Het grote GDPR handboek

door 15 oktober 2018

De discussie rond data­pri­vacy is een van de bepalende vraag­stukken van dit decennium. Europa heeft in dat kader beslist om met de General Data Protec­tion Regu­la­tion (GDPR) een nieuwe regel­ge­ving in te voeren. Zo wil de Europese Unie (EU) opnieuw een evenwicht vinden tussen het recht op privacy van haar burgers en de moge­lijk­heid voor bedrijven om gegevens van die burgers te gebruiken. Dit betekent het begin van een nieuw tijdperk voor de verwer­king van persoons­ge­ge­vens en voor je eigen privacy en die van je klanten.

De invoering van die nieuwe regels stelt ons allemaal voor een grote uitdaging. Voor veel bedrijven is de verwer­king van persoons­ge­ge­vens een essen­tieel onderdeel van hun acti­vi­teit. Zelfs als dit niet meteen een van je kern­ac­ti­vi­teiten is, is de kans nog groot dat je in orde moet zijn met de GDPR. We verza­melen immers allemaal gegevens van bestaande en poten­tiële klanten, van bezoekers van onze website, van de lezers van onze nieuwsbrief…

Twee ervaren IT-ers schrijven een toegan­ke­lijk boek over de nieuwe privacywetgeving

Group Joos heeft er een punt van gemaakt volledig in orde te zijn met de nieuwe wet. Ze zijn sinds 2016 in de weer om kennis op te bouwen, hun proce­dures op punt te zetten en de klanten te infor­meren. De verworven kennis delen ze met veel plezier met anderen. Op hun website zijn sinds midden vorig jaar regel­matig blogtek­sten gepu­bli­ceerd over het onderwerp. Daarop hebben ze heel wat positieve reacties gekregen en tegelijk ook veel vragen, waaruit blijkt dat de belang­stel­ling voor het onderwerp zeker niet verdwenen is.

In de over­tui­ging dat de nood aan infor­matie nog steeds groot is, hebben Viktor D’Huys van Group Joos en Peter Witsen­burg van de Cloud Makelaar, een speci­a­list in Cloud tech­no­logie en infor­ma­tie­be­vei­li­ging, de handen in elkaar geslagen en hun kennis en inzichten samen­ge­bracht. Daaruit is ‘Het grote GDPR handboek’ ontstaan. Het boek behandelt alle aspecten van de GDPR en biedt een prag­ma­ti­sche bena­de­ring met veel prak­ti­sche tips, geschikt voor zowel kleine als grotere bedrijven.

De GDPR is complex en lijkt een mijnen­veld voor de leek die er onvoor­be­reid aan begint. Deze publi­catie wil je als onder­nemer helpen en je gids zijn bij het navolgen van de nieuwe wetgeving. Je krijgt een overzicht van de belang­rijke defi­ni­ties en begrippen in de GDPR en uitleg bij de filosofie en de rede­ne­ringen die achter de regels schuilgaan.

Begin­nende Data Protec­tion Officers, volleerde Infor­ma­tion Security Officers maar ook alle onder­ne­mers, klanten en leve­ran­ciers, allemaal moeten we rekening houden met de nieuwe spel­re­gels rondom gege­vens­be­scher­ming en data­pri­vacy. Viktor D’Huys en Peter Witsen­burg stellen vast dat er nog altijd veel misver­standen bestaan binnen de KMO’s of MKB’s als het erom gaat de regel­ge­ving in de praktijk te brengen. Vaak kwam er de persoon­lijke vraag van zaak­voer­ders om een soort van leidraad of stap­pen­plan waarin duidelijk vermeld staat wat hun te doen staat om in regel te zijn met de GDPR. Aan die nood willen de auteurs met het grote GDPR-handboek tegemoet komen.

De uitein­de­lijke bedoeling is om een zo groot mogelijk publiek te bereiken door in klare taal uit te leggen wat de nieuwe regel­ge­ving voor elke orga­ni­satie en elke consument zal gaan betekenen.

De auteurs zijn Philippe De Backer, Belgisch staats­se­cre­taris voor Privacy, bevoegd voor wetgeving inzake bescher­ming van de persoon­lijke levens­sfeer dankbaar voor het schrijven van het voorwoord voor het handboek.

Wij wensen jullie alvast veel leesplezier!

Klik op de cover van het boek om gratis te kunnen downloaden.

Pin It on Pinterest

Share This