Tijdens de ongeveer laatste 50 jaar van onze indu­striële geschie­denis is de manier waarop we bepaalde acti­vi­teiten uitvoeren funda­men­teel veranderd. Het produ­ceren van producten bijvoor­beeld, was arbeids­in­ten­sief en verticaal geori­ën­teerd. Nu leven we in een wereld van auto­ma­ti­se­ring en flexibele supply chains waarbij we nog altijd dingen maken maar dit ontelbare keren effi­ci­ënter doen. Dit geldt ook voor de ener­gie­pro­ductie, distri­butie, tele­com­mu­ni­catie en nog veel meer. In elk geval waren er één of meerdere radicale veran­de­ringen die de manier waarop we bepaalde dingen doen funda­men­teel wijzigden. Zo is het ook met cloud computing.

Het oude model is gedateerd

Er zijn drie grote redenen waarom bedrijven de overstap maken naar de cloud. Ten eerste zijn zakelijke gebrui­kers – in de huidige snel evolu­e­rende omgeving – gefrus­treerd over de tradi­ti­o­nele methodes om diensten te bekomen en te leveren. De komst van ‘app stores’ en ‘IT on demand’ in de consu­men­ten­we­reld, verplichten IT orga­ni­sa­ties te overwegen hoe zij zulke concepten kunnen intro­du­ceren in hun huidige business-strategieën.
Daarnaast vinden klanten de cloud zo verlei­de­lijk omdat – en zo is het reeds jaren – de IT infra­struc­tuur te complex, inef­fi­ciënt, inflexibel en veel te duur is. Door die complexi­teit wordt 70 procent of meer van het budget enkel gespen­deerd om alles draaiende te houden. Dit laat weinig ruimte voor innovatie: nieuwe appli­ca­ties en nieuwe bronnen van zakelijke waarde. De meesten willen na een verloop van tijd graag deze verhou­ding omgekeerd zien.
Ten slotte is er de expo­nen­tiële groei van het digitale universum. Uit een onderzoek uitge­voerd door IDC, in opdracht van EMC, blijkt dat de wereld­wijde opge­slagen infor­matie elke twee jaar ruim verdub­belt en sneller groeit dan de Wet van Moore. Verwacht wordt dat de komende 10 jaar de hoeveel­heid data 75 keer zo groot zal worden, waardoor bedrijven vijftig keer zoveel data en docu­menten moeten beheren. Bovendien voorziet het onderzoek, grote econo­mi­sche, sociale en tech­no­lo­gi­sche gevolgen voor onder andere big data.
Rekening houdend met boven­staande redenen heeft het weinig zin om IT draaiende te houden op de manier dat dit histo­risch gebeurde. De algemene consensus is dat er een nieuwe bena­de­ring nodig is die verzekert dat klanten de voordelen van effi­ci­ëntie en flexi­bi­li­teit kunnen benutten die cloud computing biedt.

Bedrijven kijken naar de voordelen

Enkel een cloud infra­struc­tuur levert de nodige economics, elas­ti­ci­teit, bevei­li­ging en compli­ance die gewenst is door de bedrijven vandaag. Bedrijven zijn eveneens onder de indruk van de moge­lijk­heid hun IT delivery modellen te verhuizen naar een cloud-achtige omgeving. Dit vermin­dert namelijk de kosten en verbetert de business agility. Zij moeten zich echter er ook van verze­keren dat zij deze voordelen in balans kunnen houden terwijl ze hun IT omgeving volledig onder controle hebben (of toch ten minste in de handen van een betrouw­bare service provider). Dit bevat de moge­lijk­heid om tegemoet te komen aan bevei­li­gings- en policy-vereisten; compliant te blijven met industrie- en over­heids­stan­daarden en de infra­struc­tuur te leveren die de bedrijfs­doel­ste­lingen in lijn zetten met hun vereiste service level.

Nog een laatste advies: voordat je beslist de overstap te maken naar de cloud, wees bewust van zowel de voordelen als de beper­kingen. Enkel dan kan je een gefun­deerde cloud-strategie opzetten.

Pin It on Pinterest

Share This