We kunnen nu wel stellen dat de Cloud geland is bij de meeste onder­ne­mingen en hun IT afde­lingen, maar in de praktijk zien we nog te veel twijfels richting de Cloud.

Het sleu­tel­be­grip is ‘Always connected’ voor de steeds evolu­e­rende data­cen­ters en hun Cloud Providers, gebaseerd op de almaar sneller veran­de­rende diensten die de veel­ei­sende gebrui­kers non-stop moeten kunnen bedienen.

Dankzij virtu­a­li­satie is de eerste stap gezet en kan je voortaan het operating systeem (OS) loskop­pelen van de onder­lig­gende server. Zelfs beter, je kunt nu meerdere soorten operating systemen (Windows, Linux) gebroe­der­lijk naast elkaar laten draaide op slechts één enkele server. Hierdoor werd het mede mogelijk om de bestaande footprint in het data­center sterk te reduceren, waardoor je dus plaats en stroom kan besparen. Althans zo leek het, maar door steeds krach­ti­gere servers en de toename van opslag­sys­temen om de groei van data het hoofd te kunnen bieden, werden de eisen met betrek­king tot stroom en koeling alleen maar groter. Er ontstonden de zoge­naamde ‘high density systemen’ zoals Blade servers en modulaire oplos­singen waar de server en netwerk geïn­te­greerd worden. Deze noemt men ‘Converged Infra­struc­ture’ en lijkt de ideale oplossing te zijn voor eenvoud in het dage­lijkse beheer.

Datacenter nightmare

Maar de tech­no­logie staat niet stil en de wet van Moore leert ons dat computers om de twee jaar verdub­belen in capa­ci­teit, gepaard gaande met toenemend stroom­ver­bruik. De grote uitdaging voor Data­cen­ters en Cloud Service Providers is exact dezelfde als die van de IT manager in elke onder­ne­ming, namelijk ‘Do more with less’ meer server en storage capa­ci­teit tegen minder stroom­ver­bruik en kosten in het dagelijks beheer. Daarnaast is er de uitdaging van sneller kunnen reageren op markt­si­tu­a­ties door onder­ne­mingen, die het maakt dat IT afde­lingen nog nauwe­lijks kunnen volgen, en hier speelt de Cloud een steeds grotere rol van betekenis. Dankzij Cloud oplos­singen kan de IT manager sneller zijn dienst­ver­le­ning opleveren en flexi­beler omgaan met de benodigde capa­ci­teit van recources (CPU, geheugen en opslag in megabytes) of in het aantal licenties voor toepas­singen voor de gebrui­kers (Google Apps, Office 365) en betaald hij enkel wat hij werkelijk verbruikt! Hierdoor neemt de vraag naar Cloud diensten almaar toe, waardoor de Cloud Service Provider op zijn beurt de uitdaging heeft om te kunnen blijven voldoen, en om de kosten zo laag mogelijk te houden voor zijn omgeving in het datacenter.

Wat is de volgende logische stap om aan de uitda­gingen te blijven voldoen?

Het antwoord is, ‘Software’ in een zoge­naamde Hyper Converged infra­struc­ture omgeving. Wellicht is het handig om even het verschil tussen Converged en Hyper Converged te verdui­de­lijken. Ik neem hier meestal de verge­lij­king met de toen nog analoge audio systemen van jaren geleden. Eerst waren er de versterker, platen­speler en cassette recorders elk apart aan te sluiten om van je favoriete muziek te kunnen genieten. Voordeel was dat indien er een onderdeel stuk ging of ontbrak men deze gemak­ke­lijk kon vervangen. Later kwamen de all-in-one systemen op de markt als compleet audio rack, en nog later de mini rack. Deze waren van één enkele fabrikant en verge­lijk­baar met de huidige Converged infra­struc­ture omgeving in het data­center (Server, netwerk en storage van bijvoor­beeld FlexPod of VCE systemen).

Audio Deck

Tegen­woordig om je favoriete muziek te beluis­teren gebruik je een appli­catie op je computer of smartphone en verbind je deze met een kabel of recht­streeks via draadloos netwerk of Bluetooth met je luid­spre­kers. Dankzij software heb je dus de versterker, platen­speler en cassette recorder of CD speler in een rack als appli­catie. Dit is dus verge­lijk­baar met Hyper Converged Infra­struc­ture, alles op een systeem, Servers, netwerk en Storage maar dan als software toepas­singen. Volgens sommige fabri­kanten kan hierdoor tussen de 50 á 60 procent bespaard worden op het stroom­ver­bruik en kan men de footprint halveren, met behoud van dezelfde capa­ci­teit in reken­kracht en data-opslag.

Hyper Converged

Nadat de eerste stap werd genomen om massaal alle servers te virtu­a­li­seren, is het nu de beurt geworden aan het netwerk (SDN) en de storage systemen, waardoor we straks de gehele data­center infra­struc­tuur hebben gevir­tu­a­li­seerd (SDDC).

cloud-background

Maar in een échte Cloud omgeving worden de rollen omge­draaid, want waar in de tradi­ti­o­nele IT omgeving op één enkele server meerdere appli­ca­ties draaien, zal in de Cloud één appli­catie op meerdere servers kunnen draaien. Hierdoor kan de huidige omgeving in het data­center wel eens drastisch gaan veran­deren qua power en koeling. Dankzij deze ontwik­ke­ling gaat de software een steeds grotere rol spelen, en wordt de hardware ondergeschikt.

We zijn dan ook zeer benieuwd hoe de hardware fabri­kanten op deze trend zullen anti­ci­peren. Wordt dus onge­twij­feld nog vervolgt.……

Pin It on Pinterest

Share This