In het begin van het digitale tijdperk nam de mainframe computer een complete ruimte in beslag. Twee decennia later veroverde de personal computer het bureau om vervol­gens in de vorm van een laptop een plek op onze schoot te bemach­tigen. En nu is de smartphone in onze broekzak of handtas beland. Deze laatste vorm­factor dragen we altijd bij ons. Het apparaat is als het ware een extensie van onze hand en lijkt onlos­ma­ke­lijk verbonden met ons lichaam. We reser­veren er zelfs een speciaal plekje voor op ons nacht­kastje, omdat we geen moment zonder kunnen.

Dankzij de smartphone hebben we altijd en overal infor­matie onder onze vinger­toppen en is alle kennis ter wereld binnen hand­be­reik. We besteden via het apparaat zelfs ons geheugen uit aan de cloud. Wie onthoudt er nog tele­foon­num­mers? En waar zouden we tegen­woordig zijn zonder een navi­ga­tie­sys­teem? We vertrouwen er blin­de­lings op en volgen gedach­te­loos de aanbe­volen route, ook als die volkomen onlogisch of ronduit fout is, getuige de verhalen die soms in de krant te lezen zijn over onfor­tuin­lijke bestuur­ders die met de auto te water geraken omdat de navi­ga­tie­ap­pa­ra­tuur ‘hier rechtsaf’ commandeerde.

Onder de huid

Een nieuwe fase dient zich aan waarin tech­no­logie nog dichter op onze huid komt te zitten of zelfs onder de huid als implan­taat in ons lichaam. Een fase waarin tech­no­logie steeds meer persoon­lijke infor­matie verzamelt en een digitale context opbouwt teneinde ons nog beter van dienst te zijn. Als zodanig slaat het begrip “wearable computing” dan ook niet alleen op de digitale gadgets die beschik­baar komen, maar ook op de kunst­ma­tige intel­li­gentie die op de achter­grond alle verza­melde data uit de cloud verwerkt en ons op basis daarvan helpt bij onze dage­lijkse bezig­heden door met relevante sugges­ties te komen danwel taken van ons over te nemen. De tech­no­logie is niet alleen veel persoon­lijker, maar ook veel slimmer. Denk hierbij onder andere aan Google Glass, slimme kleding, de toekom­stige Apple Watch, de FitBits, de Nike Fuelbands, de Pebbles en de smart­wat­ches van Nissan, Samsung en Adidas, maar ook andere persoon­lijke en slimme tech­no­lo­gieën zoals IBM Watson, Siri (van Apple), Cortona (van Microsoft) en Google Now. Kortom computers in allerlei soorten, maten en vormen, om, op of in het lichaam die zich steeds slimmer gedragen en intu­ï­tiever aansluiten op de uiterst persoon­lijke en natuur­lijke interface van de mens.

Wearable Devices

Een nieuwe fase

Terwijl de meeste orga­ni­sa­ties nog druk doende zijn om zich aan te passen aan het nieuwe infor­ma­tie­ge­drag van de app en smartphone dient zich alweer de nieuwe fase van wearable computing aan. Daarbij is de toename van mobi­li­teit dit keer niet een uitkomst, maar de drijvende kracht. Dat dit opnieuw ingrij­pende gevolgen gaat krijgen, staat als een paal boven water. Nieuwe vormen van inter­actie tussen mens en machine gaan verder dan het scherm en de aanraking ervan. De nieuwe vorm­factor borduurt voort op een vijf­tig­ja­rige evolutie van tech­no­logie langs de assen van mini­a­tu­ri­se­ring, toene­mende reken­kracht, connec­ti­vi­teit en perso­na­li­se­ring van aller­hande apparaten, data en diensten. Draagbare tech­no­logie kan ons voor­tref­fe­lijk bedienen, versterken, zorgen voor een verhoogde produc­ti­vi­teit en zelfs helpen onze mense­lijke beper­kingen te over­stijgen. Slimme apparaten die we om, op of in ons lichaam dragen, gaan fungeren als een zesde zintuig, nadat de smartphone zich al als extensie van het mense­lijke lichaam manifesteert.

Voor­waarde is dat we de nieuwe relatie met tech­no­logie goed vormgeven. Tech­no­logie moet de mense­lijke maat bedienen, zonder dat tech­no­logie de mens een maat dicteert. Het is de conver­gentie van sociaal, mobiel, advanced analytics, cloud en het Internet of Things die deze stap nu mogelijk maakt. Context is hierin het sleu­tel­woord. In het licht van het Internet of Things wordt alles met een connectie straks onderdeel van een geper­so­na­li­seerd, intel­li­gent, intuïtief en anti­ci­pe­rend ecosys­teem tussen de mens en haar apparaten. Het gaat om de perso­na­li­satie van Big Data, verpakt als Small Data die vanuit de cloud ontsloten wordt via apps of een wearable.

We zijn allemaal Cloud People

Het resultaat van dit alles is dat mensen continu verbonden zijn met digitale tech­no­logie. Tech­no­logie die ons voort­du­rend op allerlei mogelijk manieren onder­steunt, helpt en zelfs inspeelt op onze intenties. Tech­no­logie wordt onze aller­beste vriend waar we ons hele hebben en houden aan toever­trouwen. Het leidt ertoe dat wij mensen en daarmee onze omgeving veran­deren. We gaan een volgende fase in van onze evolutie. We veran­deren in Homo Digitalis. We zijn allemaal Cloud People. Grote vraag is natuur­lijk wel hoe orga­ni­sa­ties al deze tech­no­logie gaan embedden in hun eigen bedrijfs­pro­cessen? Gaan ze al deze tech­no­logie onder­steunen, omarmen ze veran­de­ring of bieden ze weerstand? Hoe ziet de orga­ni­satie van de toekomst eruit?

Met dank aan Sander Duive­s­tein voor deze bijdrage.

Pin It on Pinterest

Share This