Cloud gaat de mist in

door 15 april 2017

Toen ik in 2010, onder­tussen al weer zeven jaar geleden het gevoel kreeg dat Cloud en Cloud computing weleens heel erg populair kon worden en de hele ICT-wereld op zijn kop ging zetten, had ik niet verwacht dat “de Cloud” zo alom verte­gen­woor­digd ging zijn.
Waar je vandaag de dag ook kijkt, werkelijk iedereen is op een of andere manier met Cloud computing bezig en voor de consument is de Cloud stilaan een commodity aan het worden net zoals gas, water en licht. De gevolgen laten niet op zich wachten want in snel­trein­tempo bieden allerlei nieuwe tech­no­lo­gieën zich aan zoals Big Data, Virtual Reality, Arti­fi­ciële Intel­li­gentie en Internet of Things.

IoT

Het internet van de dingen (IoT) staat momenteel nog in haar kinder­schoenen, maar de eerste uitda­gingen zijn nu al voelbaar, namelijk de hoeveel­heid data die wordt gepro­du­ceerd door netwerk­ap­pa­raten wereld­wijd zorgen bijna letter­lijk voor verstop­pingen in de pijp­lei­dingen naar de Cloud. Dit komt omdat bijna alle gegevens die verzameld worden door sensoren, chips en lezers tegen­woordig recht­streeks naar externe data­op­slag voor verwer­king worden verzonden. En het einde is nog lang niet in zicht. Tegen 2020 zouden maar liefst 50 miljard apparaten zijn aange­sloten via het internet der dingen (IoT), en elk “ding” is driftig bezig om infor­matie te verza­melen en uit te wisselen naar de Cloud.

Deze enorme hoeveel­heid van gegevens die worden vergaard zijn ronduit gigan­tisch. Zo nemen de sensoren in de turbine van een Boeing binnen slechts 30 minuten ongeveer 10 terabytes in beslag om de pres­ta­ties en status­data te kunnen genereren. Al deze data kan eventueel recht­streeks verwerkt worden in de Cloud maar hiervoor moet er wel voldoende capa­ci­teit zijn aan netwerkverbinding.

Band­breedte kost geld

Telecom servi­ce­pro­vi­ders zijn al volop bezig met het door­be­re­kenen van hogere kosten voor het uploaden van gegevens, daarbij rekening houdende met de nieuwe EU-regels over netneu­tra­li­teit. Die netneu­tra­li­teit zorgt op zijn beurt voor hevige discus­sies, waardoor de dreiging van een “two-class internet” steeds dich­terbij komt. Hierdoor zou het zomaar kunnen, dat iedereen die hun gegevens nog sneller naar de Cloud willen versturen extra zal moeten gaan betalen voor deze privilege.

Een aantal tech­no­lo­gie­be­drijven waaronder Cisco proberen om alter­na­tieve oplos­singen voor dit probleem te vinden door de oprich­ting van een tijde­lijke-tier voor gege­vens­ver­wer­king – beter bekend als Fog Computing. In dit systeem wordt de infor­matie niet direct verzonden in ruwe, onbe­werkte vorm naar de Cloud of een remote data­center, maar zal deze eerst voor­be­werkt worden in server­sys­temen met eigen opslag en netwerk­com­po­nenten van de lokale IT-infrastructuur.

Van Cloud naar Fog Computing.

Deze voor­be­wer­king door zoge­naamde edge apparaten met hun eigen reken­kracht zorgen ervoor dat er een aanzien­lijke vermin­de­ring is van de hoeveel­heid gegevens die nodig zijn om over te dragen. Het is tevens mogelijk om gebruik te maken van onbenutte reken­ca­pa­ci­teit van de nabij­ge­legen servers. De toekomst zal wellicht gaan uitwijzen dat er waar­schijn­lijk minder gecen­tra­li­seerde data­cen­ters en steeds meer lokale eenheden in staat zullen zijn om sneller de data te verwerken dan in de Cloud.

Hierdoor zal de Cloud zoals we die nu kennen weleens sneller tot een einde komen nu er steeds meer reken­kracht gaat naar de zo geheten “edge”-apparaten, zoals zelf­rij­dende auto’s tot aan het haast oneindig aantal apparaten die samen het Internet der Dingen vormen.

Nog geen decennia geleden werden er heel wat main­frames afgedankt bij het aanbreken van het meer gede­cen­tra­li­seerde client-server-tijdperk. De Cloud is eigenlijk een terugkeer naar de mainframe, maar die staat dan in het data­center van de service provider. Een groot deel van de reken­taken die nu nog in de Cloud worden behandeld, zullen in de toekomst worden afge­han­deld door middel van edge computing. Als straks de cirkel weer rond wordt gemaakt krijgen we een nieuw tijdperk van gedis­tri­bu­eerde rekenkracht.

Voorlopig zal het niet zo een vaart lopen en de toekomst van Edge Computing is nog niet verzekerd. Maar Cloud Computing zelf werd ooit ook door veel deskun­digen beschouwd als niet meer dan een modewoord met weinig echte voor­uit­zichten om succesvol te worden.

Wordt dus onge­twij­feld nog vervolgd…

Pin It on Pinterest

Share This