Infra­struc­ture as a Service (IaaS) en Software as a Service raken steeds meer inge­bur­gerd in onze economie. Hoewel de helft van de Belgische kmo’s de Cloud al ontdekte, blijft het de meer­waarde ervan voor velen nog een vraag­teken. Deze drempel wegnemen is een van de belang­rijkste uitda­gingen voor cloud Service providers in België.

ASPEX houdt de vinger aan de pols van het IT-landschap. Om een beeld te krijgen van de inbur­ge­ring van de cloud onder­vroegen we 413 kmo’s met minder dan 50 werk­ne­mers. De resul­taten van deze studie geven een repre­sen­ta­tief beeld van hoe kleine kmo’s cloud­toe­pas­singen zien en hoe die houding evolueert.

SMEs_in_the_Cloud

Hoewel de cloudvlag veel ladingen dekt, beperkten we het begrip cloud computing in dit onderzoek tot IaaS en SaaS-toepas­singen. De studie toonde aan dat in 2014 52% van de onder­vraagde kmo’s een beroep doet op minstens een van deze cloudtoepassingen.

Verge­leken met de 51% in 2013, kunnen we stellen dat de markt op het vlak van gebrui­kers relatief gelijk blijft. Op finan­cieel vlak zien we echter dat de markt met 22% groeide, van € 100 miljoen in 2013 naar € 122 miljoen aan geplande uitgaven dit jaar.

Prio­ri­teiten

Gevraagd naar de prio­ri­teiten op het vlak van IT in 2014, gaf 16% aan dat de moder­ni­se­ring van appa­ra­tuur het hoogst op de agenda staat. De afstem­ming van IT op commer­ciële doel­stel­lingen (10%) en de uitbrei­ding van infra­struc­tuur (7%) vervol­le­digen deze top drie. Meer gebruik­maken van de cloud bleek voor slechts 5% van de bedrijven een prioriteit.

Cijfers die schreeuwen om een voetnoot. Moder­ni­se­ring, schaal­ver­gro­ting en business alignment zijn nu net doel­stel­lingen waar cloud computing een pasklaar antwoord op biedt. De cloud laat toe deze uitda­gingen te bundelen en coherent aan te pakken. Helaas zijn de moge­lijk­heden onvol­doende gekend.

Cloud-adepten vs. buitenstaanders

Een meer gede­tail­leerde blik op hoe de cloud geper­ci­pi­eerd wordt, dringt zich op. Van de bedrijven die ofwel een IaaS ofwel een SaaS-oplossing gebruiken, beweren drie op de vier vertrouwd te zijn met de term cloud computing. Van de niet-gebrui­kers weet slechts een op de drie wat de cloud precies inhoudt.

Onder de cloud-adepten consta­teren we dat 66% cloud computing als belang­rijk voor het bedrijf beschouwt. 74% van hen zijn ervan overtuigd dat cloud computing een duidelijk concur­ren­tieel voordeel biedt. Bij de niet-gebrui­kers liggen deze cijfers aanzien­lijk lager. Slechts 4% vindt cloud computing belang­rijk, terwijl net geen vier op de tien gelooft in een concurrentievoordeel.

Leasons learned

Belgische kmo’s tot 50 werk­ne­mers raken pas overtuigd van de voordelen van cloud computing eenmaal ze er zelf beroep op doen. Hoewel het aantal bedrijven in de cloud nagenoeg gelijk blijft, gaan die bedrijven dit jaar wel aanzien­lijk meer in hun cloud capa­ci­teiten investeren.

Koud­wa­ter­vrees of angst voor het onbekende? Het poten­tieel van SaaS en IaaS is onte­gen­spre­ke­lijk onvol­doende gekend. Cloud Service providers in België staan voor de uitdaging om deze drempel weg te werken. Het einddoel? Een win-win, voor aanbie­ders en gebruikers.

Auteur: Tim Colman

Pin It on Pinterest

Share This