Dit is de toestand van de Cloud anno 2018 in België

door 31 maart 2018

Als dé trend in it-land, kunnen we al enkele jaren niet meer om de Cloud heen. Waar gaat het naar toe? Wat zijn de grote trends? En hoe ziet de toekomst eruit? Debat­teerden mee met Compu­table-hoofd­re­dac­teur William Visterin: Peter Witsen­burg, analist en onder­nemer bij Cloud­ma­ke­laar, Ruben Vander Stockt, custom engineer Google Cloud en Francis Werquin, sales leader IBM Cloud.
Om te beginnen, stellen we natuur­lijk de obligate vraag: waar staat België qua cloud-adoptie en hoe verhouden we ons tegenover andere Europese landen? ‘We zitten nu op een tipping point’, zegt Witsen­burg. ‘Ongeveer 56 procent van de Belgische bedrijven gebruikt SaaS-apps en één op vijf is een cloud-app. De adoptie van de cloud zit dus stevig in de lift.’

Als je Nederland en Zweden even buiten beschou­wing laat, zien we bij veel bedrijven toch een sense of urgency’, aldus Vander Stockt. ‘Er is veel disruptie, er zijn veel challengers…er moet snel gere­a­geerd worden. Vaak zien we dat zaken eerst lokaal, in een beperkte omgeving worden uitgerold om daarna breder in bedrijven te worden toegepast.’

Ik denk dat we zeker niet achter­lopen’, pikt Werquin in. ‘Ongeveer de helft van het it-budget is nu voor de cloud en we denken dat dit naar 70 procent gaat stijgen. In het noorden lopen ze nog wat voor op België, maar tegenover Zuid- en Oost-Europa doen wij het een stuk beter.’

Nieuwe manier van werken

De markt voor cloud lijkt zowel te groeien als te consolideren”

België doet het zeker niet slecht qua cloud-adoptie. Welke plannen hebben onze gespreks­part­ners dan specifiek voor ons land? ‘Het komt er nu vooral op aan om bedrijven te helpen om een nieuwe manier van werken te adopteren’, zegt Werquin. ‘We zagen eerst een trend naar IaaS, daarna PaaS en SaaS. De ontwik­ke­ling van apps moet sneller en die moeten ook sneller geïn­cor­po­reerd kunnen worden. De oude en nieuwe manier van werken combi­neren, dat is soms nog de uitdaging. Daarnaast is er natuur­lijk het hele GDPR- en privacy-verhaal. Dat we een contract met de EU hebben gewonnen rond hun cloud-offering bewijst dat we dat echt wel serieus nemen.’

Voor ons is het tweeledig’, zegt Vander Stockt. ‘Technisch gezien inves­teren we heel veel in België in ons data­center in Bergen, waar we recent een bijko­mende inves­te­ring aankon­digden van een derde data­center ter waarde van ongeveer 250 miljoen euro. België is wat dat betreft echt wel een hub voor ons. Commer­cieel gezien gaan we nu veel voor grote data­pro­jecten. Data wordt steeds belang­rijker. Die focus is onmis­ken­baar: het analy­seren, conso­li­deren en analy­seren van data is enorm belang­rijk geworden. We zien ook een grote interesse in alles wat in de contai­ners­feer zit. Terwijl je in de cloud vaak nog alles zelf moet beheren, kan je in de container func­ti­o­na­li­teit en appli­ca­ties loskoppelen.’

De markt voor cloud lijkt zowel te groeien als te conso­li­deren. Het lijkt erop dat de IBM’s, Google’s en Amazons het pleit al gewonnen hebben. Klopt die perceptie? ‘Ondanks dat hier twee charmante buren zitten, moet ik toch zeggen dat Microsoft momenteel de grootste mogol is’, lacht Witsen­burg. ‘Zij hebben 37 procent, vooral dankzij Office. Maar het is zeker zo dat public cloud aan belang wint ten opzichte van de private cloud. De private aanbie­ders moeten dus vinding­rijker worden. Public cloud aanbie­ders moeten nog wel goed rekening houden met GDPR.’

Juridisch aspect

Het juri­di­sche aspect is nog zo’n heet hangijzer in de cloud. Is dat nog altijd zo? ‘In onze gesprekken met bedrijven komt het legal aspect heel snel in beeld’, zegt Vander Stockt. ‘Nu er met GDPR een set regels is voor heel Europa, speelt dat in ons voordeel. Onze policy is glas­helder: Google is processor, geen controller. Die discus­sies zijn dus meestal ook snel voorbij.’

Ook IBM ziet sinds kort (een of twee jaar) de vraag naar puur Belgische cloud-oplos­singen afnemen, aldus Werquin. ‘Alleen in heel speci­fieke gevallen als zieken­huizen gebeurt het soms nog. Anders hoeft het niet meer, want de regels zijn gezet voor heel Europa.’

Ook qua stan­daarden zien de grote aanbie­ders dat klanten er steeds minder van willen afwijken. De reden laat zich snel raden. ‘Stan­daard­op­los­singen betekent lagere kosten’, zegt Werquin. ‘Willen klanten custo­mizen, dan kan dat, maar daar staat wel een kosten­plaatje tegenover. Ga je voor stan­daard­op­los­singen, dan is het goedkoper en makke­lijker schaalbaar.’

Drie stel­lingen

Als uitsmijter scho­telden we onze panel­leden nog enkele stel­lingen voor. In hoeverre onder­schrijven zij deze?

1. De cloud is dood. Leve edge computing

Edge computing. ‘De cloud is dood. Leve edge computing’, zo haalde Peter Witsen­burg van Cloud­ma­ke­laar aan tijdens zijn presen­tatie op een seminar op Info​Se​cu​rity​.be. Met name Schneider Electric zet hier onder meer op in, maar we zagen edge computing ook dit jaar bij de partijen die instaan voor connec­ti­vi­teit. Het concept van edge computing bestaat erin om compu­ter­kracht, opslag en toepas­singen aan de rand van het netwerk te brengen, dus dichter bij de eind­ge­brui­kers. Volgens sommigen is dit cloud 2.0 of 3.0, voor andere net die nieuwe trend van edge computing.

Dat is een trend die we sterk vanuit de VS zien opkomen’, zegt Witsen­burg. ‘Het heeft onder meer te maken met de opkomst van het IoT, met ontelbare sensoren die online gaan komen en die zo’n laag mogelijke latency moeten krijgen en korter bij de klant betekent meestal een snellere respons, met een black box aan de rand van het net en gateways om hem op te vangen. Ik zie vooral een golf­be­we­ging ontstaan. In de jaren zestig had je de gecen­tra­li­seerde mainframe, in de jaren tachtig de gede­cen­tra­li­seerde pc, nu zitten we weer in een gecen­tra­li­seerd verhaal met de cloud en Edge is misschien daar inderdaad weer een gede­cen­tra­li­seerde reactie op.’

Ook bij Google zien ze de golf­be­we­ging hangen, zegt Vander Stockt. ‘Van colocatie in de nineties over de lift and shift-cloud met virtuele machines tot cloud as a service. En api’s natuur­lijk: alles wordt via api’s ter beschik­king gesteld, het belang daarvan valt nauwe­lijks te overschatten.’

2. De cloud zal hybride zijn! (Hoe?)

Er zijn inderdaad heel veel soorten cloud en de grenzen daar­tussen vervagen, wat het er allemaal niet gemak­ke­lijker op maakt. Hybrid kan zowel on premise betekenen als niet-on premise. Zowel private als public.’

Infra­struc­tuur is belang­rijker geworden dan software’, zegt Vander Stockt. ‘Produc­ti­vity is onze commodity, momenteel. Voor mij ligt daar op dit moment niet zo veel focus op, het is a given geworden. Voor ons is hybrid vooral een teken van flexi­bi­li­teit. Hoe flexibel ben ik met mijn app stack en snel kan ik schakelen tussen providers?’

3. De cio wordt een cloud broker!

Dat lijkt me een logisch gevolg van het steeds grotere aantal aanbie­ders’, aldus Witsen­burg. ‘Vergelijk het met nummer­por­ta­bi­li­teit voor gsm’s. Nu goed, zo ver zijn we nog niet. Dat is niet zozeer een technisch manco, maar ligt vooral aan de orga­ni­satie. Sommige zaken zitten bij een bepaalde provider, andere bij een andere.’

Je mag het ook niet veral­ge­menen’, denkt Werquin. ‘Sommige staan er al heel ver mee, andere helemaal niet. Er komt ook nog heel veel op ons af, denk aan kunst­ma­tige intel­li­gentie (ai), aan quantum computing. Over vijf jaar bestaan de zaken waar we vandaag zo van wakker liggen misschien niet eens meer.’

Met dank aan Compu​table​.be voor het artikel

Pin It on Pinterest

Share This