In een vorige blog ging ik in op de mogelijke rol die cloud service brokers (makelaars van cloud­dien­sten) konden gaan spelen. Dit gegeven de ondoor­zich­tige situatie die met de opkomst van verschil­lende cloud­dien­sten dreigde. Inmiddels lopen we nog harder dan gedacht richting de cloud en is deze vraag nog urgenter geworden. Maar wat is dat dan precies, zo’n cloud service broker (CSB)? Of wat zou het eigenlijk moeten zijn?

De markt geeft behoor­lijk wat verschil­lende defi­ni­ties over de CSB. Zo kan het als een onaf­han­ke­lijke inter­me­diair optreden, een rol spelen in contract­on­der­han­de­lingen en mogelijk zelfs als inte­grator optreden. Maar waarom is de CSB eigenlijk nodig? Koppelen van appli­ca­ties doen we nu toch ook? Ze staan wellicht alleen wat verder weg.

Helaas, was het maar zo simpel. De hoeveel­heid toepas­singen die als een cloud­dienst wordt afgenomen groeit als kool. Het zijn daarnaast steeds vaker appli­ca­ties die een essen­tiële rol spelen in uw infor­ma­tie­huis­hou­ding. Zelfs infra­struc­tuur wordt steeds meer als dienst afgenomen. Hoewel beheer hier cruciaal is begint het met de imple­men­tatie. En het aan elkaar knopen van al die verschil­lende touwtjes, daar kan een CSB nou juist een belang­rijke rol spelen. Het wordt wat lastiger als een CSB u ook gaat adviseren.

Een CSB die u adviseert over welke cloud provider u zou moeten nemen en vervol­gens ook de koppe­lingen met deze provider reali­seert, dat lijkt mij toch een hellend vlak. ‘Wij van WC Eend adviseren WC Eend’. Zoiets. Klinkt reuze gemak­ke­lijk, maar toch ongewenst. Welke hypo­theek­vorm u ook aan uw tussen­per­soon vroeg, het antwoord leidde altijd weer naar dezelfde bank. Een heldere scheiding tussen advies en uitvoe­ring lijkt mij hier dan ook nood­za­ke­lijk. Maar als we het advies hebben gehad en de imple­men­tatie is uitge­voerd, hoe zit het dan met het beheer?

Het goed beheren van al die cloud toepas­singen is niet eenvoudig maar wel iets wat u vooral zelf moet blijven doen. Het is namelijk de cruciale succes­factor. Maar het is wel beheer op een ander, hoger, abstrac­tie­ni­veau, het is regie. En regie­voe­ring valt en staat natuur­lijk met goed infor­ma­tiema­na­ge­ment en bovenal hoog­waardig SLA mana­ge­ment. Vaak zien wij nog dat SLA’s vooral frag­men­ta­risch zijn inge­stoken en weinig of geen oog hebben voor de totale IT omgeving. Een gebrek aan holis­tisch SLA mana­ge­ment is in een standaard omgeving al lastig, in een vooral uit cloud­dien­sten bestaande IT omgeving is dit al gauw dodelijk. Werk aan de winkel dus. Want die cloud biedt teveel kansen om te laten liggen. En die cloud makelaar kan u daar onge­twij­feld een handje bij helpen.

- Auteur : Marcel de Jager

Pin It on Pinterest

Share This