Recen­te­lijk heeft Daryl Plummer (een van de topmannen van Gartner) een zestal uitspraken gedaan met betrek­king tot Cloud computing. Hij kijkt daarbij vooruit tot 2018 en voorspelt een stijging van Cloud diensten vanaf 2016.
We staan inmiddels bijna op het punt om 2014 binnen te stappen, en bij het aanbreken van 2014 is het nog slechts twee jaar tot 2016 en nog vier jaar tot 2018, het jaar waarin Plummer voorspelt dat cloud computing gewoon commodity is geworden. Nu lijkt vier jaar voor­uit­kijken lang, maar menig bedrijfs­plan bevat een lange termijn van minstens drie jaar. In hoeverre bent u dus al voor­be­reid op de toekomst en de impact van Cloud computing?

image

Cloud services – Private of Public ?

Ondanks de bezorgd­heid over wet en regel­ge­ving, beschik­baar­heid en veilig­heid in de cloud, is het opzetten van een private cloud volgens Daryl Plummer een goede eerste stap, maar zeker geen goede laatste. De public cloud biedt op de lange termijn de grootste voordelen aldus Plummer. Maar hoe past deze filosofie in uw bedrijfsplan?

Cloud computing wordt volgens Plummer nu echt main­stream. “Er zijn heel veel manieren waarop mensen er tegen­woordig gebruik van maken. Er bestaat echter nog steeds heel veel ruimte voor cloud computing om nog verder te groeien in gebruik. Vooral orga­ni­sa­ties kunnen er nog veel meer mee, nu zijn er vooral veel indi­vi­duele gebrui­kers mee bezig. Ze hebben vragen over security en risk, maar we zien wel een enorme groei in cloud­dien­sten in sectoren variërend van enter­tain­ment tot colla­bo­ratie en email en documentsharing.”

Dat is een ontwik­ke­ling waarbij orga­ni­sa­ties steeds vaker overgaan op SaaS­op­los­singen als sales​force​.com. waarmee ze oude processen die eerst op het interne systeem draaiden nu in de cloud doen. Inte­res­sant daarbij is de dualiteit in de manier waarop mensen kijken naar cloud computing. Aan de ene kant heb je te maken met de minder technisch geori­ën­teerde mensen die op indi­vi­duele basis zoeken naar een manier om compu­te­werk door iemand anders gedaan willen hebben.”

Dat is waar het bij cloud computing om gaat, ze willen dat het rekenwerk door een ander wordt gedaan. Daar zoeken ze iemand voor, en dat gebruiken ze. De andere kant van de medaille is de profes­si­o­nele techneut in de IT-afdeling, voor hen is het lastig om volledig, met de omgeving over te stappen op de cloud, dus beginnen ze vak met iets als private cloud. Ze willen iets dat lijkt op cloud, met virtu­a­li­satie, een beetje delen, maar wat ze dan niet hebben is de self service van cloud computing. Ze hebben niet het prijs­model van cloud computing, of de schaal die cloud computing nodig heeft. Toch noemen ze het cloud, omdat ze heel graag gezien worden als mensen die voorop lopen, ook al is die benaming niet correct.“

De rol van de CIO

Steeds meer keuzes in een orga­ni­satie worden gedaan door anderen dan de CIO. “Dat is iemand buiten de IT-afdeling, de e‑commerce manager, de marketing manager. Zij geven allemaal geld uit aan social, mobiel en cloud zonder dat ze daarbij te rade gaan bij de CIO. Dit betekent dat de CIO moet reageren, en waarde moet gaan creëren voor die delen van de business. Dus niet proberen weer de controle te krijgen. Dat is een illusie, zeker voor cloud computing. Dat zou een verspil­ling van tijd zijn, en bovendien wil je die controle helemaal niet. Dan ben je een cost center.”

In plaats daarvan moeten CIO reageren door en waar­de­cen­trum te worden, dat waarde oplevert voor de tech­no­lo­gie­keuzes die anderen maken. Wordt niet boos wanneer iemand SaaS aanschaft zonder dat tegen je te zeggen, maar probeer ervoor te zorgen dat je de data van die oplossing goed kunt inte­greren in de infra­struc­tuur. Dat voegt waarde toe. Zorg voor prak­ti­sche oplos­singen zodat het voor mede­wer­kers makke­lijker is om de juiste keuzes te maken. Zeg dus niet steeds nee. En tenslotte moet de CIO voldoende aandacht geven aan risicomanagement.”

Deze trends maken dat het een mooie tijd is om CIO te zijn, want meer dan ooit staan ze dichtbij de behoeften van de business. De rol van IT verandert onher­roe­pe­lijk. Het wordt in toene­mende mate rela­ti­onship mana­ge­ment. De IT heeft veel invloed verloren in de business de afgelopen jaren, omdat het geen van de belang­rijke tech­no­lo­gieën die mensen nu gebruiken zelf heeft geïn­tro­du­ceerd. In de afgelopen vijftien jaar heeft de IT alle grote ontwik­ke­lingen gepro­beerd tegen te houden, ze hebben tegen veel zaken die main­stream zijn geworden gevochten. We zien dat outsour­cing naar externe orga­ni­sa­ties dus toenemen, zonder de interne IT-ers. Dat betekent dat rol, samen­stel­ling en omvang van de IT-afdeling veandert. En dat is helemaal niet verkeerd.”

Hij onder­scheidt hierin verschil­lende cate­go­rieën CIO´s. “Je hebt de behou­dende CIO die vooral gericht is op het behouden van de status quo. Iedere dollar die hij uitgeeft is gericht op het laten branden van de lichten. Zij veran­deren niet zo snel, en spelen niet snel genoeg op de behoeften van de business in. Een andere categorie is die van de CIO is meer gericht op de business, en wat de business wil bereiken. Zij zoeken manieren om de business te stimu­leren zelf acties te onder­nemen en de IT te ontlasten die dan vervol­gens de inspan­ningen coör­di­neert. Daar komt de business zelf naar de IT toe, in plaats van dat ze eromheen gaan. Die CIO´s hebben een nieuwe positie voor zichzelf verworven, als innovator en value generator, en als partner voor de business. Zij discus­si­ëren mee op het hoogste niveau en worden gezien als deel van de oplossing, niet van het probleem.”

Pin It on Pinterest

Share This