Over het nieuwe werken wordt tegen­woordig al vaak geschreven. Veelal vanuit orga­ni­satie oogpunt, maar wat betekent dit voor de mede­wer­kers binnen orga­ni­sa­ties. Hoe gaat hun werkdag eruit zien? Toch nog tradi­ti­o­neel naar een kantoor pand? Nog altijd in loon­dienst? Of worden we allemaal kleine ondernemers?

Momenteel wordt het nieuwe werken veelal ingericht in kantoren met een focus op een huiskamer achtige inrich­ting, TV in de hoek, twee of meer banken, salon­tafel. Kortom; Alles om je een ”thuis”gevoel te geven. De huidige werknemer ziet deze ontwik­ke­ling met gemengde gevoelens aan. De werkplek is immers niet thuis, er moet nog steeds gereisd worden om naar de werkplek te komen. En, hoe die werkplek ook is ingericht, het blijft nog steeds een kantoor­pand waar mensen samen­komen om te werken, met elkaar of indi­vi­dueel. De huidige werkgever ziet nog steeds graag dat de werknemer de scheids­lijn tussen prive en werk steeds dunner maakt, omdat daarmee mogelijk meer werk gedaan wordt. De huidige werknemer is best bereid daartoe, maar wil dan werk doen wanneer het hem of haar uitkomt. op de plek die hem of haar op dat moment het beste past.

Het is een andere opkomende trend waar momenteel sterk over nagedacht wordt. Ik ben zelf een enorm voor­stander van dat gedach­ten­goed omdat we hiermee een veel flexi­beler inzetbare personele markt gaan krijgen die de economie alleen maar goeds kan brengen. Uiteraard zal dit niet in alle beroepen mogelijk zijn, maar voor kantoor gere­la­teerde acti­vi­teiten is het een regel­rechte uitkomst om leegstand van kantoor­panden tegen te gaan en te zorgen dat mensen veel meer ervaring opdoen in meerdere omge­vingen in plaats van 25 jaar te blijven ”hangen” bij dezelfde werkgever. Dit laatste zal überhaupt een zeld­zaam­heid gaan worden in de toekomst omdat personeel niet zozeer meer hecht aan 1 vaste werkgever voor het leven. Daar is de markt ook al minder op ingericht.

Mensen worden in deze nieuwe wijze van werken veel meer uitge­daagd om hun expertise te verdiepen en deze te gebruiken in een varieteit van orga­ni­sa­ties, waarbij ze in hun eigen zelf­stan­dig­heid meer controle kunnen uitoe­fenen over de verhou­ding werk-prive. Een ander voordeel is dat het eigen netwerk groeit met mensen die over aanvul­lende expertise beschikken waardoor ineens andere samen­wer­kings­vormen ontstaan. Een dergelijk initi­a­tief is al gaande waarbij een pool van een kleine 90 mensen in 1 groep samen zijn gekomen om hun geza­men­lijke expertise te benutten voor opdrachten die op free-lance basis worden verstrekt en waar de beste mensen bij worden verzameld uit die groep.

Het nieuwe werken 2.0 is in de maak. Is het misschien ook uw werkplek van de toekomst?

-    Auteur: Maurice van der Woude – Personal Consult

Pin It on Pinterest

Share This