De Belgium Cloud Barometer – Editie 2018

door 24 december 2018

Gebruik van Cloud-oplossingen in België blijft stijgen

Ook dit jaar hebben we in samen­wer­king met Computer Profile  een mooi overzicht voor u gemaakt over de stand van zaken met betrek­king tot Cloud computing in België.

Geheel in de lijn van de verwach­ting blijkt het gebruik van Software as a Service steeds popu­lairder te worden als waardig alter­na­tief voor on-premise appli­ca­ties. Dit speelt vooral in de kaart van de grote Public Cloud spelers die er dan ook alles aan doen om hun software massaal beschik­baar te stellen aan de KMO’s en overheidsinstellingen.

De vraag is niet meer of je naar de Cloud gaat maar wanneer.

Het aantal orga­ni­sa­ties dat gebruik­maakt van cloud-oplos­singen blijft stijgen. Waar in 2016 nog gemiddeld 55% van de bedrijven een of meerdere SaaS-toepas­singen gebruikte, is dat nu al 64%. Ook het aantal cloud-oplos­singen als totaal van de in gebruik zijnde IT-toepas­singen, neemt bij alle soorten orga­ni­sa­ties toe. 

De laatste jaren is de adoptie van cloud-oplos­singen in België in een stroom­ver­snel­ling geraakt. In 2010 gebruikte nog slechts 13% van de Belgische orga­ni­sa­ties een of meerdere cloud-oplos­singen tegen 64% in 2018. Dit betekent dat er in 8 jaar een stijging van maar liefst 51 procent  heeft plaats­ge­vonden. De grafiek hieronder afgebeeld laat zien dat orga­ni­sa­ties in Vlaan­deren het meest gebruik­maken van Cloud-oplos­singen: 72% van de Vlaamse bedrijven met meer dan 50 mede­wer­kers heeft een of meerdere Cloud-oplos­singen in huis, tegen 58% van de orga­ni­sa­ties in het Brussels Hoofd­ste­de­lijk Gewest en 44% in Wallonie. Wel zijn de bedrijven in het Frans­talig gedeelte van ons land duidelijk met een inhaal­race bezig aangezien het percen­tage Cloud-gebrui­kers daar twee jaar geleden nog slechts 29% bedroeg.

Software uit de Cloud steeds meer in trek.

In Vlaan­deren zijn 17% van alle geïn­ven­ta­ri­seerde oplos­singen cloud-appli­ca­ties. In het Brussels Hoofd­ste­de­lijk Gewest ligt dat aandeel op 13%, terwijl bij bedrijfs­lo­ca­ties in Wallonië Cloud-appli­ca­ties bijna 9% van het totaal vormen. Verder maakt de grafiek hieronder duidelijk dat Cloud-appli­ca­ties vooral in trek zijn bij de KMO’s in ons land: 22% van alle toepas­singen die in 2018 binnen deze orga­ni­sa­ties worden gebruikt, betreft een Cloud-appli­catie. Dit tegen 14% bij de multi-nationals en 11% bij over­heids­in­stel­lingen. Maar over het algemeen is er een stijgende lijn met betrek­king tot de imple­men­ta­ties van software uit de Cloud.

Office-appli­ca­ties in Cloud fors toegenomen.

Van de 3.740 cloud-appli­ca­ties die de bedrijven gebruiken is in 2018 36,9% een Office-toepas­sing. Dit was vorig jaar nog 25,5% waarmee gecon­clu­deerd kan worden dat het aandeel van Office-appli­ca­ties binnen het totaal aantal gebruikte Cloud-appli­ca­ties, fors is toege­nomen. Cloud-oplos­singen op het gebied van Human Resources maken bijna een kwart uit van alle Cloud-applicaties.

Wie zegt dat Cloud toepas­singen niet veilig zijn als tegen­ar­gu­ment heeft geen poot meer om op te staan.

Maar als we het totaal plaatje hieronder bekijken, kunnen we nog steeds vast­stellen dat e‑banking en e‑learning uit de Cloud de meest gebruikte software is. Respec­tie­ve­lijk 93,5% en 80,6% van deze toepas­singen worden afgenomen als Cloud-toepas­sing. Daarnaast worden, CRM  (22.0,%) en Office-appli­ca­ties (34,4%) steeds vaker via de Cloud afgenomen. Ook branche speci­fieke oplos­singen kennen een toenemend percen­tage afname uit de Cloud. Denk hierbij aan speci­fieke oplos­singen voor zorg­in­stel­lingen, appli­ca­ties voor gemeenten of in het onderwijs.

Microsoft blijft de leidende Cloud-leve­ran­cier in België.

Onder de leve­ran­ciers van cloud-appli­ca­ties in België is Microsoft ook dit jaar afge­te­kend de nummer een: zo is 59,1% van de Cloud-oplos­singen afkomstig van de reus uit Redmond (vorig jaar was dit 42,5%). Dit is niet verras­send aangezien Microsoft een uitge­breid portfolio Cloud-oplos­singen aanbiedt en het handig gebruik maakt van office-appli­ca­ties als koppel­ver­koop met onder andere Exchange en OneDrive om bestanden te kunnen delen. Microsoft wordt gevolgd door SD-worx, leve­ran­cier van HR-toepas­singen en Sales­force met respec­tie­ve­lijk 16,1% en 10%. Google volgt ver op afstand met 4,4% en dit ondanks dat er een data­center van Google in ons land is gevestigd.

Cloud versus de GDPR

De Cloud is blijkbaar niet meer weg te denken in het dagelijks gebruik van software binnen de bedrijven en hierdoor worden we steeds afhan­ke­lijker van de Cloud Service Provider. Maar de Europese Unie heeft door middel van de Algemene Veror­de­ning Gege­vens­be­scher­ming, beter bekend als de GDPR, wel de nodige spel­re­gels opgesteld die over de persoons­her­leid­bare gegevens van eenieder moeten waken. Benieuwd of dit een belem­me­ring zal betekenen voor Cloud adoptie in Belgie voor de komende jaren.

Namens de redactie alvast hele prettige feest­dagen en tot volgend jaar.

Deze Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samen­wer­king met Computer Profile Benelux

Pin It on Pinterest

Share This