Elk zichzelf respec­te­rend ICT-bedrijf levert een cloud-oplossing. De een nog mooier dan de ander. SaaS, PaaS, IaaS, Baas, BPaaS, CaaS, verzin het maar. Alle diensten die eindigen op ‘aaS’ doen het op dit moment goed. ‘aaS’ staat voor – zoals u vast weet – ‘as a Service’. Als padde­stoelen schieten de ‘as a Service’-aanbieders uit de grond. Wie neemt u serieus?

Een relevante vraag; waarop niet direct een pasklaar antwoord is. Het draait in elk geval om kennis. Hoe meer u begrijpt van cloud, hoe beter u in staat bent een voor uw orga­ni­satie goede keuze te maken.

Iedereen in de cloud

Onder­zoeks­bu­reaus schrijven er volop over. Vaak ligt bij hen de focus op grote aanbie­ders. Allemaal hebben ze een uitste­kende visie. Maar wat is de onder­lig­gende strategie?

Uiteraard zijn er mooie refe­rentie cases voor­handen. Bij voorkeur van bestaande – vaak tradi­ti­o­nele – aanbie­ders. Want ook hier geldt: ons-kent-ons.

Toch staan er ook nieuwe aanbie­ders op. Die vechten tegen de geves­tigde orde en hun best doen zich te onder­scheiden tussen al het marketing-geweld.

Onder­tussen staan ook de internet-boeren uit de jaren ’90 op. Zij ervaarden hoe het is om snel geld te verdienen en willen dat kunstje graag nog eens over doen.

En van alle aanbie­ders hoort u hetzelfde verhaal: cloud is hot! Zonder problemen kunnen we allemaal in de cloud gaan werken. ‘One size fits all’. Voor iedereen toegan­ke­lijk en inzetbaar.

Weet wat u kiest

En dan nu. Wat doet u? Wie moet u geloven? Is het echt veilig? Het migreren makkelijk? Gaat u puur af op de namen van de grote bedrijven? Met het idee: als zij het aanbieden, dan zal het toch wel goed zijn. Pas als u het probeert, kunt u beoor­delen of het voldoet aan uw wensen.

One-side-does-not-fit-all

Een voor u relevante vraag kan zijn of de cloud-omgeving geïn­te­greerd kan worden met de bestaande infra­struc­tuur, wordt vaak niet beantwoord.

Als het echter uw core-business betreft, neem dan de tijd. Het is zeker niet vreemd als u vragen stelt over inte­gratie, migratie en over de inte­gri­teit van de cloud-aanbieder.

Trans­pa­rantie

Trans­pa­rantie zou het sleu­tel­woord moeten zijn bij elke cloud-aanbieder. Zij beloven u namelijk optimale vrijheid en flexi­bi­li­teit. Trans­pa­rantie betekent volledige inzage in de wijze waarop de cloud-aanbieder de dienst levert. U mag ook verwachten dat de aanbieder op elk gewenst moment kan aangeven waar uw data staat en, nog belang­rijker hoe u het terug kunt krijgen. Door trans­pa­rantie krijgt u optimale openheid omtrent de moge­lijk­heden én flexi­bi­li­teit van het cloud-principe. En alleen betalen voor wat u daad­wer­ke­lijk gebruikt betekent dus ook dat u kunt komen en gaan wanneer u wilt.

Flexi­bi­li­teit als uitgangspunt

Het is onmo­ge­lijk om u te behoeden voor het maken van een slechte keuze. Een flexibele over­een­komst waarbij u kunt komen en gaan, is namelijk niet het enige punt waarop u moet letten. Het is wel een uitste­kend uitgangs­punt. De cloud-aanbieder wordt dan namelijk gedwongen om goede kwaliteit te leveren en de verwach­tingen waar te maken. Inzage in de geleverde kwaliteit zou mooi zijn. In de ideale situatie zouden we zelfs graag een audit doen op de cloud-oplossing.

De grootste kans op goed

De ‘one size fits all’-belofte is een utopie. Alleen met volledige inzage en vrijheid in de wijze waarop u het toepast, heeft u de grootste kans dat de aange­boden oplossing daad­wer­ke­lijk bij uw wensen past. Laat u dus goed infor­meren voor u een keuze maakt.

Auteur: Martijn van Zoeren

Pin It on Pinterest

Share This