Geboren in de Cloud?

door 23 april 2016

Mede door de toename van Public Cloud diensten in het afgelopen jaar is de popu­la­ri­teit onder de bedrijven voor Cloud aan het stijgen. Momenteel maakt reeds 1 op de 5 bedrijven in België al gebruik van een of andere Cloud oplossing.

Sommigen beweren dat Cloud en “as a service” recht­streeks aan de eindklant worden verkocht. Maar de realiteit is dat meer dan 55% van de verkoop van Cloud verloopt via de Channel. (Volgens IDC)

Toch blijkt dat je niet altijd terecht kunt bij de tradi­ti­o­nele IT reseller en systeem inte­grator. Veelal komt dit ter bescher­ming van de diensten die zij al jaar en dag aanbieden en bij u op kantoor geïn­stal­leerd worden. Onbekend is vaak onbemind, en niet alle resellers hebben voldoende kennis in huis om de bestaande IT-systemen te koppelen aan de Cloud.

Daarnaast zie je een toename van Cloud diensten die worden afgenomen binnen het bedrijf door andere gebrui­kers buiten de IT-afdeling om. Nummer één reden hiervoor is dat IT te traag reageert op de noden van de business. Door deze veran­de­ring in koop­ge­drag van het bedrijf of onder­nemer zal de tradi­ti­o­nele IT Channel steeds meer buiten spel worden gezet.

Zij praten immers nog steeds met de IT-afdeling binnen het bedrijf, terwijl het bedrijf zelf onder­tussen al duchtig inkopen aan het doen is in de Cloud. Het lijkt haast niet te geloven maar onder­tussen worden al meer dan 65% van alle tech­no­lo­gi­sche beslis­singen in een bedrijf genomen, of sterk beïnvloed door personen zonder enige affi­ni­teit met IT.

De tradi­ti­o­nele IT-systeem inte­grator of reseller is stillaan zijn grip op de markt aan het verliezen. Steeds meer IT gere­la­teerde diensten worden tegen­woordig verkocht aan bedrijven door niet IT-aanbie­ders, zoals Telecom of consul­ting firma’s of zelfs distri­bu­teurs en fabri­kanten van software. De verschui­ving van het aanbod wordt duidelijk zichtbaar en deze aanbie­ders worden nu al de nieuwe systeem inte­gra­toren genoemd.

Hierdoor ontstaat er een verschui­ving in het IT-landschap door de zoge­naamde “born in the Cloud” aanbie­ders van diensten. Zij benaderen de bedrijven niet vanuit een technisch perspec­tief met bijho­rende oplossing, maar eerder vanuit bedrijfs­pro­cessen en het genereren van zo veel mogelijk leads.

De poten­tiele klanten voor deze “geboren in de Cloud” aanbie­ders zijn zich niet bewust van de gevaren om geen rekening te houden met zaken zoals, veilig­heid van de gegevens, netwerk capa­ci­teit, backup’s en support in het algemeen. Boven­staande topics komen vaak niet eens ter sprake, waardoor het lijkt of de Cloud voor alles een iedereen de oplossing is. De gevolgen van deze trend spreken voor zich, en zullen achteraf weleens een streep door de rekening kunnen zijn voor uw bedrijf. Dan is het misschien toch beter om uw IT-afdeling mee te betrekken alvorens u beslis­singen neemt om naar de Cloud te gaan? Zij zullen alleszins wel rekening houden met de hier boven­ge­noemde zaken en de nodige voor­zorgs­maat­re­gelen nemen.

Commu­ni­catie is belang­rijk, en door uw vertrouwde IT reseller wel te betrekken alvorens te beslissen om naar de Cloud te gaan voorkomt u vaak problemen achteraf. Maar de resellers op hun beurt zouden ook Cloud diensten moeten gaan opnemen in hun service portfolio, in plaats van zich te blijven vast­houden aan het instal­leren van allerlei hardware on-site.

Pin It on Pinterest

Share This