Nu meer en meer bedrijven cloud services in gebruik nemen, lopen we tegen nieuwe problemen aan. Hoe kunnen we bijvoor­beeld tot een inte­gratie van al die separate cloud-diensten komen? Het inte­greren (met elkaar laten samen­werken), aggre­geren (samen­voegen van gegevens) en arbi­treren (onder­zoeken welke appli­ca­ties met elkaar kúnnen samen­werken) van cloud-oplos­singen is een vak apart en niet altijd even eenvoudig. Belan­gen­or­ga­ni­satie EuroCloud Nederland schreef er een white­paper over.

Cloud services brokerages volgens Gartner

Cloud-oplos­singen schieten als padden­stoelen uit de grond. Soms zeer handig en nuttig, maar in andere gevallen zijn ze ook iets minder van kwaliteit. Al valt dat niet altijd aan de hand van de omschrij­ving, het bijbe­ho­rende YouTube-filmpje of de proef­pe­riode te beoor­delen. Daarnaast komen er ook meer leve­ran­ciers die hun oplos­singen plots­klaps als ‘cloud’ aanbieden, terwijl ze dat lang niet altijd zijn. Om een cloud-propo­sitie neer te kunnen zetten, dienen de oplos­singen in ieder geval te voldoen aan een aantal basis­voor­waarden. Niet iedere IT- of business manager weet dat en niet iedere leve­ran­cier is zich daarvan bewust. Daarnaast is het met al die uiteen­lo­pende oplos­singen steeds lastiger om tot data­nor­ma­li­satie te komen, waarbij data op één plaats wordt opge­slagen en gebruikt kan worden door meerdere kleine cloud-oplossingen.

Cloud-makelaar

Het inte­greren (met elkaar samen laten werken), aggre­geren (samen­voegen van gegevens) en arbi­treren (onder­zoeken welke appli­ca­ties met elkaar kúnnen samen­werken) van cloud-oplos­singen is een vak apart en niet altijd even eenvoudig. De leve­ran­cier van een soft­wa­reo­p­los­sing zal zich voor­na­me­lijk druk maken over het leveren, instal­leren en onder­houden van de eigen appli­catie, terwijl de klant gebruik wil maken van die appli­catie en van de data die men daarin genereert. Stel je nu voor dat er vijf cloud-appli­ca­ties zijn die, op enig moment, gebruik maken van dezelfde data of gebruik maken van elkaars sterke elementen. Dan is het tijd voor de cloud-makelaar ofwel de cloud broker.

EuroCloud Nederland heeft het voortouw genomen met het iden­ti­fi­ceren van deze ontwik­ke­lingen. Het heeft een aantal markt­par­tijen benaderd om in een ronde­ta­fel­sessie mee te praten over dit onderwerp. We consta­teerden in die discussie dat de materie dermate complex is dat een tweede sessie nodig was om tot de beoogde white­paper*) te komen. Die white­paper dient in ieder geval bloot te leggen wat op dit moment de markt­pro­blemen rond cloud-imple­men­ta­ties zijn, wat de verwach­tingen van afnemers zijn en hoe leve­ran­ciers hiermee omgaan. Een saillante consta­te­ring hierbij is dat Gartner de afgelopen twee jaar tijd zijn visie op de Cloud Services Brokerages (CSB) markt heeft bijge­steld. Men houdt nu meer rekening met de system inte­gra­tors en de distributiemarkt.

Gartner

De algemene definitie die Gartner hanteert voor de cloud service broker is (zie afbeel­ding hieronder)

Definition Cloud Services Brokarage

Cloud services brokerages are entities that sit between public cloud services that are typically commodity in nature and the ultimate end consumer. They typically takes these services and turn them into something that is more suitable for use by the business (Quote by David Mitchell Smith, VP & Gartner Fellow).

Volgens Gartner zijn er drie typen cloud services brokerages (definitie 2009):

➤ Service Intermediation
In dit model is de cloud­ma­ke­laar actief betrokken bij het verbe­teren van bepaalde elementen van de geleverde services en levert deze ook actief een bijdrage aan de waar­de­ver­meer­de­ring voor de eind­ge­brui­kers en voor de leve­ran­ciers van de cloud­op­los­singen. Dit kan bestaan uit het managen van toegang tot cloud­ap­pli­ca­ties, het voorzien in cloud-mana­ge­men­trap­por­tages of Identity Management.

➤ Service Aggre­ga­tion
Deze Cloud Services Broker inte­greert meerdere services in één nieuwe oplossing dan wel beperkt het aantal services om de complexi­teit te beheersen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan data-inte­gratie waarbij data slechts eenmaal hoeven te worden opge­slagen en vervol­gens tussen de appli­ca­ties uitge­wis­seld. Ook zorgt deze makelaar ervoor dat data veilig tussen meerdere providers getrans­por­teerd kunnen worden. Deze makelaar is met name thuis in het gebied van ‘Big Data’ en is vooral technisch georiënteerd.

➤ Service Arbitrage
In dit laatste model wordt met name naar Service Aggre­ga­tion gekeken met als verschil dat hier de services niet vooraf vast staan. De Cloud Makelaar krijgt van de klant de opdracht om services met elkaar te verge­lijken en de juiste te adviseren om die te koppelen. Deze makelaar zal goed op de hoogte moeten zijn van de cloud­op­los­singen die in de diverse markt verticals worden aange­boden en hij dient dan ook inhou­de­lijk op de hoogte te zijn van de services.

Maar er is meer:

➤ Inte­gra­tion Brokerage
Een vierde CSB wordt op diverse fora genoemd. Deze vierde categorie wordt door Gartner IB (Inte­gra­tion Brokerage) genoemd en deze vertoont nauwe verwant­schap met de Service Aggre­ga­tion Broker.

➤ Service Inte­gra­tion
In dit model is de Cloud Services Broker degene die voor de orga­ni­sa­ties de betrouw­baar­heid van de data onder­houdt die een veelheid van on-demand Business-to-Business-appli­ca­ties gebruiken en van de silo’s die zij hiermee creëren.

In 2011 heeft Gartner de typen brokerages geher­de­fi­ni­eerd en verge­leken met tradi­ti­o­nele ICT-orga­ni­sa­ties. Hierdoor is het volgende indeling ontstaan waarin gesproken wordt van Aggre­ga­tion Brokerage, Inte­gra­tion Brokerage en Custo­mi­za­tion Brokerage. Inmiddels geeft Gartner aan dat de Cloud Services Brokerages-markt wordt gedo­mi­neerd door drie primaire rollen: de Distri­bu­teur, de Inde­pen­dant Software Vendor (ISV) en de System Integrator.

Licen­tie­over­een­kom­sten

Bij cloud service brokerage spelen ook vaak licen­tie­over­een­kom­sten een nadruk­ke­lijke rol. Met een veelheid aan appli­ca­ties die door verschil­lende aanbie­ders aange­boden worden, neemt ook het aantal licen­tie­over­een­kom­sten toe. Deze over­een­kom­sten hoeven niet altijd met elkaar overeen te stemmen. Sterker nog, als voor een speci­fieke appli­catie licenties uit verschil­lende landen worden afgenomen, kan het zijn dat zelfs die over­een­kom­sten met elkaar conflic­teren. Het is de vraag wie dit binnen de afnemende orga­ni­sa­ties gaat beheren. Bij het gebruik van meerdere appli­ca­ties ontstaat al snel een onover­zich­te­lijke brij van over­een­kom­sten. Gedegen juri­di­sche kennis is zeker aan te bevelen om duide­lijk­heid te scheppen.

Een belang­rijke conclusie van de ronde­ta­fel­deel­ne­mers is dat het wenselijk is dat de brij van licen­tie­over­een­kom­sten vereen­vou­digd wordt. Dit is één van de elementen die het geag­gre­geerde aanbod juist onhelder maakt en waarbij regie­voe­ring ontbreekt. Daarnaast zijn er (nog) geen normen vast­ge­legd over de kwaliteit van inte­gra­ties. De klant weet het vaak niet en krijgt doorgaans maar één optie voor­ge­legd. Het advies is dan ook om door middel van zogeheten score­kaarten de cloud readiness van orga­ni­sa­ties en de inte­gra­tie­ca­pa­ci­teit van cloud-oplos­singen te bepalen. Daarnaast is het wenselijk om een vere­ni­ging op te richten die zich specifiek richt op de kwaliteit, kennis en kunde van cloud services brokers. Ook zou dit platform kunnen voorzien in adviezen aan eind­ge­brui­kers­or­ga­ni­sa­ties om aan de aandachts­punten binnen die orga­ni­sa­ties de juiste mensen en/of oplos­singen en voor­waarden te koppelen.

Los van het inscha­kelen van cloud-makelaars heeft recent onderzoek van CBS uitge­wezen dat drie op de tien bedrijven betaalde cloud-oplos­singen gebruiken. Medio 2014 gebruikte 28 procent van de bedrijven ICT-diensten via internet (‘cloud-diensten’). Het gaat hier om betaalde diensten zoals software, reken­kracht en opslag­ca­pa­ci­teit die beschik­baar komen via het internet en die niet aanwezig zijn op servers of computers in eigen beheer.

Vooral grote bedrijven gebruiken cloud-diensten. Ongeveer de helft van de bedrijven waar ten minste 250 personen werken, gebruikt de cloud. Het gebruik van de cloud neemt af met de bedrijfs­om­vang. Bij bedrijven met tien tot vijftig werk­ne­mers is het aandeel ongeveer een kwart. In de bedrijfstak ‘Infor­matie en Commu­ni­catie’ zijn cloud-diensten het meest in trek. Deze branche omvat onder andere de tele­com­be­drijven en IT-dienst­ver­le­ners. Van deze firma’s gebruikt een groot deel de cloud. In de bouw, de industrie, de trans­port­sector en de horeca maken veel minder bedrijven gebruik van cloud-diensten. In deze bedrijfs­takken betaalt ongeveer een vijfde van de bedrijven voor dienst­ver­le­ning vanuit de cloud.

Vertrouwen vergroten

Deze cijfers van het CBS sugge­reren dat er nog steeds weinig vertrouwen is in het gebruik van cloud­dien­sten. CBS heeft ook dit gegeven onder­zocht en gecon­clu­deerd dat beveiligingsrisico’s en onvol­doende kennis snellere toepas­sing tegengaan. De Europese Commissie heeft gecon­sta­teerd dat drie elementen een belang­rijke rol spelen om het vertrouwen als e het gebruik van cloud-diensten willen vergroten:

  1. Er is een oerwoud van stan­daarden ontstaan. Hier zal veel meer eenheid moeten worden aange­bracht. Inclusief de regels omtrent privacy. Momenteel is ENISA bezig om het landschap van bestaande certi­fi­ce­ringen in kaart te brengen, waarbij men tevens vaststelt waar deze certi­fi­ce­ringen zich in het spectrum bevinden.
  2. Eendui­dige bouw­blokken voor contrac­tuele Terms & Condi­tions. Men zoekt naar manieren om eendui­dige contracten te krijgen die opgebouwd zijn uit bouw­blokken. Leve­ran­ciers kunnen dan hun oplos­singen toetsen aan de verschil­lende beschik­bare blokken en deze in hun voor­waarden opnemen.
  3. Het opstellen van een ‘Code of Conduct’. Hierin wordt beschreven aan welke gedrags­re­gels leve­ran­ciers zich dienen te houden. Het zal niemand verbazen dat deze Code of Conduct hoofd­za­ke­lijk over privacy gaat.

Grote behoefte

Juist vanwege het CBS-onderzoek en de conclu­sies van de Europese Commissie kan gecon­clu­deerd worden dat er een grote behoefte is aan cloud-makelaars. Deze cloud brokers zullen niet alleen consul­tant dienen te zijn, maar moeten ook in staat zijn om partijen bij elkaar te brengen die toege­voegde waarde leveren – aan elkaar en aan de uitein­de­lijke klant. Zoals al eerder aange­geven, is de cloud services broker een entiteit die meerdere disci­plines moet beheersen die mogelijk niet door slechts één partij in te vullen zijn.

Het was natuur­lijk erg mooi geweest als EuroCloud Nederland met twee ronde­ta­fel­ses­sies de volledige complexi­teit van cloud services brokerage had kunnen iden­ti­fi­ceren en oplossen. Dat is helaas niet het geval. De materie is dermate complex dat er nog geen generieke verdien­mo­dellen in dit domein bestaan en dat de aanspra­ke­lijk­heid van de keten­re­gis­seur – zeg maar de persoon of orga­ni­satie die de regie voert over de geïn­te­greerde en geag­gre­geerde cloud-oplos­singen – nog nergens formeel is vastgelegd.

*) De white­paper ‘Cloud Services Brokerages – Ketensturing in de Cloud’ is te down­lo­aden van de website van EuroCloud Nederland

Met dank aan Maurice van der Woude, vice-voor­zitter van EuroCloud Nederland

Pin It on Pinterest

Share This