De Belgium Cloud Barometer – Editie 2017

door 23 december 2017

Public Cloud heeft de bovenhand gekregen in België

Het begint stilaan een jaar­lijkse traditie te worden dat we in samen­wer­king met Computer Profile metingen in België bij bedrijven met meer dan 50 werk­ne­mers verrichten om de Cloud adoptie in kaart te kunnen brengen.

Ook dit jaar zet de Cloud adoptie in België zich verder door en wat blijkt, nu al is een op de zeven appli­ca­ties recht­streeks afkomstig van een Cloud Service Provider.

Het gebruik van Cloud toepas­singen kan op meerdere manieren worden gemeten. Eén manier is kijken naar de pene­tra­tie­graad; welk deel van de bedrijfs­ves­ti­gingen gebruikt appli­ca­ties uit de Cloud. Dat blijkt op dit moment 56 procent van de Belgische bedrijfs­ves­ti­gingen te zijn. Een andere manier van berekenen is kijken welk deel van alle gebruikte appli­ca­ties een oplossing uit de Cloud is. Met deze laatste methode blijkt dat momenteel één van de zeven appli­ca­ties in gebruik (14 procent) een toepas­sing betreft die in de Cloud draait. Vier jaar geleden was dat 10 procent, twee jaar terug was dat 11 procent. De belang­rijkste uitschieter blijkt de over­heids­sector te zijn. Binnen dit segment vormen Cloud-toepas­singen nog pas 7 procent van de in kaart gebrachte applicaties.

Public versus Private Cloud

Naast de groei in Cloud appli­ca­ties als percen­tage van alle appli­ca­ties neemt ook het percen­tage bedrijfs­lo­ca­ties waar gebruik wordt gemaakt van Cloud toepas­singen ook nog altijd toe. In 2013 gaf 49 procent van de geïn­ter­viewde doelgroep aan dat men gebruik maakte van één of meerdere Cloud appli­ca­ties, twee jaar geleden lag dat op 52 procent, anno 2017 bedraagt dit 56 procent. Ook in pene­tratie op vesti­gings­ni­veau zien we grote verschillen tussen de gewesten. In Vlaan­deren zien we bij 64 procent van de locaties één of meerdere Cloud appli­ca­ties terug­komen, in het Brussels Hoofd­ste­de­lijk Gewest is dat het geval bij 54 procent van de locaties en in Wallonië bij 30 procent van de locaties. De Vlaamse zakelijke markt lijkt daarmee erg op de Neder­landse waar een verge­lijk­bare analyse is gemaakt. Voor de Neder­landse zakelijke markt ligt het percen­tage locaties met cloud­op­los­singen op 63 procent, van de in kaart gebrachte appli­ca­ties is 19 procent een Cloud toepassing.

Het aantal oplos­singen dat in de Cloud draait is de afgelopen vijf jaar verdub­beld. Deze groei wordt voor een belang­rijk deel gedreven door het toene­mende gebruik van office appli­ca­ties en het nog altijd toene­mende gebruik van HR toepas­singen uit de Cloud. Ook neemt het gebruik van CRM oplos­singen en van document mana­ge­ment systemen uit de Cloud toe.

Voor de leve­ran­ciers van cloud­op­los­singen zien we natuur­lijk een grote samenhang met de eerder genoemde deel­ge­bieden binnen de geïn­ven­ta­ri­seerde Cloud appli­ca­ties. Microsoft is voor de Belgische zakelijke markt de meest genoemde leve­ran­cier van cloud­op­los­singen. Bijna een derde van de aange­troffen Cloud appli­ca­ties betreft een Microsoft product. Microsoft heeft dan ook meerdere ijzers in het vuur als het gaat om cloud­op­los­singen. Enorm gegroeid in de laatste paar jaren zijn de Office365 instal­la­ties. Daarnaast is ook het gebruik van Share­Point en Azure gegroeid.

Het paard van Troje

We volgen deze trend al sinds 2013 op de voet en opmer­ke­lijk, dit jaar heeft Public Cloud speler Microsoft e‑banking van de troon gestoten met een aandeel van ruim 27 procent. Hierdoor is bewezen dat de adoptie van Public Cloud bij alle bedrijven in België een voor­sprong heeft weten op te bouwen en de strategie van Microsoft heeft dus duidelijk gewerkt. Het Office pakket, wat al sinds jaar en dag de melkkoe was van alle software die in Redmond werd ontwik­keld zet zich nu dus ook door in de Cloud. Weliswaar in een nieuw jasje gestoken, onder de naam Office 365 heeft het een enorme opmars gemaakt en verplicht het zelfs de lokale systeem inte­grator of Hosting Provider om mee te moeten volgen. Wat eind jaren negentig de teloor­gang van de prijs­stij­ging in personal computers was door middel van verkoop via uw lokale super­markt, is dit nu Office 365 geworden. Naast het populaire Word, Excel en Power­Point krijgt u er bijna voor niets e‑mail en het delen van bestanden erbij. Hier kan geen enkele Hosting Provider tegenop door hosted Exchange aan te bieden vanuit hun eigen private Cloud.

Nu is het bundelen van software al sinds jaren gemeen­goed geworden maar je zou kunnen stellen dat Microsoft op een slimme manier het spreek­woor­de­lijke zilver in CD verpak­king heeft weten om te vormen naar Public goud uit de Cloud. De top drie van appli­ca­ties in 2017 in België zijn Office 365, e‑banking software van Isabel en HR toepas­singen van SD Workx.

Stilaan is wel duidelijk geworden dat de vele voordelen van toepas­singen uit de Cloud zijn weg heeft gevonden naar de meeste KMO’s in België, maar opvallend is dat onze overheid nog steeds een achter­stand heeft qua Cloud adoptie en dit terwijl alle andere sectoren met sprongen vooruit zijn gegaan. Ondanks verwoede pogingen om met de private G‑Cloud oplos­singen de federale, Vlaamse en Waalse depar­te­menten te over­tuigen van hun diensten is het ook hier de Public Cloud die aan popu­la­ri­teit aan het winnen is.

Het oud gezegde in de IT luidt dat er nog nooit iemand ontslagen is als deze voor IBM kiest wat veel­zeg­gend is voor het inno­va­tieve vermogen van veel bedrijven. Misschien moeten we dit gezegde in 2018  een update geven naar “wie voor de Public Cloud kiest zal…” en de rest laat ik u zelf verder invullen?

Tot volgend jaar en alvast hele prettige feest­dagen toegewenst.

De Nationale Cloud Barometer kwam tot stand in samen­wer­king met Computer Profile Benelux en is ook verschenen op Compu­table

Pin It on Pinterest

Share This