Cloud Services, het nieuwe IT?

door 11 juli 2017

Na onze special eind vorig jaar over de Belgische data­cen­ters zullen we in een vervolg special de Belgische Cloud Service Providers en hun diensten in kaart brengen. Zij ontwik­kelen en plaatsen hun diensten en oplos­singen steeds vaker vanuit het data­center, die wij op onze beurt allemaal vroeg of laat zullen gebruiken.

Na onze special eind vorig jaar over de Belgische data­cen­ters zullen we in een vervolg special de Belgische Cloud Service Providers en hun diensten in kaart brengen. Zij ontwik­kelen en plaatsen hun diensten en oplos­singen steeds vaker vanuit het data­center, die wij op onze beurt allemaal vroeg of laat zullen gebruiken.

Maar wat is een Cloud Service Provider eigenlijk en wat is zijn motivatie om alles wat IT gere­la­teerd is als een dienst aan te gaan bieden (Every­thing as a Service).

Waarom Cloud?

Tijdens de ongeveer laatste 50 jaar van onze indu­striële geschie­denis is de manier waarop we bepaalde acti­vi­teiten uitvoeren funda­men­teel veranderd. Het produ­ceren van producten bijvoor­beeld, was arbeids­in­ten­sief en verticaal geori­ën­teerd. Nu leven we in een wereld van auto­ma­ti­se­ring en flexibele supply chains waarbij we nog altijd dingen maken maar dit ontelbare keren effi­ci­ënter doen. Dit geldt ook voor de ener­gie­pro­ductie, distri­butie, tele­com­mu­ni­catie en nog veel meer. In elk geval waren er een of meerdere radicale veran­de­ringen die de manier waarop we bepaalde dingen doen funda­men­teel wijzigden.

Zo is het ook met Cloud computing.

Het oude model is gedateerd

Er zijn drie grote redenen waarom bedrijven de overstap maken naar de Cloud. Ten eerste zijn zakelijke gebrui­kers – in de huidige snel evolu­e­rende omgeving – gefrus­treerd over de tradi­ti­o­nele methodes om diensten te gebruiken of te leveren. De komst van ‘app stores’ en ‘IT on demand’ in de consu­men­ten­we­reld, verplichten IT-orga­ni­sa­ties te overwegen hoe zij zulke concepten kunnen intro­du­ceren in hun huidige business-strategieën.

Daarnaast vinden klanten de Cloud zo verlei­de­lijk omdat – en zo is het reeds jaren – de IT-infra­struc­tuur te complex, inef­fi­ciënt, inflexibel en veel te duur is. Door die complexi­teit wordt 70 procent of meer van het budget enkel gespen­deerd om alles draaiende te houden. Dit laat weinig ruimte voor innovatie: nieuwe appli­ca­ties en nieuwe bronnen van zakelijke waarde. De meesten willen na een verloop van tijd graag deze verhou­ding omgekeerd zien.

Ten slotte is er de expo­nen­tiële groei van de digitale wereld. Uit een onderzoek uitge­voerd door IDC, blijkt dat de wereld­wijde opge­slagen infor­matie elke twee jaar ruim verdub­belt en meteen de bekende Wet van Moore nieuw leven inblaast. Verwacht wordt dat de komende 10 jaar de hoeveel­heid data 75 keer zo groot zal worden, waardoor bedrijven vijftig keer zoveel data en docu­menten moeten beheren. Bovendien voorziet het onderzoek, grote econo­mi­sche, sociale en tech­no­lo­gi­sche gevolgen voor onder andere big data en IoT.

Rekening houdend met boven­staande redenen heeft het weinig zin om IT draaiende te houden op de manier zoals dat in het verleden gebeurde. De algemene consensus is dat er een nieuwe bena­de­ring nodig is die verzekert dat klanten de voordelen van effi­ci­ëntie en flexi­bi­li­teit kunnen benutten die Cloud computing hun kan bieden.

Bedrijven kijken naar de voordelen

Enkel een Cloud infra­struc­tuur levert de nodige econo­mi­sche elas­ti­ci­teit, bevei­li­ging en compli­ance die gewenst is door de bedrijven vandaag. Bedrijven zijn eveneens onder de indruk van de moge­lijk­heid hun IT-delivery modellen te verhuizen naar een Cloud-achtige omgeving. Dit vermin­dert namelijk de kosten en verbetert de business flexi­bi­li­teit. Zij moeten zich echter er ook van verze­keren dat zij deze voordelen in balans kunnen houden terwijl ze hun IT-omgeving volledig onder controle hebben (of toch ten minste in de handen van een betrouw­bare service provider). Dit bevat de moge­lijk­heid om tegemoet te komen aan bevei­li­gings- en policy-vereisten; compliant te blijven met industrie- en over­heids­stan­daarden en de infra­struc­tuur te leveren die de bedrijfs­doel­stel­lingen in lijn zetten met hun vereiste service level.

Cloud Computing

Maar wat is Cloud computing nu juist en wat betekent het? In principe kan je zeggen dat als een IT-dienst op het internet wordt aange­boden je het al kan hebben over Cloud computing. Bij sommige aanbie­ders wordt één enkele pc met virtu­a­li­satie software ‘The Cloud’ genoemd. Andere aanbie­ders hebben volledig redun­dante (een apparaat met meerdere onder­delen zodat het geheel blijft func­ti­o­neren als een van die onder­delen uitvalt) omge­vingen gescheiden over minstens twee geogra­fisch gescheiden locaties. Ik geef toe dat het voor de onder­nemer er niet gemak­ke­lijker op wordt om keuzes te maken en de verschillen tussen deze oplos­singen helder te krijgen. In beide gevallen gaat het immers over ‘De Cloud’. De meest gekende voor­beelden van cloud­dien­sten zijn die van onder meer Google en Amazon. Maar ook andere zoek­ma­chines, netwerk­be­heer­ders en IT-bedrijven bieden online-programma’s. In het geval van Google en Amazon gaat het veelal om uiterst goedkope of zelfs gratis basisprogramma’s. Maar ook andere software al dan niet op maat kan via Cloud computing worden aangeboden.

Cloud computing als middel en niet als doel

Voor onder­ne­mers, en in het bijzonder voor degenen die niet actief zijn in de ICT-sector, is het belang­rijk dat ze Cloud computing als middel zien en niet als doel. In principe moet je geval per geval bekijken om voor elke toepas­sing een juiste oplossing te kunnen uitwerken. Je moet je de vraag stellen of het wel verstandig is om te werken met dedicated servers, virtuele servers uit de Cloud of wel om een eigen Cloud te bouwen. Het gebeurt weleens dat server­vir­tu­a­li­satie verward wordt met Cloud computing. Dat is onterecht maar virtu­a­li­satie maakt er wel vaak deel van uit. Wanneer één server wordt gebruikt om meerdere virtuele servers te laten draaien dan is dat nog geen Cloud computing. Als die server uitvalt dan betekent dit dat de virtuele servers ook zullen uitvallen. Stel dat je het geheugen wil uitbreiden van de centrale server dan moet die server eerst uitge­scha­keld worden. Tot dat die weer wordt inge­scha­keld liggen ook de virtuele servers lam.

Bij het merendeel van cloud­op­los­singen is dat niet het geval. De appli­ca­ties of IT-services staan los van de hardware. Als je bij Cloud computing een server wil upgraden dan heeft dat geen gevolgen voor de appli­ca­ties die erop draaien.

In wezen kan je met Cloud computing zover gaan als je maar wil. Er zijn geen grenzen.

Cloud­dien­sten kunnen zeer ruim maar ook in een beperkte vorm worden aange­boden. Veel hangt af van vraag van de onder­ne­ming en het aanbod van de Cloud-provider.

Onder­ne­mers kunnen virtuele server­ca­pa­ci­teit huren. De Cloud provider draagt in dat geval zorg voor het beheer van de Cloud infra­struc­tuur en de beheerder zorgt voor het Operating Systeem (OS) en het beheer daarvan. De Cloud provider kan zich ook bekom­meren om het volledige beheer van de infra­struc­tuur en het instal­leren van het OS. Dat is voor heel wat bedrijven – vooral degenen die niet actief zijn in de ICT-sector vaak de beste oplossing. Op die manier kunnen ze zich bezig­houden met hun core business. Zeg maar met datgene waarvoor ze in eerste instantie zijn opgericht. 

Voordelen van de Cloud

Tot een veelvoud van de kosten besparen?
In ieder geval zijn er voldoende redenen voor een onder­ne­ming om te kiezen voor Cloud oplos­singen. In de eerste plaats is er de kosten­be­spa­ring. Enkele reken­voor­beelden leren ons dat de onder­nemer die voor Cloud kiest tot een veelvoud van de infra­struc­tuur­kosten kan besparen. Voor de verwer­king en onderhoud van het systeem nog eens zo’n 25 procent. Vooral als beginnend bedrijf kan dat wel tellen. En dan is er nog de ener­gie­winst. Door data­centra te delen deel je ook de ener­gie­kost ervan.

Onder­ne­ming blijft van waar dan ook raad­pleeg­baar
De opslag­ruimte is quasi onbeperkt en de reken­snel­heid is veel groter. Het rekenwerk laten doen door één computer of door meerdere in het netwerk is het meervoud van dat aantal computers in tijds­winst. Afhan­ke­lijk van de nood kunnen online auto­ma­tisch servers worden toege­voegd. En ook dat is quasi onbeperkt. De onder­ne­ming betaalt in principe alleen maar voor de data­stromen. De flexi­bi­li­teit is dus enorm. Je onder­ne­ming blijft waar dan ook ter wereld raad­pleeg­baar. Een werknemer die over een laptop beschikt en op het internet aange­sloten is, kan ook toegang krijgen tot de bedrijfsapplicaties.

Veilig
Stel nog dat een server­ruimte in uw bedrijf door brand of explosie, of om welke reden dan ook, vernield wordt dan blijft uw data veilig. Die wordt immers op verschil­lende servers of server­parken bewaard. In wezen merkt de gebruiker er zelfs niets van dat zo’n server park uitvalt. Grote zoek­ma­chines beschikken over honderden van derge­lijke parken die de infor­ma­tie­stroom naar elkaar door­spelen. Het kan ook dat je laptop of pc het begeeft. Dan hoef je met een andere of herstelde pc gewoon maar terug in te loggen en beschik je weer over je eigen data. Die data is trouwens alleen toegan­ke­lijk voor bevoegden. Zeg maar voor degenen die over de juiste gebrui­kers­naam en wacht­woord beschikken. Omdat softwareprogramma’s van op afstand worden aange­boden door erkende verdelers is de kans op werken met illegale software zeer klein.

Nadelen van de Cloud

En dan zijn er ook nog de nadelen. Niet alle Cloud-leve­ran­ciers bieden contracten aan met een garantie voor het behoud van alle gegevens. Met andere woorden de leve­ran­cier kan in dit geval niet aanspra­ke­lijk worden gesteld bij verlies of misbruik van data. Het is ook niet ondenk­baar, en het zou ook niet de eerste maal zijn, dat hackers zich een toegang verschaffen tot het systeem. Volledig feilloos is het dus niet.

Juridisch
Ook op juridisch vlak is het systeem niet helemaal water­dicht. Zo mogen wettelijk gezien gegevens van Europese banken niet opge­slagen worden in een zone buiten Europa. Nochtans is het verspreiden van data nét een van de belang­rijkste krachten van Cloud computing. Ook is er een Europese regel­ge­ving die zegt dat bedrijven zelf verant­woor­de­lijk zijn voor het bewaren van gegevens van mede­wer­kers en klanten. Met andere woorden dat die veilig moeten worden opge­slagen. Als die toch uitlekken – een kans die volgens Cloud-providers uiterst miniem is – kan het bedrijf zelf aanspra­ke­lijk worden gesteld. Bij cloud­dien­sten heb je geen controle over de opslag van data en nog minder over de locatie ervan. Inmiddels zijn er wel aanbie­ders van cloud­dien­sten die de garantie geven dat de opge­slagen data Europa niet verlaat. Rekening houdend met de Belgische wetgeving zijn er zelfs diensten die garan­deren dat alle info enkel in Belgische data­cen­ters worden verwerkt en opgeslagen.

Amerika
Onder­ne­mers die strak houden aan de geheim­hou­ding van hun infor­matie, kiezen ook best niet voor Ameri­kaanse Cloud-providers. Die zijn immers onder­hevig aan de Ameri­kaanse wetgeving. (Patriot Act en Safe Harbor) In een nieuwe clausule van de wet die gericht is op het bestrijden van terro­risme staat dat bedrijven verplicht zijn toegang te verlenen tot hun infra­struc­tuur, als hun dat gevraagd wordt, en dus ook tot hun servers en netwerken.

Kosten
We zeiden het al. Cloud computing kan behoor­lijk kosten­be­spa­rend zijn. Maar helemaal gratis is het niet. Daarom is het belang­rijk dat je best op voorhand goede afspraken maakt met je provider voor wat betreft de kosten voor tech­ni­sche onder­steu­ning en op maat gemaakte clouddiensten.

Snelheid
Zoals dat bij alle compu­ter­toe­pas­singen geldt is het ook bij Cloud computing waar dat verwer­kings­snel­heid bepaald wordt door het traagste onderdeel. Met andere woorden dat de soft­wa­re­snel­heid veelal afhan­ke­lijk is van de inter­net­ver­bin­ding. Meer nog dan van je computer zelf.

Beschik­baar­heid
Net zoals internet zijn ook Cloud­dien­sten zo goed als permanent toegan­ke­lijk. Al kan die toegan­ke­lijk­heid niet voor de volle honderd procent gega­ran­deerd worden. Onlangs nog kampte Amazon met een dagen­lange storing in een van haar cloud­dien­sten. Een ramp voor bedrijven die op dat ogenblik afhan­ke­lijk zijn van toepas­singen die via diezelfde diensten draaien. Amazon hanteert goedkope tarieven maar geeft geen volledige garanties over de uptime. Toch is die garantie voor heel wat bedrijven van zeer groot belang. Daarom is het ook raadzaam om in zee te gaan met Cloud providers die deze garantie wel kunnen bieden. Een andere moge­lijk­heid is werken met meerdere Cloud providers zodat je een gespreid risico hebt.

Wilt u meer weten?

Klik dan hier om de volledige special verder te lezen of kijk op: http://​www​.connexie​.be

Onder­tussen wensen wij u nog een prettig en vooral deugd­doende zomervakantie.

Pin It on Pinterest

Share This