Cloud blog

Er waren nauwe­lijks gegevens gelekt in 2018?

Er waren nauwe­lijks gegevens gelekt in 2018?

De infor­ma­tie­op­dracht van de Gegevens Bescher­mings Auto­ri­teit (GBA) in België richt zich zowel tot verant­woor­de­lijken voor de verwer­king en burgers. De voor­naamste infor­ma­tie­taak is het infor­meren van het publiek. De infor­ma­tie­taak kan zowel indi­vi­dueel gericht zijn (klant­ge­richte antwoorden), als gericht op een doelgroep (lezing) of het grote publiek (website).

Lees meer
GDPR – bijna 100.000 klachten zijn er al gemeld

GDPR – bijna 100.000 klachten zijn er al gemeld

In de aanloop naar de jaar­lijkse Data Protec­tion Day op Maandag 28 Januari heeft de Europese Commissie in een geza­men­lijke verkla­ring een status update gegeven over de impact van de General Data Protec­tion Regulation.

Lees meer
Uw Privacy in de Cloud

Uw Privacy in de Cloud

2017 is een keerpunt jaar geweest als het aankomt op Cloud oplos­singen en dit jaar zullen er nog meer Cloud­dien­sten worden afgenomen. Maar wanneer of hoe beslis je of je al dan niet naar de Public Cloud gaat?

Lees meer
Het grote GDPR handboek

Het grote GDPR handboek

De discussie rond data­pri­vacy is een van de bepalende vraag­stukken van dit decennium. Europa heeft in dat kader beslist om met de General Data Protec­tion Regu­la­tion (GDPR) een nieuwe regel­ge­ving in te voeren.

Lees meer
GPDR – The Day after

GPDR – The Day after

Voilà. Het is zo ver en we moeten er allemaal aan geloven. De ‘Algemene Veror­de­ning Gege­vens­be­scher­ming’ is van kracht geworden. De AGV is ook bekend onder de naam General Data Protec­tion Regu­la­tion of kortweg ‘GDPR’.

Lees meer
GDPR – Anders bekeken

GDPR – Anders bekeken

GDPR is een pure “legale” materie… Niets tegen in te brengen natuur­lijk: GDPR is een wettekst die bestaat uit 99 artikelen, aangevuld met 173 recitals. Dus gesneden koek voor advocaten en juristen.

Lees meer
De Belgium Cloud Barometer – Editie 2017

De Belgium Cloud Barometer – Editie 2017

Het begint stilaan een jaar­lijkse traditie te worden dat we in samen­wer­king met Computer Profile metingen in België bij bedrijven met meer dan 50 werk­ne­mers verrichten om de Cloud adoptie in kaart te kunnen brengen.

Lees meer
Cloud Services, een wereld­wijde markt

Cloud Services, een wereld­wijde markt

Cloud Services, het nieuwe IT, verspreiden zich met gemak over heel de wereld. Onder­steund door het World Wide Web (www) kunnen ze overal beschik­baar gesteld worden. Koper­ka­bels, glasvezel en anten­ne­masten verbinden de knoop­punten van data­cen­ters en internet exchanges. Elk continent, regio of land tracht haar eigen regels door te drukken, deels om haar eigen industrie of economie te beschermen.

Lees meer
Bitcoins, Fact of Fictie?

Bitcoins, Fact of Fictie?

De afgelopen weken was het zover, de magische grens van tien­dui­zend dollar voor de bitcoin was beslecht. Voor de media reden er bovenop te springen, want al vanaf begin 2017 begint de groei een beetje op te vallen.

Lees meer
GDPR, if-then-what else?

GDPR, if-then-what else?

De opkomende overlast van de nieuwe Europese algemene veror­de­ning gege­vens­be­scher­ming doet veel stof opwaaien bij zowel de juri­di­sche als IT afde­lingen binnen bedrijven sinds de deadline van 25 mei 2018 dichter bij komt.

Lees meer
Europese Cloud, the perfect storm?

Europese Cloud, the perfect storm?

Afgelopen zomer deden Nucleus en Data News een onderzoek naar de stand van zaken op vlak van hosting, co-locatie, business conti­nu­atie en disaster recovery in België. Aan dit onderzoek namen 337 mensen deel uit alle lands­delen en ook de Frans­ta­lige waren met net geen 25% verte­gen­woor­digd wat het geheel repre­sen­ta­tief maakt voor een Belgische stand van zaken anno 2017.

Lees meer
Edge Computing is het volgende paradigma

Edge Computing is het volgende paradigma

Volgens Peter Levine, partner bij firma Andreessen Horowitz, zal Cloud computing binnen­kort een andere rol van betekenis gaan spelen en naar de achter­grond verdwijnen. We zullen heel snel zien dat de meer­der­heid van de verwer­king van data steeds meer zal gaan plaats vinden op het apparaat zelf, volgens hem.

Lees meer
Cloud Services, het nieuwe IT?

Cloud Services, het nieuwe IT?

Na onze special eind vorig jaar over de Belgische data­cen­ters zullen we in een vervolg special de Belgische Cloud Service Providers en hun diensten in kaart brengen. Zij ontwik­kelen en plaatsen hun diensten en oplos­singen steeds vaker vanuit het data­center, die wij op onze beurt allemaal vroeg of laat zullen gebruiken.

Lees meer
EU versus Public Cloud

EU versus Public Cloud

Sinds 2016 is er een gestage groei qua Cloud adoptie in België (zie ook onze Cloud Barometer) waarbij er inmiddels een op de vijf appli­ca­ties recht­streeks vanuit de Cloud draaien. En 2017 zal het jaar worden dat bijna elke zich zelf respec­te­rende KMO zich steeds meer in Cloud oplos­singen aan het verdiepen is, of zich laat bege­leiden door hun IT huis­le­ve­ran­cier met als opdracht om het maximale van de voordelen van Cloud oplos­singen te benutten.

Lees meer
Cloud gaat de mist in

Cloud gaat de mist in

Toen ik in 2010, onder­tussen al weer zeven jaar geleden het gevoel kreeg dat Cloud en Cloud computing weleens heel erg populair kon worden en de hele ICT-wereld op zijn kop ging zetten, had ik niet verwacht dat “de Cloud” zo alom verte­gen­woor­digd ging zijn.

Lees meer
Too Big to Fail?

Too Big to Fail?

Begin Maart kwam Public Cloud nog maar eens in een slecht daglicht door een storing bij Amazon en menig jour­na­list kroop in de pen om met gevatte titels zoals “Amazon Cloud gaat de mist in” aan te geven hoe kwetsbaar het Internet is.

Lees meer
Hybrid Clouds, what else?

Hybrid Clouds, what else?

In het leven is niet alles zwart of wit en dat geldt dat ook in onze wereld van infor­matie. Zo wordt ook niet alles een private of een publieke cloud; de uitein­de­lijke situatie ligt ergens in het midden.

Lees meer
Data delen via de Cloud?

Data delen via de Cloud?

Wat doe je als u infor­matie tussen twee of meerdere personen wil uitwis­selen? Het eerste antwoord wat ik meestal krijg te horen is per e‑mail, maar daar dient het eigenlijk helemaal niet voor en veel systeem beheer­ders voorzien dan ook een limiet van 5 MB (Megabyte) per attach­ment, al was het maar om uw totale mailbox opslag­ca­pa­ci­teit onder controle te houden.

Lees meer
2017 zal het jaar van de überCloud worden

2017 zal het jaar van de überCloud worden

Nee, het is niet wat u wellicht denkt dat het andere taxi­be­drijf nu ook Cloud oplos­singen gaat aanbieden, maar wat wij hiermee bedoelen is de Cloud der Clouds of terwijl de Inter­con­nected Cloud.

Lees meer

Pin It on Pinterest