GDPR – bijna 100.000 klachten zijn er al gemeld

door 26 januari 2019

In de aanloop naar de jaar­lijkse Data Protec­tion Day op Maandag 28 Januari heeft de Europese Commissie in een geza­men­lijke verkla­ring een status update gegeven over de impact van de General Data Protec­tion Regu­la­tion. (GDPR) Volgens deze verkla­ring is acht maanden na de inwer­king­tre­ding van de Algemene Veror­de­ning Gege­vens­be­scher­ming op 25 mei 2018 de Europese Commissie trots om de sterkste en meest moderne regels voor gege­vens­be­scher­ming ter wereld te hebben. 

De Facebook / Cambridge Analytica-zaak en de recente data­lekken hebben aange­toond dat zij het juiste doen om uw privacy te bewaken. Waar het om gaat, is niet alleen de bescher­ming van onze privacy, maar ook de bescher­ming van onze demo­cra­tieën en de waar­bor­ging van de duur­zaam­heid van onze data gedreven econo­mieën volgens eerste vice president Frans Timmer­mans.

Sinds de inwer­king­tre­ding van de Europese data bescher­mings­re­gels in mei vorig jaar hebben de nationale priva­cy­waak­honden in de Europese Unie al meer dan 95.000 klachten ontvangen van burgers. Maar wat zijn nu juist die klachten en waar komen ze vandaan? En wat zijn volgens de Data Protec­tion auto­ri­sa­ties de meest voor­ko­mende datalekken?

We zetten voor jullie een aantal zaken* op een rijtje:

GDPR Compli­ance

Het aantal meldingen sinds de inwer­king­tre­ding op 25 Mei 2018 is vooral in de laatste maanden spec­ta­cu­lair toege­nomen en hieruit kunnen we afleiden dat de bewust­wor­dings campagne maar zeer traag op gang is gekomen met betrek­king tot de rechten van de betrokken burgers. (Data Subject Rights)

Meest voor­ko­mende soorten klachten

Het is dan ook niet verwon­der­lijk dat de meeste klachten die de burgers neer­leggen aangaande hun Privacy komen van de acti­vi­teiten van Tele marketing en e‑mail promoties. Maar ook video bewaking camera’s worden als ergernis genoteerd, ondanks dat hiervoor al langer een Privacy wetgeving bestaat met strikte regels.

Meld­plicht

Ook het melden van een datalek roept nog steeds vele vraag­te­kens op en de verplich­ting om binnen 72 uren het lek te melden zal voor problemen blijven zorgen binnen de orga­ni­sa­ties. Veel bedrijven zijn nog steeds niet klaar met hun inven­ta­ri­satie van waar de persoons­her­leid­bare gegevens zich bevinden binnen en buiten de orga­ni­satie. (Data Register).

Hand­ha­ving van de regels binnen de EU

Als we naar het aantal klachten kijken is de verhou­ding tussen de verschil­lende Gegevens Bescher­mings­au­to­ri­teiten per land binnen de Europese Unie in stijgende lijn. Kortom er zal meer moeten worden samen­ge­werkt tussen de bescher­mings­au­to­ri­teiten (DPA) onderling over de lands­grenzen heen.

Boetes

Waar men eerder bang voor was sinds de invoering van GDPR blijkt in verhou­ding met het aantal klachten nog wel mee te vallen, want er zijn tot op heden slechts drie boetes uitge­reikt aan die bedrijven die in over­tre­ding waren. Wellicht heeft dit ook te maken met de trage start van sommige bescher­mings­au­to­ri­teiten in de Europese landen en moet de machine nog op gang komen?

Bewust­wor­ding en media aandacht

Dankzij de ruime media aandacht en de vele bewust­wor­ding sessies door middel van seminars en doel­ge­richte events rondom het thema Privacy wetgeving stond GDPR hoog op de agenda bij vele orga­ni­sa­ties. Tijdens de piekmaand van vorig jaar mei werd de term “GDPR” meer gezocht op Google dan de Ameri­kaanse super­sterren Beyoncé en Kim Kardashian.

Ondanks deze bewust­wor­ding met betrek­king tot de nieuwe Privacy wetgeving is er nog veel werk aan de winkel en dit zal nog wel enige tijd in beslag nemen. Vooral de bedrijven die nu nog moeten beginnen om in orde te zijn met de GDPR zullen een tandje moeten bijsteken, want vroeg of laat zal de burger via de nationale priva­cy­waak­honden ook bij hen aankloppen om hun recht op privacy te laten gelden.

Ben benieuwd of de jaar­lijkse Data bevei­li­gingsdag de erkenning bij zowel bedrijven als de consument zal laten toenemen en men de GDPR werkelijk zal omarmen. Zal onge­twij­feld worden vervolgt…

*De volledige info­Grap­hics kan u hier bekijken.

Pin It on Pinterest

Share This