Bring Your own IT

Bring Your own IT

Naar aanlei­ding van een recent onderzoek uitge­voerd door Cisco over de toename van het onge­oor­loofd gebruik van Cloud diensten binnen bedrijven, was ik eigenlijk helemaal niet verbaasd dat het resultaat veel hoger lag dan aanvan­ke­lijk gedacht. Het toont ons dat er geen sector of orga­ni­satie is die hier aan ontsnapt.

Waarom is er de Cloud?

Waarom is er de Cloud?

Tijdens de ongeveer laatste 50 jaar van onze indu­striële geschie­denis is de manier waarop we bepaalde acti­vi­teiten uitvoeren funda­men­teel veranderd. Het produ­ceren van producten bijvoor­beeld, was arbeids­in­ten­sief en verticaal geori­ën­teerd. Nu leven we in...

Pin It on Pinterest