In de afgelopen jaren hebben twee tech­no­lo­gieën inter­ac­tief samen­ge­werkt , de Cloud en mobiele commu­ni­catie. Zonder de Cloud zouden veel van de mobiele appli­ca­ties die we vandaag hebben niet bestaan ​​. Zij beroepen zich louter op het bestaan ​​van Cloud-geba­seerde synchro­ni­satie en de opslag tech­no­logie om een ​​cross-platform gebrui­ker­s­er­va­ring te bieden. Cloud-geba­seerde meldingen zijn een essen­tieel onderdeel van het mobiele ecosys­teem . Zonder Cloud, zouden apparaten niet in staat zijn om taken die geavan­ceerde verwer­king zoals spraak­her­ken­ning en beeld­ma­ni­pu­latie vereisen uit te kunnen voeren . Mobiele apparaten worden weliswaar steeds krach­tiger, maar ze lopen nog steeds achter op desktop-en server hardware qua reken­kracht en opslag, dus om de ervaring die gebrui­kers verwachten te leveren, is een samen­wer­king ontwik­keld tussen mobiele apparaten en de Cloud.

Maar de ontwik­ke­ling van mobiele apparaten is nog maar het begin . Dankzij proces­soren die steeds kleiner, goedkoper en krach­tiger worden, vinden ze hun weg naar objecten die niet tradi­ti­o­neel ” intel­li­gent” waren. De slimme brood­rooster klinkt als een cliché , maar er is veel voordeel te halen uit het toevoegen van de moge­lijk­heden om apparaten en alle­daagse voor­werpen uit te rusten met een verbin­ding naar het internet . In de komende jaren kunnen we verwachten dat alles van kleding tot sloten en deur­matten hun weg vinden naar het internet, aangezien de fabri­kanten hun producten gaan uitbreiden met reken­kracht en een IP adres, hierdoor kun je ze verbinden en krijgt het Internet der dingen vorm. De reik­wijdte van de huidige mobiele appli­catie revolutie zal verbleken in verge­lij­king met het internet der dingen, dankzij de samen­vloeiing van de mobiele appli­ca­ties met de Cloud en intel­li­gente objecten biedt dit de volgende grote markt­kansen voor Cloud providers. Net als bij de mobiele appli­ca­ties, zal het internet der dingen sterk afhan­ke­lijk van de Cloud zijn voor reken­kracht, opslag en de onder­linge communicatie.

Een duidelijk voorbeeld van vandaag is het Phillips Hue-systeem, dat de voor­uit­gang in verlich­tings­tech­no­logie bewijst door speciale lampen met een IP adres en een mobiele appli­catie te combi­neren met een enkele interface, en daardoor onze denkwijze over huis­hou­de­lijke verlich­ting volledig te veranderen .

Maar deze onmid­del­lijke func­ti­o­nele voordelen van intel­li­gente objecten zijn slechts een klein onderdeel van het werke­lijke revo­lu­ti­o­naire poten­tieel van het internet der dingen. Slimme objecten wordt voorzien van sensoren die gegevens terug naar de Cloud-platforms zullen sturen die op hun beurt dan weer gebruikt kunnen worden voor verdere analyse . Met zoveel gegevens die vanuit mogelijk miljoenen verschil­lende knoop­punten komen, zal wellicht de diver­si­teit en nauw­keu­rig­heid van de kennis die we hebben over de wereld volledig op zijn kop gaan zetten. De Cloud is de enige tech­no­logie beschik­baar voor het filteren, analy­seren, opslaan en de toegang tot al deze infor­matie op een handige manier.

Hoewel de Cloud misschien al een volwassen tech­no­logie lijkt, staan we nog maar aan het begin van het ware poten­tieel van de interface tussen mobiel, Cloud en slimme objecten met sensoren om deze optimaal te kunnen benutten. Degenen die nu reeds klaar staan met de nodige infra­struc­tuur en expertise zullen perfect geplaatst zijn om de zakelijke voordelen van het internet der dingen te kunnen gaan plukken.

-Auteur: Victor Brown

-Vertaling: Peter Witsenburg

Pin It on Pinterest

Share This