Cloud computing biedt voor vele kmo’s de moge­lijk­heid om optimaal gebruik te maken van de heden­daagse ICT toepas­singen zonder hoge inves­te­ringen en zonder dat ze een team ict experten in dienst moet nemen. Maar waar let je best op als je naar de *Cloud wil migreren?

1️⃣ Vraag uw Cloud Provider achter het type data­center en de locatie.

Het data-center is de fundering van je cloud-omgeving en ze bestaan in alle soorten van amateu­ris­ti­sche compu­ter­ruimtes bij IT leve­ran­ciers tot profes­si­o­nele ontdub­belde Tier3+ en Tier 4 data­cen­ters van partijen zoals Interxion, Colt, Google en Microsoft. De fysieke plaats waar het data­center en dus uw data gelo­ka­li­seerd is erg belang­rijk met betrek­king tot juri­di­sche aspecten zoals het beschermen van de privacy van uw data. Staat uw data bijvoor­beeld in de Verenigde Staten zoals bijvoor­beeld google docs, dan valt uw data onder het Patriot Act en kan de Ameri­kaanse overheid uw data inkijken. Dit kan conflic­teren met de privacy wetgeving in België. Denk maar aan medische gegevens en overheidsinformatie.

2️⃣ Vraag naar een bevei­li­gings­cer­ti­fi­caat, ISO 27001 is de norm.

Een van de meest gestelde vragen omtrent cloud­op­los­sing is nog steeds “hoe veilig is dit?”. Een profes­si­o­neel data-center is meestal veel veiliger dan uw lokale infra­struc­tuur. Maar ook hier geldt dat er kaf tussen het koren zit, daarom zijn objec­tieve inter­na­ti­o­nale stan­daarden zoals bv ISO 27001 in het leven geroepen die u de nodige garanties geven met betrek­king tot bescher­ming van uw gegevens.

3️⃣ Neem de connec­ti­vi­teit onder de loep.

Kiezen voor werken in de cloud is een totaal­op­los­sing, Jouw cloud oplossing mag in een degelijk en veilig data-center draaien als de wegen er naar toe niet perfor­mant en/of betrouw­baar zijn, zal dit wegen op de produc­ti­vi­teit en beschik­baar­heid van uw onder­ne­ming. Daarom staat men hierbij best eens stil. Zo zal in het geval dat men vooral nationaal werkt meer gebaat zijn bij data­cen­ters die verbonden zijn met providers die ook de lokale connec­ti­vi­teit voorzien zoals bv Telenet, Belgacom, enz..  Daarnaast komt het meer en meer voor dat de Cloud service providers hun eigen backbone voorzien tussen meerdere data­cen­ters, want mocht er toch een verbin­ding uitvallen dan zullen uw gegevens steeds beschik­baar blijven.

Voor je kantoren opteer je best ook voor ontdub­belde inter­net­ver­bin­dingen bij verschil­lende providers en met verschil­lende tech­no­logie zoals fiber, coax en dsl.

4️⃣ Het kan geen kwaad om je exit-strategie te bepalen bij de start van het project.

ICT infra­struc­tuur is een dynamisch gegeven, zowel de tech­no­logie als de behoefte van je onder­ne­ming veran­deren. En de Cloud­op­los­sing die vandaag als ideaal uit de bus komt, kan over een aantal jaren voor­bij­ge­streefd zijn. Ook externe oorzaken zoals overnames, fail­lis­se­menten, enz. kunnen een veran­de­ring in strategie recht­vaar­digen. In de eerste plaats wil je je eigen data terug, dat is evident, maar zonder appli­ca­ties is deze data dikwijls onbruik­baar en/of duurt het zeer lang voordat de toepas­singen terug up en running zijn. Een schrif­te­lijke over­een­komst hoe de data bij stop­zet­ting contract terug in u bezit komt en vooral een visie met betrek­king tot migratie naar nieuwe omgeving kan problemen in de toekomst mini­ma­li­seren. Kies daarom vooral voor veel­ge­bruikte plat­formen voor al uw cloud­op­los­singen zodat migraties met zo weinig mogelijk obstakels kunnen door­ge­voerd worden.

5️⃣ Pas uw Cloud omgeving aan uw bedrijfs­proces aan.

Hoe kriti­scher uw bedrijfs­pro­cessen, hoe meer aandacht moet besteed worden de beschik­baar­heid en betrouw­baar­heid van uw cloud-omgeving. Zo is het ontdub­belen van data­cen­ters in binnen en/of buiten­land een te overwegen optie als het gaat om zeer kritische bedrijfs­pro­cessen met een grote impact op uw orga­ni­satie. Maar het is vooral het totaal plaatje dat moet kloppen. Er mogen zich geen zwakke schakels vormen op het vlak van connec­ti­vi­teit, beschik­baar­heid, software en upgrade support, lokale infra­struc­tuur, enz.. Zorg er tevens voor dat uw cloud inte­grator de taal spreekt van uw onder­ne­ming. Bent u een kleine kmo zonder al te veel expertise, zoek dan een IT leve­ran­cier die u kan adviseren voor zowel de cloud-omgeving, connec­ti­vi­teit, lokale infra­struc­tuur alsook business toepassingen.

6️⃣ Checklist welke diensten en service zijn inbegrepen

Cloudom­ge­vingen en diensten bestaan in allerlei varianten gaande van beperkte housing contracten t.e.m. all-in contracten waar zowel de infra­struc­tuur, software licenties, het beheer, backup’s, updates, servi­ce­desk en gebrui­kers­on­der­steu­ning in begrepen is. De ‘service level agree­ments’ (SLA’S) defi­ni­ëren dan weer wanneer u als klant toegang heeft tot support diensten, binnen welke termijnen er oplos­singen geboden worden en wat de graad van beschik­baar­heid is van de dienst.

7️⃣ Verwerf inzicht in de prijs­ver­re­ke­ning van de cloud modellen

Zorg dat u een duidelijk inzicht krijgt in de aanre­ke­ning van de door u gekozen cloud-diensten. Zo zijn er diensten die verrekend worden aan de hand van max toege­kende resources, andere worden verrekend per gebruiker/maand en nog andere aan de hand van een variabel model met als basis effectief gebruikte resources. Je contro­leert best ook nog welke support eventueel apart aange­re­kend wordt. Kleinere kmo’s opteren meestal voor een model per gebruiker/maand all-in terwijl grotere bedrijven met hun eigen ICT expertise vaak opteren voor een prijs­model op maat van hun behoefte. Contro­leer altijd de looptijd van de contracten en eventuele uitstap­kosten, zo kom je nooit voor verras­singen te staan.

Deze en nog vele andere tips kunnen u helpen bij de selectie van de juiste Cloud service Provider. Heeft u nog bijko­mende vragen of wilt u meer infor­matie, aarzel dan zeker niet om ons te bereiken via deze contact pagina

* Dit was de 100ste Blog over de Cloud, reacties of sugges­ties zijn altijd welkom.

100ste Cloud Blog

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan Marc Haneveer voor de extra tips aan deze bijdrage.

Pin It on Pinterest

Share This