Volgens verschil­lende bronnen heeft de telecom aanbieder vandaag de dag defi­ni­tief de macht over telefonie verloren. Telefonie is IP geworden en daarmee het domein van de IT-dienst­ver­lener. Maar is dit wel juist en waarom breekt het bellen via de Cloud dan niet door? Immers een van de grote voordelen voor de bedrijven is het ontbreken van voor-inves­te­ringen door over te stappen op IP-telefonie, waarbij men tevens op zoek kan gaan naar één aanspreek­punt voor alle ICT-diensten. Toch kunnen zij hiervoor momenteel zelden bij hun vertrouwde leve­ran­cier terecht. Want er zijn immers nog veel IT’ers die geen telefonie aanbieden.

Bellen via de Cloud is technisch gezien allang mogelijk, maar waarom pakt er niemand op?

Hieronder een aantal voor­beelden die aantonen hoe tele­fo­neren via de Cloud in zijn werk kan gaan:

  • U bezit een IP-telefoon op kantoor. Het extern nummer van dit apparaat is niet gekoppeld aan uw geogra­fi­sche plaats. Tijdens een zakenreis neemt u deze mee naar uw hotel en plugt u deze in een ethernet aanslui­ting. U kan nog steeds gratis intern bellen en volgens het nationaal tarief met uw klanten in België, terwijl u in het buiten­land verblijft.
  • Het kan nog makke­lijker. De meeste Cloud Telecom aanbie­ders hebben een eigen appli­catie die u op uw smartphone instal­leert. Hierdoor is uw smartphone volledig geïn­te­greerd en opera­ti­o­neel in uw eigen systeem.
  • Met uw smartphone kan u extern bellen via uw persoon­lijk gekozen nationaal of inter­na­ti­o­naal nummer. De persoon die u belt ervaart een gesprek dat afkomstig is van uw bedrijf, terwijl u van thuis uit werkt of zelfs in de wagen bevindt.
  • Met uw laptop of PC kan u dankzij de instal­latie van een programma bellen met behulp van de inge­bouwde microfoon dankzij WiFi of recht­streekse internet aansluiting.
  • Elke IP-telefoon, PC, laptop, smartphone of tablet kan worden door­ge­scha­keld naar verschil­lende gewenste toestellen, personen, waarbij de flexi­bi­li­teit de bestaande tele­foon­cen­trale kan overtreffen.
  • In de toekomst zullen meer en meer toestellen kunnen worden geïn­te­greerd in uw virtuele telefoon centrale. Net zoals een FAX apparaat kan u dan ook parlo­foons of speci­fieke audio systemen laten instal­leren, waarbij u de output op uw PC, tablet of smartphone ontvangt. Deze vorm noemt men dan ook Unified Communication.

De Inte­gratie met andere systemen kan juist een groot voordeel zijn voor bedrijven.

Deze Unified Commu­ni­ca­tion-diensten op gebied van spraak‑, video- en tekst zijn namelijk naadloos inte­greer­baar met de andere Cloud-diensten. Maar het systeem kent ook vele moge­lijk­heden om gegevens uit te wisselen met bijvoor­beeld software van derden. Zo kan men gesprekken auto­ma­tisch regi­streren en een mede­werker kan met een klik op het scherm een nummer bellen via de Cloud. Echter de tele­com­markt is tradi­ti­o­neel gezien een terug­hou­dende markt. Telecom aanbie­ders verdienen namelijk hun geld met hun bestaande verbin­dingen (Koper, Coax of fiber) en dus is er weinig reden tot innovatie. Maar als de IT zich gaat verdiepen in telefonie, veranderd misschien wel de markt. Het huidige verschil tussen de telecom en de IT-markt is zeer groot, want binnen de telecom is alles relatief inge­wik­keld met veel legacy systemen en dit wil men graag zo behouden, zogezegd om de kwaliteit van hun diensten te vrijwaren. In de IT wereld daar­en­tegen geldt juist dat men meer en meer wil stan­daar­di­seren zodat de waarde van het product of dienst kan groeien naar­ge­lang men de zaken beter op elkaar afstemt.

Wie durft het aan en neemt de hand­schoen op om als eerste een volwaar­dige Telefonie als een dienst (TaaS) oplossing aan te bieden via de Cloud? 

Pin It on Pinterest

Share This