Laten we meteen beginnen met een boute uitspraak, “Wie anno 2015 zegt dat Cloud Computing een hype is, heeft het niet begrepen”
Er zijn nog altijd bedrijfs­lei­ders die wantrouwig zijn ten opzichte van toepas­singen in of uit de Cloud, en vaak met verschil­lende redenen. Als je gaat door­vragen komt het meestal neer op vertrouwen en veilig­heid en veran­de­ring! Inderdaad deze drie V’s hebben elk een kern van waarheid, maar de V van voor­uit­gang is niet meer te stoppen. Maar hoe komt het toch dat de voor(oor)delen van de Cloud niet goed worden begrepen en hun inzet­baar­heid wordt tegengehouden?
Misschien omdat niemand nu echt weet welke ladingen As A Service dekt, en er te veel misver­standen bestaan rond de juiste definitie van “De Cloud”?
Als test kan je eens aan tien mensen vragen wat Cloud betekent, en je krijgt meestal twaalf verschil­lende antwoorden. Vaak denk ik dat het aan de Infor­ma­tica sector zelf ligt, want we hebben nog steeds de neiging om voor een buiten­staander onbe­grij­pe­lijke termen of afkor­tingen te gebruiken.

Wanneer we het tegen­woordig hebben over de Cloud kan er een duidelijk onder­scheid gemaakt worden tussen: de Public‑, de Private- en de Hybride cloud. De rol die de cloud kan spelen voor uw bedrijf en de mede­wer­kers is afhan­ke­lijk van de wensen en eisen.

En net die laatste vorm, de hybride Cloud zorgt voor nog meer verwar­ring voor de toehoorder. U kan het wellicht verge­lijken met een hybride in de auto­mo­biel sector, immers iedereen kent deze term maar toch dekt het verschil­lende ladingen.

Een hybride auto betekent in het algemeen een auto die een combi­natie van verschil­lende tech­nieken gebruikt ter aandrijving.

Ford Evon Cloud connected car

Hoewel het elke combi­natie van twee verschil­lende typen motoren kan zijn, wordt hier meestal een auto bedoeld die naast een verbran­dings­motor wordt aange­dreven door een elek­tro­motor met een accu van aanzien­lijke capaciteit.

Ook voor de Cloud is deze verge­lij­king toepas­baar, meerdere type’s van Cloud Computing zijn mogelijk tussen zowel on-premise (in uw bedrijf in een aparte server ruimte), in een private Cloud (bij een Hosting provider in hun data­center) of in de Public Cloud (bijvoor­beeld Amazon, Google of Microsoft). En al deze vormen hebben als doel om net als de auto, je van A naar B te brengen.

De hybride cloud

De hybride cloud wordt steeds popu­lairder. Deze vorm van cloud heeft bij ruim driekwart van de bedrijven dan ook de voorkeur. In 2014 gaf 64% aan dat hun orga­ni­satie beschikt over een hybride cloud strategie. Dit jaar blijkt dat 78% van de onder­vraagde grotere bedrijven hybride cloud geïm­ple­men­teerd heeft.

Cloud Design

Een veel voor­ko­mende reden om te kiezen voor de hybride cloud is dat er niet onmid­del­lijk geïn­ves­teerd hoeft te worden in een nieuwe server. Ook is het gemak­ke­lijk om de hybride cloud te laten aansluiten bij uw behoeften, als u bijvoor­beeld tijdelijk meer opslag of computer capa­ci­teit wenst. En uw bedrijfs­kri­ti­sche data blijft steeds in eigen beheer.

De hybride variant kan een groot gedeelte van de onder­ne­mingen uitste­kend voorzien in de eisen die er worden gesteld. Denk hierbij aan factoren als veilig­heid, zekerheid en snelheid. De juiste combi­natie van de private cloud, public cloud en on-premise hard –en software maakt het mogelijk, mits de juiste bege­lei­ding om maximaal te kunnen profi­teren van de voordelen van de Cloud.

Maar om nu te stellen dat Hybride Cloud toepas­singen dé oplossing zijn gaat een brug te ver. Elk bedrijf of orga­ni­satie heeft immers zijn eigen noden en wensen qua auto­ma­ti­se­ring, er is dus geen ‘one Cloud fits all’. De Cloud als oplossing gaan toepassen in uw orga­ni­satie vergt nog steeds een degelijke voor­be­rei­ding, en start meestal met data clas­si­fi­catie plus een inven­ta­ri­satie van de huidige applicaties.

#HybridCloudChat

Heeft u nog vragen? Kijk dan ook eens naar onze andere blogs

Pin It on Pinterest

Share This