Het is een trend bij bedrijven om ervoor te kiezen hun opera­ti­o­nele IT- kosten te verlagen door hun infra­struc­tuur te conso­li­deren en te migreren naar cloud-plat­formen en zo ook de schaal­baar­heid en flexi­bi­li­teit te verhogen. Maar terwijl deze voordelen univer­seel zijn, leiden meerdere wegen de onder­ne­mingen naar de Cloud. ‘Hybride IT’ is echter volop op weg om de norm te worden.

De IT-infra­struc­tuur stevent volop af op een cloud-gerichte toekomst.

Gartner voorspelt dat tegen 2018 de IT-uitgaven van onder­ne­mingen 3,2 triljoen dollar zullen over­treffen, tegenover 2,7 triljoen dollar in 2013. Cloud-uitgaven zullen een belang­rijk onderdeel vormen van deze nieuwe uitgaven.

Terwijl de trend naar cloud computing niet te ontkennen valt, blijft het voor­alsnog ondui­de­lijk aan welk tempo de onder­ne­mingen de cloud in de armen zullen sluiten, voor welk cloud model zal gekozen worden, wat het effect op legacy IT zal zijn en hoe bedrijven hun eigen server­ruimte zullen verbinden met hun externe cloud-platforms.

De term Hybride IT verwijst naar een nieuw soort model dat publieke en / of private cloud combi­neert met de reeds bestaande IT-infra­struc­tuur van de onderneming.

Vermits bevei­li­ging en perfor­mantie vaak geciteerd worden als de primaire belem­me­ringen voor een brede cloud adoptie evenals de complexi­teit van het aansluiten van interne en externe appli­ca­ties, is hybride IT – voor een groot deel – een netwerk uitdaging.

Datacenter Cloud

Om deze netwerk uitdaging aan te gaan, verrijken sommige colocatie data center providers hun aanbod met speci­fieke netwerk­op­los­singen die de overgang naar een hybride IT realiteit onder­steunen. Door het gebruik van switching infra­struc­tuur en de onder­steu­ning van de benodigde netwerk­ca­pa­ci­teit, zijn deze colocatie data­cen­ters in staat bevei­ligde toegang te geven tot de “connect nodes” van de grote cloud service providers via een virtuele VLAN.

Deze oplos­singen vermin­deren de complexi­teit en kosten van het aansluiten van de interne en externe IT.

Om de cloud adoptie en de hierboven beschreven trends bij onder­ne­mingen nader te onder­zoeken, hebben we IDG Connect de opdracht gegeven om 625 IT-beslis­sers in middel­grote en grote onder­ne­mingen uit heel Europa te onder­vragen over hun huidige infra­struc­tuur en toekomst­plannen. Het onderzoek wil antwoorden vinden op een aantal belang­rijke vragen op het gebied van cloud adoptie bij ondernemingen:

• In welke mate is cloud adoptie bij onder­ne­mingen al een realiteit in 2015?
• Welk cloud-adop­tie­model (het publieke, private of hybride) zal de overhand krijgen?
• Wat zal de rol van corporate data­cen­ters zijn in het cloud-tijdperk?
• Hoe zal de interne en cloud-geba­seerde IT-infra­struc­tuur worden aangesloten?
• Hoe zal de cloud eruit zien in 2020?

De antwoorden op deze vragen zullen IT decision makers helpen om de beslis­singen te begrijpen die hun collega’s maken tijdens het inte­gra­tie­proces van bestaande IT met cloud computing modellen.

Auteur: Frederik Dewulf – InterXion

Pin It on Pinterest

Share This