Cloud biedt ook in België nieuwe kansen.

door 28 mei 2016

Onlangs hadden we een inte­res­sante discussie over de vraag of we Cloud nu vooral moeten zien als een tech­no­lo­gisch onderwerp. Of misschien meer als een mindset, een manier van anders denken en gaan redeneren.

Calimero effect

Toen we samen de verschillen in adoptie van de Cloud tussen Nederland en België gingen overlopen, viel mij op dat de “Hollan­ders” veel sneller de Cloud hebben aanvaard en al volop aan het toepassen zijn binnen elke orga­ni­satie. België echter loopt nog ver achter, en waar­schijn­lijk ligt dit aan de terug­hou­dend­heid die eigen is aan onze cultuur.  Maar soms kan die conser­va­tieve houding ook zijn voordelen hebben. Ook een zekere beschei­den­heid siert ons, immers de Belgische Cloud service provider denkt dat hij nog niet klaar is om hun diensten aan te kunnen bieden aan de grote massa, terwijl de Neder­landse provider eerst zorgt dat hij het verkocht krijgt, en dan pas begint na te denken over hoe hij zijn dienst­ver­le­ning gaat organiseren.

Kansen grijpen

Cloud wordt steeds meer een houding, een manier van denken: hoe kunnen we met gebruik van nieuwe tech­no­logie nieuwe kansen grijpen. Dat is waar we volgens ons vooral behoefte aan hebben: als Neder­landse en Belgische bedrijven de strijd met buiten­landse concur­renten willen volhouden en willen winnen (en natuur­lijk willen we dat), dan moeten we vooral kijken naar de voordelen van veran­de­ring en niet alleen maar naar de eventuele minpuntjes die er onge­twij­feld aan kunnen vastzitten.

Gelukkig zien we dat in Nederland bij steeds meer bedrijven hun houding verandert. Steeds vaker zien we dat geavan­ceerde tech­no­logie wordt ingezet om op slimme wijze de concur­rentie op afstand te houden.

Maar in België is men nu pas schoor­voe­tend de eerste stappen naar de Cloud aan het zetten. Opvallend is ook de verhou­ding tussen de Neder­landse Hosting providers (ongeveer 2.500) ten opzichte van de Belgische providers (een 60-tal). Er is dus veel meer keuze in Nederland tussen de verschil­lende Cloud aanbie­ders, terwijl in België men eerder terugvalt op de tradi­ti­o­nele systeem integrator.

Nu willen we de uitda­gingen waar veel bedrijven voor staan uiteraard niet baga­tel­li­seren. Menig enter­prise IT-afdeling heeft zijn handen meer dan vol aan het ‘in de lucht houden’ van oude IT-systemen, die vaak ook nog eens jarenlang te lijden hebben gehad van het gebrek aan inves­te­ringen. Maar in plaats van vooral de nadruk te leggen op te kleine budgetten en gebrek aan tijd of mensen, kijken we liever naar de pres­ta­ties van een bedrijf die er ondanks alle problemen die men ondervond toch in staat is gebleken om resul­taten neer te zetten dankzij een oplossing uit de Cloud.

Het vertrouwen in Cloud oplos­singen wordt in beide landen steeds groter, maar toch worden de verschillen duidelijk als het om het vinden van inves­teer­ders gaat op de Belgische markt. Denk aan de recentste ontwik­ke­lingen waar dankzij een Neder­landse inves­teerder, een bekende Belgische Hosting provider is toe kunnen treden tot een grotere orga­ni­satie, die op hun beurt in staat zijn om de hele Benelux markt te bedienen. En ook een Belgische telecom operator heeft onlangs vers kapitaal gevonden dankzij een Neder­landse inves­teerder. Wellicht dat deze Neder­bel­gi­sche Cloud aanbie­ders een grotere kans van slagen hebben ten opzichte van de compe­titie, want blijkbaar vind men geen kapitaal in België om te kunnen groeien in de Cloud?

Deze blog kwam tot stand in samen­wer­king met Robbert Hoef­f­nagel, hoofd­re­dac­teur van CloudWorks

Pin It on Pinterest

Share This