Waar kun je tegen­woordig als onder­nemer terecht om je infor­ma­tica systemen te onder­houden of te laten vernieuwen?

Het antwoord op deze vraag lijkt eenvoudig maar de schijn bedriegt, want waar je vroeger meestal wel terecht kon bij uw eigen IT afdeling of een handige fami­lielid wordt het nu almaar moei­lijker om de juiste speci­a­listen te vinden en te (h)erkennen.

Verge­lijk­baar met een fenomeen van onder­tussen vele jaren geleden, was het logisch dat een Personal Computer werd aange­schaft in een compu­ter­zaak met vakkun­dige uitleg en instal­latie. Maar dankzij de “Consu­me­ri­sa­tion of IT” werd het heel gebrui­ke­lijk om een PC aan te schaffen tijdens het winkelen in de super­markt. Daardoor ontstond er een ware prijzen oorlog met als gevolg dat indien u een recht­streekse IT reseller had voor uw bedrijf, deze u vrolijk door­ver­wees naar de super­markt voor de aanschaf van de nodige hardware. Immers de marges stonden dermate onder druk dat er geen droog brood meer mee te verdienen was, en enkel dié resellers die zich hadden gespe­ci­a­li­seerd in diensten konden zich nog een beetje staande houden. Maar wat blijkt, dit was nog maar het begin van de totale aard­ver­schui­ving die de hele IT industrie op zijn kop heeft gezet, want mede door de opkomst van Cloud computing als een volwaardig alter­na­tief, wordt het aanbod van infor­ma­tica diensten almaar diverser.

IT Massive Transformation

Hierdoor kon het niet lang uitblijven dat de hoofd­rol­spe­lers van toen zich opnieuw aan het heruit­vinden zijn, en daartoe behoort sinds kort ook de distri­bu­teur van IT systemen. Immers wat hebben zij (nog) extra aan te bieden als men tegen­woordig recht­streeks Cloud diensten kan bestellen bij de fabrikant?

Dit was één van de vragen aan Alastair Edwards, Principal Analyst bij IT-onder­zoeks­bu­reau Canalys, tijdens de Ingram Micro Cloud Summit in Barcelona. Volgens Edwards kunnen resellers in samen­wer­king met IT-distri­bu­teurs verschil­lende soorten cloud diensten aan eind­ge­brui­kers bieden, zoals ITaaS (IT-as-a-Service), produc­ti­vi­teit appli­ca­ties, security, PaaS (Platform-as-a-Service), web hosting, CRM en samen­wer­kings­op­los­singen (colla­bo­ra­tion). Hierbij kunnen zij zich beter onder­scheiden op het gebied van security, profes­si­onal services, inte­gratie, open stan­daarden en als trusted advisors voor hun eindklanten.

IT-distri­bu­teurs spelen dus een centrale rol in de trans­for­matie naar de cloud volgens een onderzoek van Canalys. En laat nu net Ingram Micro inmiddels een Cloud Market­place hebben voor­ge­steld waarin onder andere Microsoft Office 365 door resellers aan eind­ge­brui­kers kan worden verkocht.

IM Cloud Summit 2015

De reseller krijgt steeds meer te maken met nieuwe en meerdere business modellen, waarmee ze Cloud diensten kunnen aanbieden. De vraag is echter hoe zij in de komende jaren omgaan met al deze veran­de­ringen in het IT landschap en daarmee u als onder­nemer blijvend kunnen voorzien van het juiste advies aangaande al deze “nieuwe” diensten en hun vele aanbieders.

Dat de Cloud veel gaat veran­deren hadden wij reeds voorspelt in 2010 en dat nu ook de distri­bu­teur een serieuze poging onder­neemt, bewijst des te meer dat Cloud diensten gerust als volwassen mogen worden beschouwd.

En als we de trends écht mogen geloven koopt u wellicht binnen­kort ook tijdens het winkelen uw Cloud bij de supermarkt?

Wordt dus onge­twij­feld nog vervolgd.…

Pin It on Pinterest

Share This