Werken in de Cloud of gebruik maken van Cloud computing. Het zijn veel gehoorde termen in deze heden­daagse wereld. Bijna iedereen heeft het erover en veel onder­ne­mingen zijn aan het nadenken hoe om te gaan met de Cloud. Van één enkele appli­catie, tot aan het volledig hosten van uw werkplek in de Cloud, ook wel genoemd Desktop hosting of VDI. Een Cloud Service Provider kan vele vormen aanbieden, maar alle gesprekken die zij voeren met belang­stel­lende komen meestal neer op: Veilig­heid, Flexi­bi­li­teit, Beschik­baar­heid en Kosten­be­heer­sing. Met name die laatste blijkt voor veel bedrijven het lastigste om in kaart te brengen.

De aanschaf, instal­latie en beheer van lokale servers is goed te begroten. De verborgen kosten zoals ener­gie­ver­bruik, inboe­del­ver­ze­ke­ring en het stil­liggen van de onder­ne­ming bij storing of onderhoud zijn veel moei­lijker te begroten. Statis­tieken geven echter aan dat deze kosten aanzien­lijk kunnen zijn. Zeer afhan­ke­lijk van de uitgangs­punten geven onder­zoeks­bu­reaus aan of  instal­latie van een lokale server omgeving goedkoper of duurder is dan ‘Werken in de Cloud’.

save moneyDaarom wordt het steeds belang­rijker dat niet alleen de prijs een uitgangs­punt mag zijn bij de keuze voor een eigen lokale server omgeving of voor een Cloud oplossing. Het is volstrekt duidelijk dat de kosten voor een Cloud oplossing uitste­kend te begroten is. Er is namelijk één vaste prijs per gebruiker per maand. Daarmee zijn dus ook de verborgen kosten gedekt.

Maar opvallend genoeg worden maar al te vaak de kosten van de verbin­dingen niet mee geteld. En zonder deze verbin­dingen kun je geen Cloud diensten afnemen. Meestal zijn de verschil­lende soorten van verbin­dingen ook nog eens sterk afhan­ke­lijk van de locatie van uw onderneming.

Ondanks dat er anno 2014 reeds vele aanbie­ders zijn van deze verbin­dingen, blijkt dat het aanbod op sommige plaatsen zeer beperkt is. Ook hier stellen we vast dat de consument meestal meer geluk heeft dan een gemid­delde onder­ne­ming in een of ander indu­strie­park. Daar waar u thuis tegen­woordig vlot over een 100 Mbit/s verbin­ding beschikt, zitten de meeste bedrijven nog op een ADSL lijn van 2 tot 8 Mbit/s en die wordt dan ook nog eens gedeeld door al zijn werknemers.

Wellicht dat het daarom goed is dat er vrij recen­te­lijk nog door de FOD Economie en zijn Algemene Directie Tele­com­mu­ni­catie en Infor­ma­tie­maat­schappij een confe­rentie heeft plaats gevonden met als titel “Nationaal plan voor de invoering van een netwerk voor snel en ultrasnel internet”. Nu maar hopen dat de uitkomst van deze confe­rentie ook tot concrete stappen leidt om een ultrasnel netwerk verder uit te gaan bouwen. Hierdoor kan het ook door de onder­ne­mingen in België gebruikt worden, waardoor hun concur­rentie positie mede kan versterkt worden. Immers de adoptie van de Cloud valt of staat met de beschik­bare verbin­dingen tussen de klant en aanbieder van Cloud diensten.

Pin It on Pinterest

Share This