deze diensten als Desktop as a Service willen aanbieden recht­streeks vanuit de private of public Cloud. Voorbeeld van twee van de bekendere en ‘made in Belgium’ aanbie­ders zijn Awingu en Nomadesk.

Wie zijn de voor­naamste aanbie­ders van Cloudtoepassingen?

Als we naar het totaal van de aange­troffen public Cloud oplos­singen in België kijken, dan zijn de HR-toepas­singen nog altijd de onbe­twiste leiders. Circa drie op de tien Cloud­toe­pas­singen betreft een HR-toepas­sing en zal meestal worden aange­boden via uw sociaal secre­ta­riaat zoals SD Worx, Xerius, Partena, Securex en Attentia. Opvallend hierin is dat vaak de ‘non Cloud believers‘veiligheid als nummer één argument gebruiken om niet over te schakelen op een Cloud oplossing, terwijl net Banking en HR-toepas­singen de grootste stijgers zijn en worden toegepast door bijna elk bedrijf in België. Uiteraard blijft het veilig beheren en omgaan met uw vertrou­we­lijke gegevens zeer belang­rijk. Nu ook de Europese commissie hun richt­lijnen heeft uitge­bracht (GDPR) om het lekken van data verplicht te moeten melden binnen de 72 uur en met zware finan­ciële conse­quen­ties indien u zich als bedrijfs­leider daar niet aan wil of kan houden, zal de vraag naar een veilige Cloud alleen maar toenemen. De bewijs­last van de melding en het plan van aanpak om in de toekomst data­lekken te voorkomen ligt namelijk bij uzelf en niet bij de Cloud Service Provider.

Met bijna een derde (28%) is Isabel de meest voor­ko­mende fabrikant van Soft­wa­reo­p­los­singen uit de Cloud. Microsoft is met bijna een kwart (24%) de nummer twee. Dit komt voor het grootste deel door de flinke toename van Office 365 gebrui­kers in de afgelopen twee jaren. Daarnaast is Microsoft ook leve­ran­cier van oplos­singen, zoals Exchange, Share­Point, Dynamics CRM en ERP recht­streeks uit de Cloud. Andere CRM software uit de cloud betreft hoofd­za­ke­lijk Sales­force, nog altijd als wereld­wijde markt­leider op dit gebied. Alle andere toepas­singen vormen minder dan 10 procent van het totaal aantal aange­troffen Cloud oplos­singen in België.

Verge­lijken we deze cijfers met de Cloud adoptie bij onze noor­der­buren dan zien we dat daar al 75 procent of driekwart van de Neder­landse orga­ni­sa­ties gebruik maakt van Cloud oplos­singen. Uit een onderzoek blijkt dat de Neder­lan­ders eerder zijn met de adoptie van de Cloud en vaak worden zij dan ook als ‘early adaptors’ gezien, maar wel met alle bijko­mende nadelen als gevolg. Sinds 1 Januari 2016 is bij hun de meld­plicht van data­lekken aan de toezichs­com­missie actief en om u een idee te geven, er zijn nu al meer dan 400 meldingen gedaan tot op heden.  Hieruit blijkt dat er ook reden tot zorg over diverse Cloud diensten bestaat. Zo vreest men voor de veilig­heid van bedrijfs­in­for­matie wanneer er oplos­singen naar de Cloud worden gebracht. En ook het verlies van privacy is een terechte reden tot zorg. Bij Cloud-oplos­singen is de leve­ran­cier van de oplossing verant­woor­de­lijk voor een werkende dienst. Maar het verlies aan controle wordt door de Neder­landse bedrijfs­leider wel als een risico aange­merkt. Daarom wil men in Nederland het liefst alle Cloud-oplos­singen bij één provider onder­brengen met als reden om onnodige complexi­teit te kunnen voorkomen.

Een ding kunnen we al met zekerheid stellen, de Cloud is niet meer weg te denken anno 2016 bij het inzetten van ICT gere­la­teerde oplos­singen. En ondanks dat we waakzaam zullen moeten toezien bij het gebruik van uw vertrou­we­lijke infor­matie zal de vraag naar Cloud oplos­singen enkel nog maar toenemen. Overigens hebben wij in Belgie nog tot Mei 2018 alvorens we verplicht worden om eventuele data­lekken aan te geven aan de Privacy commissie. Misschien kan dit al één van uw eerste goede voor­ne­mens voor 2017 zijn, om als bedrijfs­leider uw orga­ni­satie zorgeloos en veilig naar de Cloud te loodsen?

happy-new-year-cloudNamens het voltal­lige team van Belgium Cloud en de Cloud­Ma­ke­laar wensen wij u en uw familie alvast een zalig kerst­feest en een voor­spoedig Nieuwjaar.

Pin It on Pinterest

Share This