Twee­ëneen­half jaar geleden was ‘Cloud’ nog een hype, hoewel nader beschouwd de cloud-gedachte zich al lang genesteld had in ons dagelijks bestaan, zonder dat we daar iets van merkten. vandaag is ‘cloud‘ een algemeen geïm­ple­men­teerd gegeven, voor zover het om ‘internet based computing’ gaat, de gecon­cen­treerde verkla­ring van het begrip. telecom blijft in dit verhaal achter, zo bleek ook na een geslaagde dag TMAB Cloud conference.

Een niet onbe­lang­rijke vraag bij het gebruik van cloud-oplos­singen is wie de gegevens bezit die er worden toever­trouwd en/of uitge­wis­seld. Peter Witsen­burg, Cloud Makelaar, ging hierop in tijdens de TMAB Cloud Computing Conference.

Cloud is lang niet nieuw” opende hij. “Facebook is typisch voor cloud en al meer dan 10 jaar in ons midden. De meeste cloud-services waren gratis, omdat de data die erin terecht kwam werd benut als ‘grondstof’ om publi­ci­teits­in­kom­sten te genereren”. Een leuke quote hiervoor is als volgt “If the service is free, you are the product”.

Peter Witsen­burg onder­scheidt twee soorten data: intel­lec­tuele eigendom – wat voor­af­gaand werd gecreëerd en vervol­gens via de cloud wordt gedeeld; ander­zijds data die in de cloud wordt geopend en bewerkt. In theorie geldt weliswaar altijd het wettelijk beschermd copyright, maar niemand kan vandaag nog precies achter­halen waar iemands data opduikt en/of wordt gebruikt. Peter Witsen­burg: “Wie er de kleine letter­tjes bij Google op naleest, komt tot de vast­stel­ling dat Google uw data bezit! De meeste cloud service providers vallen onder Ameri­kaans recht en dat verschilt grondig van onze Europese data­be­scher­ming”. Waar zitten eigenlijk de data­cen­ters, de motoren van de cloud? Wat te doen bij faling of stop­zetten van de dienst door een cloud service provider? “Schakel een Escrow dienst in” luidt het advies van Peter Witsen­burg. “Wie zelf niet correct betaalt, loopt het risico dat zijn data in de cloud eigendom wordt van de cloud service provider, die deze gewoon mag vernie­tigen.… Het is dan ook uiterst belang­rijk voor­af­gaand aan het onder­te­kenen van een over­een­komst met een cloud service provider goed na te denken over de mogelijke gevolgen”. Zo is het evenzeer belang­rijk na te gaan hoe de data worden terug­ge­geven bij legale stop­zet­ting van het contract met de cloud service provider. Onder welk formaat? Na een bepaalde wachttijd? Volledig of gedeeltelijk?

De cloud dan toch maar liever afzweren? “Cloud is een blijver!” stelt Peter Witsen­burg. “Maar het is uitkijken voor verlies aan controle over uw data. Veilig­heid en vertrouwen zijn onontbeerlijk”.

In die optiek benadrukt Peter Witsen­burg het belang van de voor­be­rei­ding binnen een onder­ne­ming om de overstap te maken naar Cloud-oplos­singen. Zijn de nodige policy’s uitge­schreven voor het correct gebruik? Is de orga­ni­satie van de bedrijfs­net­werken goed gestruc­tu­reerd en gecon­tro­leerd? Is er nagedacht over data-clas­si­fi­catie? En wordt er eventueel encryptie toegepast?

Hoe staat het met de wette­lijke verant­woor­de­lijk­heden – de boek­hou­ding moet o.a. 5 jaar bewaard worden en de fiscus wil precies weten waar die docu­menten zich bevinden!

Auteur: Eduardo Coddé
Bron: ConneXie • Nummer 3 • Mei-Juni 2014
CNX 2014-03 Cloud congres TMAB

Nvdr. Wilt u ook meer weten over de actuele stand van zaken met betrek­king tot de Cloud in België? Noteer dan alvast de 5de Februari 2015 in uw agenda voor de volgende Cloud Computing Confe­rence in samen­wer­king met TMAB.

Pin It on Pinterest

Share This