Twee­ëneen­half jaar geleden was ‘Cloud’ nog een hype, hoewel nader beschouwd de cloud-gedachte zich al lang genesteld had in ons dagelijks bestaan, zonder dat we daar iets van merkten. vandaag is ‘cloud‘ een algemeen geïm­ple­men­teerd gegeven, voor zover het om ‘internet based computing’ gaat, de gecon­cen­treerde verkla­ring van het begrip. telecom blijft in dit verhaal achter, zo bleek ook na een geslaagde dag TMAB Cloud confe­rence.

Een niet onbe­lang­rijke vraag bij het gebruik van cloud-oplos­singen is wie de gegevens bezit die er worden toever­trouwd en/of uitge­wis­seld. Peter Witsen­burg, Cloud Makelaar, ging hierop in tijdens de TMAB Cloud Computing Confe­rence.

Cloud is lang niet nieuw” opende hij. “Facebook is typisch voor cloud en al meer dan 10 jaar in ons midden. De meeste cloud-services waren gratis, omdat de data die erin terecht kwam werd benut als ‘grondstof’ om publi­ci­teits­in­kom­sten te genereren”. Een leuke quote hiervoor is als volgt “If the service is free, you are the product”.

Peter Witsen­burg onder­scheidt twee soorten data: intel­lec­tuele eigendom – wat voor­af­gaand werd gecreëerd en vervol­gens via de cloud wordt gedeeld; ander­zijds data die in de cloud wordt geopend en bewerkt. In theorie geldt weliswaar altijd het wettelijk beschermd copyright, maar niemand kan vandaag nog precies achter­halen waar iemands data opduikt en/of wordt gebruikt. Peter Witsen­burg: “Wie er de kleine letter­tjes bij Google op naleest, komt tot de vast­stel­ling dat Google uw data bezit! De meeste cloud service providers vallen onder Ameri­kaans recht en dat verschilt grondig van onze Europese data­be­scher­ming”. Waar zitten eigenlijk de data­cen­ters, de motoren van de cloud? Wat te doen bij faling of stop­zetten van de dienst door een cloud service provider? “Schakel een Escrow dienst in” luidt het advies van Peter Witsen­burg. “Wie zelf niet correct betaalt, loopt het risico dat zijn data in de cloud eigendom wordt van de cloud service provider, die deze gewoon mag vernie­tigen.… Het is dan ook uiterst belang­rijk voor­af­gaand aan het onder­te­kenen van een over­een­komst met een cloud service provider goed na te denken over de mogelijke gevolgen”. Zo is het evenzeer belang­rijk na te gaan hoe de data worden terug­ge­geven bij legale stop­zet­ting van het contract met de cloud service provider. Onder welk formaat? Na een bepaalde wachttijd? Volledig of gedeel­te­lijk?

De cloud dan toch maar liever afzweren? “Cloud is een blijver!” stelt Peter Witsen­burg. “Maar het is uitkijken voor verlies aan controle over uw data. Veilig­heid en vertrouwen zijn onont­beer­lijk”.

In die optiek benadrukt Peter Witsen­burg het belang van de voor­be­rei­ding binnen een onder­ne­ming om de overstap te maken naar Cloud-oplos­singen. Zijn de nodige policy’s uitge­schreven voor het correct gebruik? Is de orga­ni­satie van de bedrijfs­net­werken goed gestruc­tu­reerd en gecon­tro­leerd? Is er nagedacht over data-clas­si­fi­catie? En wordt er eventueel encryptie toegepast?

Hoe staat het met de wette­lijke verant­woor­de­lijk­heden – de boek­hou­ding moet o.a. 5 jaar bewaard worden en de fiscus wil precies weten waar die docu­menten zich bevinden!

Auteur: Eduardo Coddé
Bron: ConneXie • Nummer 3 • Mei-Juni 2014
CNX 2014-03 Cloud congres TMAB

Nvdr. Wilt u ook meer weten over de actuele stand van zaken met betrek­king tot de Cloud in België? Noteer dan alvast de 5de Februari 2015 in uw agenda voor de volgende Cloud Computing Confe­rence in samen­wer­king met TMAB.

Pin It on Pinterest

Share This