Veel bedrijven willen gebruik maken van op cloud-geba­seerde oplos­singen. Al snel reali­seren ze zich dat het toewijzen van de vereiste projecten en taken aan een reeds aanwezig IT team niet nood­za­ke­lijk de vereiste efficiëntie‘s en resul­taten teweegbrengt.

Eigenlijk moet men een formeel change mana­ge­ment strategie toepassen die gebaseerd is op het opnieuw trainen van mede­wer­kers en het intro­du­ceren van nieuwe vaar­dig­heden. De orga­ni­sa­ties die dit erkennen en bereid zijn tot het maken van inves­te­ringen, zien het ontstaan van nieuwe cloud-functies binnen de organisatie.

Cloud architect

Dit is de belang­rijkste functie die eender welke bedrijf of consul­ting orga­ni­satie, die de overstap wil maken naar cloud computing, in plaats moet hebben. De jobom­schrij­ving varieert nogal, maar kenmer­kend dient deze een begrip te hebben van de enter­prise archi­tec­tuur, SOA en van de nieuwe rich­tingen waartoe cloud computing beide disci­plines kan duwen.

Eenvou­diger gesteld, de cloud architect is een manusje-van-alles, maar een meester van de cloud. Hij moet een gede­tail­leerde kennis hebben van PaaS, IaaS, en SaaS, inclusief de spelers en oplos­singen die beschik­baar zijn op de markt. Hij of zij moet werken met devel­o­pers en bestaande IT om cloud computing te kunnen gebruiken én om de juiste beslis­singen te nemen gedurende het traject.

Cloud security specialist

Dit is waar­schijn­lijk de belang­rijkste rol en set aan vaar­dig­heden die vereist zijn voor de overgang naar de cloud. Hij of zij moet de nieuwe bevei­li­gings­mo­dellen begrijpen en de vereiste bevei­li­gings­tech­no­logie imple­men­teren om het bedrijf uit de problemen te houden. Dit terwijl de bedrijfs­kri­ti­sche business processen en data naar de private, publieke of hybride cloud verhuizen.

In deze functie is het belang­rijk te weten welke security conse­quen­ties een overstap naar de cloud heeft en de veran­de­ringen dat dit teweeg­brengt. Cloud security speci­a­listen moeten de nieuwere security modellen en tech­no­lo­gieën begrijpen. Enkele voor­beelden hier zijn federated identity mana­ge­ment en de moge­lijk­heid om data-encryptie te onder­steunen zowel in flight en at rest, in en tussen clouds. Bovendien moet deze persoon goede inter­per­soon­lijke en mense­lijke vaar­dig­heden hebben omdat men moet samen­werken met bestaande beveiligingsmedewerkers.

Cloud developer

Deze persoon moet vooreerst de kritische Paas plat­formen – privaat of publiek – begrijpen  maar ook hoe appli­ca­ties ontworpen, ontwik­keld en uitgerold worden op deze plat­formen. Dit is een creatieve en inno­va­tieve positie. Eén die vereist dat mensen kunnen leren op zichzelf en bereid zijn om te expe­ri­men­teren met nieuwe en ontlui­kende technologieën.

Cloud devel­o­pers hebben hun vaar­dig­heden zelf aange­leerd. Zij werken met cloud computing en ontwik­ke­lings­plat­formen via het aanmaken van gratis test accounts om appli­ca­ties te ontwik­kelen in hun eigen tijd. Misschien minder conven­ti­o­neel in bena­de­ring, maar dit zijn dit soort devel­o­pers die je aan je kant wil.

Cloud infra­struc­ture manager

Cloud computing vraagt speciale aandacht voor networ­king en server moni­to­ring, lokaal of op afstand. Iemand moet dus nauw aandacht besteden aan het beheer van de infra­struc­tuur ter onder­steu­ning van de cloud. Anders is de uitein­de­lijke op cloud-geba­seerde oplossing niet zo betrouw­baar als het moet zijn.

Deze werknemer dient een kennis van bestaande netwerken, appli­ca­ties en data­ba­se­be­heer-bena­de­ringen & tech­no­lo­gieën te hebben. Daarnaast ook een diepe kennis van cloud providers en/of tech­no­lo­gieën die toegepast worden. Sommige orga­ni­sa­ties willen deze vaar­dig­heden reali­seren binnen hun bestaande IT teams en stellen retrai­ning programma’s in plaats.

Provider speci­a­list

Dit is de persoon die de details begrijpt rond de cloud providers Dit betekent dat zijn of haar vaar­dig­heden allemaal draaien rond het zijn van de ‘go-to’ persoon wat betreft vragen die moeten beant­woord worden en problemen die moeten opgelost worden rond een speci­fieke provider.

Je kan deze mensen inhuren, als je ze kan vinden. In de meeste gevallen zijn zij gecreëerd binnen orga­ni­sa­ties door middel van uitge­breide provider training programma’s. Deze functies zijn typisch voor mensen die graag alles willen te weten komen over producten en diensten.

Niet ongewoon

De vereiste vaar­dig­heden voor IT Mede­wer­kers evolueren mee met de tech­no­lo­gi­sche ontwik­ke­lingen. Dit is ook nood­za­ke­lijk om de IT blijvend goed te kunnen onder­steunen. Het gebruik van cloud computing is op dit vlak niet anders. Wat wel nieuw is, is de graad van veran­de­ring die moet plaats­vinden in een redelijke korte tijds­pe­riode, dit door de snelle adoptie en de diep­gaande conse­quen­ties die cloud computing heeft op IT en business-niveau.

Pin It on Pinterest

Share This