Is Cloud computing niet gewoon een vorm van wat we vroeger managed hosting noemden? Dit is een vraag die ik nog wel eens hoor, en er zijn inderdaad overeenkomsten.

Bij managed hosting neemt een provider de verant­woor­de­lijk over voor het ‘in de lucht’ houden van appli­ca­ties van zijn klant. Dat omvat hardware, systeem­soft­ware en de appli­catie software. Het gaat hierbij vaak om web appli­ca­ties en de werk­zaam­heden bestaan uit het up to date houden van alle software en ingrijpen bij prestatie problemen.

Cloud computing is een model van IT dienst­ver­le­ning met 5 essen­tiële kenmerken. Die kenmerken zijn geen religie, maar blijken in de praktijk te leiden tot voordelen voor de klant. Laten we eens kijken naar die vijf kenmerken, hoe we daarmee verschil kunnen zien tussen managed hosting en cloud computing en wat dat betekent voor de waarde die die dienst­ver­le­ning heeft naar de klanten.

Eerst een over­een­komst: zowel managed hosting als cloud computing gaan over het uitbe­steden van duidelijk gede­fi­ni­eerde IT diensten.Voor onze verge­lij­king kijken we even naar het cloud computing service model IaaS (Infra­struc­ture as a Service), omdat de appli­catie feitelijk van de klant komt en klant specifiek is.

Cloud Characteristics

Het eerste essen­tiële kenmerk van cloud computing is ‘on-demand self-service’, waarbij de klant enkel­zijdig bepaalt hoeveel capa­ci­teit die wenst af te nemen. Daar zien we dat dat bij managed hosting, in tegen­stel­ling tot IaaS, meestal niet het geval is. Dat belemmert de klant in de flexi­bi­li­teit waarmee de dienst kan worden afgenomen.

Het tweede kenmerk van cloud computing is dat de toegangs­mid­delen los staan van de dienst (broad network access). Daar voldoet managed hosting veelal aan als het tot nut heeft om een web appli­catie aan een divers publiek beschik­baar te stellen.

Het kenmerk resource pooling vinden we tot dusver niet vaak terug bij managed hosting. Het is zelfs gebrui­ke­lijk dat voor de appli­catie specifiek hardware beschik­baar wordt gesteld. Maar hier is wel ontwik­ke­ling. Inmiddels zien veel aanbie­ders en afnemers van managed hosting dat er voordelen zijn aan het gebruik van virtu­a­li­satie. Managed hosting gaat dan gebruik maken van een IaaS achtige onder­lig­gende dienst, en levert daar toege­voegde waarde op. In zichzelf levert dat niet veel voordelen op voor de klant, maar het kan wel andere voordelen mogelijk maken.

Het kenmerk schaal­baar­heid is tradi­ti­o­neel evenzeer zelden te vinden bij managed hosting. Door gebruik te maken van een virtu­a­li­satie platform kan die hoster echter wel meer schaal­baar­heid aanbieden, met de bijbe­ho­rende voordelen voor de klant.

Het laatste cloud kenmerk, betalen naar gebruik, kennen we niet in tradi­ti­o­nele managed hosting. Dat wil zeggen, de provider zal met plezier de capa­ci­teit verhogen, maar verlagen past vaak wat minder in het business model. Toch zien we ook hier innovatie door de inzet van virtu­a­li­satie, maar is de elas­ti­ci­teit in de praktijk wel beperkt. Een minimum omvang voor het eerste jaar om de aanloop­kosten te dekken is niet onge­brui­ke­lijk, evenmin als een tarief voor door­lo­pend klant­spe­ci­fiek beheer.

Cloud Confused

We zien dus dat tradi­ti­o­nele managed hosting flink verschilt van cloud computing, maar ook dat hosters daarin kansen hebben om te innoveren met hun dienst­ver­le­ning. Tegelijk zullen de klanten er voor moeten waken dat hen geen knollen voor citroenen wordt verkocht.

Een gedegen analyse van de aange­boden dienst­ver­le­ning en de bijbe­ho­rende risico’s is dus van belang.

Mocht je belang­stel­ling hebben om meer te weten over de juiste strategie hierin, overweeg dan om naar een van mijn aanstaande trai­ningen te komen:

- 17 April 2014 – Profes­si­onal Cloud Consumer
– 22 tot en met 24 April 2014 – CCSK Cloud Security Utrecht
– 15 en 16 mei 2014 - Cloud GRC en archi­tec­tuur Utrecht

Auteur: Peter HJ van Eijk

Pin It on Pinterest

Share This