Wie versterkt straks het legioen van de Glassholes?

Waar kunnen we ons verder aan verwachten? Als we ten minste voortgaan op het media­ge­weld van het bedrijf, onge­twij­feld Google Glass. Je hebt er onder­tussen wellicht vast iets over gelezen. Een bril, feitelijk eerder een mini-beeld­scherm met de nodige elek­tro­nica, die je in staat stelt om opnames te maken van wat je ziet, infor­matie op te vragen van het web, en wellicht straks nog veel meer.

Tech­no­logie-blogger Robert Scobble was een van de eersten die een exemplaar kreeg van Google in de hoop dat hij overal lof zou uitba­zuinen over de nieuwe moge­lijk­heden. Wat hij ook prompt, en tot vervelens toe, deed o.a. met een publieke post op Google+ van zichzelf onder de douche… met bril. Genoeg om meteen de titel te verwerven door de gespe­ci­a­li­seerde IT-pers van eerste ‘Glasshole’. De woord­spe­ling vraagt onge­twij­feld geen verdere verdui­de­lij­king voor hen die de taal van Shake­speare begrijpen.

Woman with Google Glass

Natuur­lijk zijn er wellicht prachtige nieuwe toepas­singen te bedenken waarbij infor­matie door een simpele, monde­linge vraag wordt gepro­jec­teerd voor de Glass-gebruiker. Denk maar bijvoor­beeld aan een dokter die zijn ronde doet en zijn medisch dossier kan aanvullen met inter­views van een patiënt, of bepaalde medische infor­matie eenvou­digweg kan opvragen en te zien krijgen.

De eerste indi­ca­ties zijn echter dat we over­stelpt zullen worden met toepas­singen gebaseerd op zaken die we vandaag kennen en al gebruiken. Nieuwe digitale verlei­ders en afleiders dus. Logisch dat de eerste appli­ca­ties die in preview werden getoond tijdens Google I/O 2013, een drie­daagse confe­rentie die de hoogmis vormt voor ontwik­ke­laars die Google-producten gebruiken, sociale media en berich­ten­ver­keer waren. Met een grote graad van zekerheid kunnen we ons heel binnen­kort ook aan de eerste porno-toestanden geschikt voor de Google-bril verwachten. Het is niet de eerste keer dat de porno- industrie op het internet pioniers zijn. Vele tech­nieken zijn vaak voor het eerst gebruikt in deze branche. Denk maar aan de voor­uit­gang die geboekt werd in de compres­sie­tech­nieken van afbeel­dingen, het streamen van films of de manieren om te betalen op het internet.

Bron: Een klein stukje uit het nog te verschijnen boek – Niet storen s.v.p.
– Hoe je concen­treren in het tijdperk van digitale afleiding.

Auteur: Philippe Creytens

Pin It on Pinterest

Share This