De opkomst van publieke cloud­toe­pas­singen zet de verkoop van hard- en software onder druk. Klassieke mana­ge­ment­soft­ware verliest aan popu­la­ri­teit en bedrijven inves­teren al maar minder in eigen servers. Grote IT-spelers slaan donker­rood alarm. Op zoek naar een duurzaam busi­ness­model, liggen alle pistes plot­se­ling open. Maar valt die hero­ri­ën­te­ring wel te combi­neren met hun tradi­ti­o­nele aanbod?

Video killed the radio star

Eind jaren zeventig scoorde de Britse band The Buggles een oorwurm van jewelste, over de ondergang van het ene medium ten koste van het andere. In de jaren tachtig maakte de compact disc een einde aan het tijdperk van de tape. Nog eens tien jaar later kwamen mp3’s om de hoek piepen. Tech­no­lo­gi­sche voor­uit­gang vindt zelden plaats zonder colla­teral damage.

video killed the radio star

Oneven­wicht in investeringen

De explo­sieve groei van het aanbod in publieke cloud­dien­sten is hier geen uitzon­de­ring op. Eind 2013 kwam Barclays op de proppen met hun Global Tech­no­logy Outlook voor 2014. Hierin becij­ferde de Britse inves­te­rings­bank dat voor iedere geïn­ves­teerde dollar in de cloud er zeven zullen verdwijnen uit tradi­ti­o­nele IT-uitgaven. Systeem­in­te­gra­toren, maar ook grote spelers zoals HP, IBM of Microsoft blijven niet bij de pakken zitten. Het besef dat tradi­ti­o­nele bedrijfs­soft­ware en –hardware op hun laatste benen lopen is tot de board rooms door­ge­drongen. Ze zetten naast hun tradi­ti­o­nele aanbod meer en meer in op public cloud­toe­pas­singen. De opmars van Office 365 of het groeiend aantal bedrijven dat voor Windows Azure of IBM’s SoftLayer kiest, zijn hier slechts enkele getuigen van.

Stra­te­gi­sche spagaat?

Door deze evolutie ontstaat er binnen veel grote bedrijven een ambi­gu­ï­teit met een beperkte houd­baar­heids­datum. Want hoe kan je duurzame offli­ne­toe­pas­singen blijven promoten, terwijl je daarnaast schreeuwt dat al wie niet op de cloud­trein springt hopeloos achterop raakt?

Darwin_evolution

Jobs over het graf heen

If you don’t canni­ba­lize yourself, someone else will.” Het is onge­twij­feld een van de meest geci­teerde quotes uit Walter Isaacson’s biografie van Steve Jobs. De in 2011 overleden Apple-topman beant­woordde hiermee de vraag of inno­va­ties nefast zijn voor de verkoop van tradi­ti­o­nele producten. De geschie­denis is gekend en Jobs kreeg gelijk. De intro­ductie van de iPad had wel degelijk een invloed op de verkoop van MacBooks. Ook de concur­renten van Apple zagen hun cijfers terug­vallen. Maar het huidige overwicht van Apple in de tablet­markt is veel groter dan hun aandeel in die van de laptops ooit was.

Etenstijd!

Conclusie? Tradi­ti­o­nele IT-spelers zullen zichzelf moeten kanni­ba­li­seren om echt succesvol te blijven in een toekomst die door public cloud wordt gedo­mi­neerd. Veel tijd om koud­wa­ter­vrees te over­winnen is er echter niet. Want wie zijn wagon­netje nu niet aan de cloud klikt, valt onher­roe­pe­lijk uit de boot.

-Auteur: Tim Colman
‑Bron: ASPEX blog

Pin It on Pinterest

Share This