Europese Cloud, the perfect storm?

door 10 oktober 2017

Afgelopen zomer deden Nucleus en Data News een onderzoek naar de stand van zaken op vlak van hosting, co-locatie, business conti­nu­atie en disaster recovery in België. Aan dit onderzoek namen 337 mensen deel uit alle lands­delen en ook de Frans­ta­lige waren met net geen 25% verte­gen­woor­digd wat het geheel repre­sen­ta­tief maakt voor een Belgische stand van zaken anno 2017.
Er zijn een aantal opval­lende items die ik graag met toestem­ming van de uitvoerder(s) van het onderzoek graag met u had willen delen. En speciaal voor de lief­heb­bers, hier kan u het volledige rapport als eBook gratis downloaden.
Aller­eerst valt het op dat voor­na­me­lijk niet-IT gere­la­teerde bedrijven bezig zijn met de vraag om al dan niet over te schakelen naar een Cloud oplossing en niet de systeem inte­grator, terwijl net zij er het meeste voordeel uit kunnen halen om deze diensten mee aan te kunnen bieden! laten we er daarom gemaks­halve even vanuit gaan dat de systeem inte­grator in opdracht van hun klanten (de KMO’s) met dit vraagstuk bezig zullen zijn?
Met de volgende vraag­stel­ling “uit welke elementen bestaat uw huidige it-infra­struc­tuur?” blijkt dat ruim 70% nog altijd gebruik maken van IT-appa­ra­tuur die bij de klant on-site draait, en dit valt me anno 2017 eigenlijk wel tegen. Maar dat vooral de Public Cloud aan een opmars bezig is laat zich uitschijnen aan de hierboven vermelde resul­taten, samen zijn ze immers goed voor ruim 43% van alle aange­boden opties om uw IT te kunnen laten draaien. En de onder­ver­de­ling tussen Public Cloud lokaal of inter­na­ti­o­naal doet vermoeden dat steeds meer bedrijven hun heil zoeken bij de Big 5 van de Public Cloud aanbie­ders uit Amerika, waar we overigens al uitge­breid over hebben geschreven in 2016.
Maar u zou zich beginnen afvragen waarom we massaal over­stappen naar Amazon, Google of Microsoft om er een paar te noemen? Zijn er dan geen Belgische of Europese Cloud servi­ce­pro­vi­ders die hetzelfde kunnen aanbieden? Als we naar het plaatje hierboven kijken lijkt dit wel het geval te zijn maar schijn bedriegt. Van de 42% gehoste data in Europa is ruim de helft gehost door een Ameri­kaanse speler, die op hun beurt naarstig uitbreiden door data­cen­ters te bouwen op het Europese continent, al is het maar om de algemene veror­de­ning Gege­vens­be­scher­ming (AVG) beter bekent als GDPR voor te kunnen zijn die op 25 Mei volgend jaar van kracht zal worden. Bovendien is het een extra verkoop­ar­gu­ment aan het worden waarbij er momenteel een Duitse variant van Microsoft Azure wordt aange­boden en er waar­schijn­lijk begin volgend jaar een Franse versie zal volgen. Deze Cloud service zal uiteraard tegen een meerprijs worden aange­boden. Een Europese Cloud, made in te USA zeg maar.

De volgende Google moet uit Europa komen.

Xavier Niel die symbool staat voor een nieuwe generatie Europese onder­ne­mers die ten strijde trekken tegen het maat­schap­pe­lijke status quo van de Ameri­kaanse overmacht aan Cloud Service Providers is ervan overtuigd dat iedereen in staat is om hem dat na te doen. Hij heeft zich voor­ge­nomen Frankrijk en Europa weer als tech­no­lo­gi­sche wereld­spe­lers op de kaart te zetten. Waarom? Volgens hem is ‘het een kwestie van overleven.’

En ook onze eigen Belgische econoom Geert Noels heeft het over de niet te overziene gevolgen van de almacht van een kransje tech­no­logie giganten.

De koersen van de tech­no­lo­gie­be­drijven in hun geheel onder­steunen de huidige koers van Nasdaq, maar die winsten zijn gecon­cen­treerd bij enkele spelers. Dat is opnieuw een extreem oneven­wicht dat door regel­ge­vers is gesti­mu­leerd. Volgens Noels ligt de combi­natie van gratis geld en een laks anti­kar­tel­be­leid aan de basis van de groei van een vijftal tech­gi­ganten – Facebook, Apple, Amazon, Alphabet en Microsoft – die in hun eentje groter zijn dan de hele Duitse beurs samen en elk afzon­der­lijk groter dan de hele Belgische beurs. Momenteel groeit vooral in Europa de frus­tratie dat deze tech­gi­ganten onvol­doende bijdragen door middel van belas­tingen te betalen op hun Cloud­dien­sten die worden aange­boden vanuit hun branche offices in Luxemburg of Ierland.

Bedrijven als Google, Apple en Facebook zwaarder belasten?

Xavier Niel vind dat we alles moeten doen om de waarde die het digitale ecosys­teem creëert bij ons te houden. Maar vooral hoopt hij dat de volgende Google of Apple uit Europa zal komen.’ Bovendien volgens hem helpt de Ameri­kaanse president Donald Trump ons een handje.’ Trump is namelijk van plan om de werkvisa voor buiten­lan­ders te verbieden, terwijl driekwart van de bedrijven in Silicon Valley opgericht wordt door mensen die niet in de VS geboren zijn.

Europese Cloud in de maak.

Alles lijkt erop dat we mede door de Europese richt­lijnen rondom gege­vens­be­scher­ming en onder­ne­mers zoals Xavier Niel er een kentering aan het komen is qua aanbod van Public Cloud Providers. Alle elementen zijn in de maak om ook vanuit Europa weerwoord te kunnen bieden aan de big 5 mits we mogen beschikken over voldoende privé-initi­a­tieven en een overheid die de infra­struc­tuur aanlegt die ons leven makke­lijker maakt. Technisch gezien hebben we sterke troeven in huis en met name de vele start-up’s die we tellen vinden hun weg naar disrup­tieve oplos­singen waarmee ze de harten veroveren van consu­menten uit de hele wereld via een app op het internet. Wellicht dat een van deze jonge onder­ne­mers de volgende “Zucker­berg” zal worden en een Europese Public Cloud speler als bedrijf uit de grond zal stampen?

Pin It on Pinterest

Share This