Stel dat uw bedrijf vandaag tot op de grond afbrandt. Hoe moeilijk is het dan om de hele infra­struc­tuur weer aan de gang te krijgen? Met wat hulp van de cloud is het winkel­keten Veritas in minder dan een week gelukt, zo getuigde IT-manager Johan De Witte op het Business Meets IT-seminarie over cloudcomputing.

Maar voor u alles naar de cloud versluist, moet u een betrouw­bare cloud­partner kiezen, een cloud service provider. En dat is geen sinecure, want u legt de kroon­ju­welen van uw bedrijf in handen van een extern bedrijf. U kan maar beter een water­dicht contract maken, want goede afspraken maken goede vrienden. Maar waar moet u eigenlijk op letten als u op zoek gaat naar een cloud leverancier?
Er bestaat nogal wat spraak­ver­war­ring over de cloud. De marke­ting­af­de­ling van een IT-bedrijf heeft ontdekt dat het erg hip is om het label ‘cloud’ op elk product met een internet component te kleven. Zo is online-tekst­ver­werker Google Docs in de volksmond een cloud­op­los­sing, en sommige IT-managers vinden dat ze een cloud hebben als ze hun servers onder­brengen bij een extern data­center. Anderen vinden hun virtu­a­li­satie-oplossing dan weer een volledige cloud.

Voor u van een cloud kan spreken, zijn er vijf voor­waarden waaraan voldaan moet zijn. Ze zijn beschreven door het Ameri­kaanse National Institute of Standards and Tech­no­logy en vormen samen de graad­meter om na te gaan of u met een cloud­op­los­sing te maken hebt of niet.
Kort samen­gevat is een cloud een IT-omgeving waar u als klant zelf kan beslissen welke diensten u afneemt, en u kan via een website snel nieuwe servers ontplooien (1). Er is brede netwerk­toe­gang naar een cloud en dus kan u er met zowat elk toestel aan dat met het internet is verbonden (2). Een cloud heeft ook een locatie-onaf­han­ke­lijke bundeling van resources (3). Dat wil zeggen dat de hardware overal ter wereld kan staan en u daar helemaal niets van merkt in de diensten. Een cloud is ook elastisch (4): verwacht u een piek in de gege­vens­ver­wer­king, dan kan u snel meer IT-middelen inscha­kelen. En omgekeerd, als er weinig werk is, kan u minder servers aanzetten om geld te sparen. Want in een cloud betaalt u per gebruik (5): per opge­slagen terabyte, per gigabit trafiek en voor benutte compu­ter­kracht. Nu weet u wel wat een cloud is, maar nog steeds niet hoe u de juiste partners vindt om uw infra­struc­tuur in de wolken te zetten.

Tijdens het Business Meets IT-seminarie over cloud­com­pu­ting legt Peter Witsen­burg van Beltug  (Belgium Cloud) uit hoe u het best leve­ran­ciers beoor­deelt. Hij baseert zich op de boven­ge­noemde vijf elementen van een cloud. “Vroeger kon je 16 dagen wachten tussen de aanvraag voor een extra server tot aan de levering. Met een cloud is dat een kwestie van minuten”, zegt Witsen­burg. In een echte cloudom­ge­ving heeft u als klant immers zelf de keuze hoeveel servers u wil inzetten en hoe die servers gecon­fi­gu­reerd zijn. U kan het beheer van die cloud­in­fra­struc­tuur helemaal zelf afhan­delen zonder tussen­komst van een derde. Het is verder ook belang­rijk om te zien of een leve­ran­cier u in staat stelt om auto­ma­tisch extra capa­ci­teit in te schakelen. Op de dag dat de loon­be­re­ke­ning gebeurt bijvoor­beeld. Dit hangt samen met de vereiste dat een cloud elastisch moet zijn.

Hoe cruciaal de zelf­hulp­mo­dule ook is,u moet zeker nagaan of u de cloud provider ook tele­fo­nisch kan bereiken als dat echt nodig is. Ooit al eens het tele­foon­nummer van Google gevonden? Wij ook niet. Ga bij contact­be­spre­kingen dus zeker na of er nog contact­mo­ge­lijk­heden zijn naast de website.
De tweede belang­rijke vraag die u aan een poten­tiële cloud­pro­vider moet stellen is die naar band­breedte. Vaak zal u een gemiddeld gega­ran­deerde netwerk­ca­pa­ci­teit te horen krijgen. Toch zou u ook het meest extreme scenario moeten kennen: als alle andere klanten op volle snelheid data beginnen te versluizen, hoeveel band­breedte is er dan nog over voor mij? Gaan ze speciaal voor u de band­breedte van andere klanten terug­scha­kelen als u heel veel data over het netwerk moet sturen?
Band­breedte is heel erg nodig om uw appli­ca­ties vlot te laten draaien, maar is tegelijk ook een belang­rijke factor in de prijs van uw cloud­op­los­sing. Het adagium luidt: een traag netwerk is moordend voor uw appli­ca­ties en band­breedte is moordend voor uw budget.

In een echte cloud weet u nooit op welke fysieke machines uw IT-infra­struc­tuur draait. U weet alleen dat er geheugen, reken­kracht en opslag is die specifiek voor u voorzien wordt uit een hele poel van hardware, en in sommige gevallen van cloud­com­pu­ting ook software.
De cloud gaf de IT-afdeling van het AZ Nikolaas ook wat meer rust, zegt IT-manager Stefaan Vansteen­kiste. Omdat er nu een cloud­pro­vider instaat voor alle infra­struc­tuur, is dat een zorg minder voor de eigen IT’ers. Die kunnen nu eerder aan appli­ca­ties werken die uniek zijn voor het zieken­huis in plaats van SAP aan de praat te houden.
Ook bij over­heids­in­for­ma­tie­da­ta­bank Pinakes was de drijfveer om een geavan­ceerde infra­struc­tuur te hebben zonder er zelf een IT-afdeling op te moeten zetten. “We gingen naar de cloud voor een vereen­vou­di­ging van onze appli­ca­tie­ar­chi­tec­tuur die moeilijk en duur is om te beheren”, zegt Pinakes- manager Marnix Smets.
De gedeelde resources hebben hun voor- en nadelen. Het grote voordeel is dat uw cloud­pro­vider beter in staat is om het hele server­park up-to-date te houden. Nadeel is dat u niet weet wie dezelfde infra­struc­tuur gebruikt.
Daarom zijn er goede afspraken nodig over welke andere klanten op dezelfde infra­struc­tuur werken. Soms kent u uw cloud­ge­noten maar al te goed, zoals in de Jupiler Pro League. Die heeft een gemeen­schap­pe­lijk CRM gebouwd voor alle clubs van het Belgisch eerste­klas­se­voetbal. Hoewel alle clubs onderling concur­renten zijn, hebben ze wel een gemeen­schap­pe­lijk doel en schaal­voor­deel aan een samen­wer­king. Ze moeten immers allemaal tickets verkopen en toegangs­con­trole uitvoeren, zegt Steven De Blick, die het CRM van de Belgische Pro League centraliseerde.

En wat met back-ups? Een cloud zou normaal veilig moeten zijn, maar dat ontslaat u als klant niet van de plicht om zelf back-ups te nemen. In de onder­han­de­lingen voor een cloud contract moet u als klant zeker zorgen dat u goede back- upmo­ge­lijk­heden voorziet.
Laatste element van de cloud­de­fi­nitie is ‘betalen per gebruik’. Als poten­tiële klant van een cloud­ser­vi­ce­pro­vider is dit een cruciaal element in de onder­han­de­lingen voor een cloud contract. Kan u bijvoor­beeld enkel de diensten kiezen die u nodig hebt, of moet u uit samen­ge­stelde menu’s kiezen? Wat zijn de mini­mum­ter­mijnen en kan u over­stappen naar een goed­ko­pere concur­rent? Is die overstap wel technisch mogelijk? En hoe krijgt u uw gegevens weg bij de cloud­ser­vi­ce­pro­vider en tegen welke kosten? En wie is eigenaar van de gegevens als de cloud­pro­vider failliet gaat? zegt Witsen­burg.
U betaalt ook voor SLA’s, de bekende vijf negens: 99,999 uptime. Maar voor u de porte­feuille opentrekt, gaat u maar beter na of de cloud­pro­vider dat getal garan­deert op maand­basis, of voor een jaar? Het is het verschil tussen 26 seconden downtime en 5 minuten.
Het kiezen van een cloud­ser­vi­ce­pro­vider is een lang proces. En zowel Veritas als AZ Nikolaas heeft meer tijd en moeite moeten steken in de onder­han­de­lingen dan in de tech­ni­sche uitvoe­ring van de cloud­mi­gratie. Als u zelf besluit naar de cloud te gaan met uw bedrijf, voorzie dan genoeg tijd om rond te shoppen. Weet wat u wil en besef dat u spij­ker­harde garanties in uw contract zal moeten zetten.

-Auteur: Jibbe Van Oost
Smart Business Stra­te­gies December 2013

Pin It on Pinterest

Share This