Het snel groeiend aantal diensten en Cloud aanbie­ders, zorgt er voor dat quasi alle ICT en telecom oplos­singen in een of andere vorm beschik­baar zijn in de Cloud. Maar dat verhoogt ook het risico op verkeerde keuzes of op oplos­singen die niet op maat van uw bedrijf zijn ontwik­keld. En hoe vind u de geschikte Cloud Provider die u kan bege­leiden bij uw keuze?

Cloud­ma­ke­laar was de eerste onaf­han­ke­lijke Cloud­broker in de Benelux om u te bege­leiden bij de bouw, het beheer en de migratie naar een Cloud-infra­struc­tuur en de business change die daar mee gepaard gaat.

Met onze nieuwste dienst­ver­le­ning de Cloud-Selector maken wij de toegang tot de Cloud nog eenvou­diger door de meest gebruikte en bekende publieke en private Cloud diensten onder te brengen onder één dak, een Cloud market Place of een ‘one-stop on-line shop’ die even eenvoudig werkt als de populaire e‑commerce web-shops.

Cloud Selector Web Shop

Via onze gloed­nieuwe web portaal cloud​-selector​.com kan u Cloud diensten recht­streeks afnemen van onder andere Amazon (AWS), Azure (Microsoft), Google apps, IBM, Office 365, …

Cloud­ma­ke­laar zorgt voor de one-stop billing, de moni­to­ring en een gede­tail­leerde maan­de­lijkse rappor­tage van al uw Cloud diensten binnen het bedrijf, ongeacht bij welke provider u deze hebt afgenomen. Hierdoor krijgt u zelf de moge­lijk­heden om uw eigen providers te kiezen in functie van uw eigen bedrijfs­pro­cessen en kan u gemak­ke­lijk bepalen waar u welke data wilt plaatsen. Met Cloud-Selector hebt u onmid­del­lijk diensten van wereld­wijde publieke en later ook private Cloud providers binnen ‘click bereik’.

Cloud-Selector

Kortom, alle Cloud diensten van verschil­lende service providers over­zich­te­lijk in een venster zonder de controle te verliezen over uw maan­de­lijkse kosten en verbruik.

Neem gerust een kijkje op www​.cloud​-Selector​.com en geef ons uw feedback.

Pin It on Pinterest

Share This