Wat is het ‘internet of things’?

Het internet der dingen staat voor het verschijnsel dat steeds meer voor­werpen in jouw huis, in jouw leven, gekoppeld worden aan elkaar via het internet. Jouw koelkast, televisie, smartphone, computer, brood­rooster en auto, allemaal met elkaar verbonden via het internet. Dat maakt het bijvoor­beeld mogelijk om met jouw smartphone te contro­leren of er nog voldoende bier in de koelkast staat en waar nodig dat je auto­ma­tisch online een bestel­ling plaatst bij de super­markt of ’s morgens op gezette tijden jouw kopje koffie auto­ma­tisch wordt gezet waardoor jij nog meer sturing kan geven aan jouw huis­houden. Makkelijk, toch?

Volgens Gartner maken we in 2020 gebruik van maar liefst 26,6 miljard online devices. Deze slimme  apparaten geven marke­teers de moge­lijk­heid om datasets te gebruiken die niet alleen over­wel­di­gend zijn in omvang, maar ook qua scope. Niet alleen in jouw dage­lijkse huis­houden, maar ook binnen jouw vakgebied biedt het dus kansen!

Het verkrijgen en analy­seren van klantdata om marke­ting­cam­pagnes op te zetten is niets nieuws. De hoeveel­heid en kwaliteit van data die we kunnen gebruiken tegen de tijd dat the Internet of Things volledig zijn intrede heeft gedaan, brengt echter vele uitda­gingen voor marke­teers die hier niet op zijn voor­be­reid. Maar er is niet alleen maar slecht nieuws. The Internet of Things geeft marke­teers die er vroeg bij zijn een voor­sprong op de concur­rentie. Wat kunnen we doen om ons voor te bereiden op dat wat komen gaat?

Barcode World

3 tips voor een goede voorbereiding

1. Begrijp het verband tussen trans­pa­rantie en klantgegevens

De eerste uitdaging is het begrijpen van de priva­cy­ge­voe­lig­heid rondom het verza­melen van klant­ge­ge­vens. Kopers in zowel B2C en B2B laten keer op keer blijken dat ze geen bezwaar hebben tegen data­mi­ning, mits het trans­pa­rant gebeurt en ze er zelf bij gebaat zijn.

Zo zet Bol​.com big data in om de online winkel­be­le­ving voor iedere klant zo persoon­lijk mogelijk te maken. Om dit mogelijk te maken analy­seert Bol​.com verschil­lende klant­ge­ge­vens, zoals de finan­ciële waarde en de koop­ge­schie­denis van een bezoeker op de website. En Google doorloopt de e‑mailaccounts van zijn klanten om adver­ten­ties af te stemmen op de online contactmomenten.

Deze inbreuk op de privacy wordt geto­le­reerd omdat klanten weten wat er gebeurt en zij het voordeel ervan inzien. Bedrijven die vooraf niet trans­pa­rant zijn over de hoeveel­heid infor­matie die ze over klanten hebben en toepassen in de praktijk, lopen echter het risico om loyale klanten weg te jagen.

De les voor marke­teers is dat ze heel goed op de hoogte moeten zijn van de ethische aspecten rondom de inzet van klant­ge­ge­vens. Trans­pa­rantie over de verza­melde gegevens is van het begin af aan essen­tieel: de klant beseft zo dat hij een keuze heeft, ervaart de meer­waarde en accep­teert het.

2. Ontwikkel een marke­ting­team met nieuwe vaardigheden

De volgende uitdaging is het orga­ni­seren van de verkregen datasets. Hoe breng je de infor­matie over iemands rijgedrag, koffie­ge­woonten en bedtijd met elkaar in verband? Hoe weet je welk deel van deze kennis over de klant het meest waardevol is en hoe je als marketeer kunt benutten?

Om de kansen van the Internet of Things optimaal en met zekerheid te benutten, moeten de marke­teers van morgen een set andere vaar­dig­heden ontwik­kelen. We moeten data­goe­roes en statis­ti­sche experts worden, maar dan wel zonder de belang­rijkste vaar­dig­heid van een marketeer uit het oog te verliezen: excel­lente commu­ni­catie met de klant.

3. Benut het nieuwe scala aan marketingkanalen

De opkomst van verschil­lende devices opent de deur voor nieuwe marke­ting­ka­nalen. Zo wordt het op korte termijn mogelijk om met klanten te commu­ni­ceren met geper­so­na­li­seerde bood­schappen of adver­ten­ties via vrijwel alle connected devices die ze in huis hebben. Zo verkoopt Amazon al goed­ko­pere e‑readers en tablets, deels gefi­nan­cierd door réclame die op het scherm te zien is. En dat is nog maar het begin.

Deze ontwik­ke­ling zorgt ervoor dat marke­teers een nog groter scala aan kanalen tot hun beschik­king krijgen. Het succes hiervan zal afhangen van het vermogen om het meest rendabele kanaal te kiezen. Cruciaal hierbij is ook het vinden van een juiste balans tussen rele­vantie en opdrin­ge­rig­heid. Zo kunnen koel­kasten in de toekomst een adver­tentie tonen voor thuis­be­zor­ging van bood­schappen wanneer bepaalde producten op zijn. Maar zal de consument deze functie positief ervaren en even nuttig vinden als de bedenkers ervan? Zal de inmenging in hun dagelijks leven opwegen tegen de voordelen?

Ja, the Internet of Things komt eraan. Marke­teers die zich van tevoren voor­be­reiden, een analyse doen om te zorgen dat hun kennis van ethiek en privacy helemaal up-to-date is en het beheren van grote datasets van klanten van tevoren onder de knie krijgen, hebben niets te vrezen. Ben jij er al klaar voor? En biedt het voor jou als marketeer nu kansen of bedreigingen?

Bron: Business Bytes

Pin It on Pinterest

Share This