Een van mijn goede voor­ne­mens voor 2015 is het kwijt­raken van al die over­tol­lige email berichten in mijn inbox. Maar dat blijkt in de praktijk gemak­ke­lijker gezegd dan gedaan. Vol goede moed had ik voor mijzelf uitge­maakt dat ik elk bericht zou beoor­delen op inhoud en het duidelijk over­brengen van de boodschap. De e‑mails die deze test niet door­stonden werden dan ook meteen verwij­derd, en sommige daarvan haalde niet eens de inbox dankzij de spam­fil­ters van mijn Cloud service provider. Maar wat blijkt, het verwij­deren van deze e‑mails gaat relatief eenvoudig als éénmalige actie, maar e‑mails zijn hard­nekkig en keren steeds opnieuw terug? Je zou het haast kunnen verge­lijken met de jaar­lijkse griep epidemie, steeds terug­ke­rend ondanks diverse inen­tingen en waar je liefst ver vandaan wil blijven.
En toch overkomt het je telkens weer, je wordt verkouden tegen wil en dank! Ditzelfde kan je ook vast­stellen met email berichten, je zal ze ontvangen of je nu wil of niet. Maar wat kun je anders doen dan geduldig bij elke onge­wenste mail op zoek gaan naar de “unsub­scribe” of “schrijf mij uit” knop. Meestal zijn deze zeer goed verstopt en helemaal onderaan ergens tussen de kleine letter­tjes terug te vinden. Vol overgave klik je op de “ik wens deze email niet meer te ontvangen” knop, en wordt je door­ver­wezen naar een vaak blanco pagina waar ergens in nog kleinere letters staat of je wel zeker bent dan je echt deze mail niet meer wenst te ontvangen?
Dit doet me spontaan denken aan de eerste Windows versie ingebouwd in de auto, met volgende melding op het display van de navigatie “Are you sure you want to use your Airbag, Yes or No?

Inbox challengeNatuur­lijk wil je van dit soort e‑mails af, immers ze brengen niets bij en vervuilen enkel je inbox. Of je klikt op “unsub­scribe” en krijgt een waslijst van vragen, om je te over­tuigen om niet je email adres uit de database te verwijderen!

Dit beklem­mende gevoel van je inbox niet meer zelf onder controle te hebben, en vooral de eindeloze en soms vinding­rijke methodes om maar niet van onge­wenste email af te geraken doet je afvragen: “waar zijn we mee bezig?” In de tijden dat we gewoon nog via de post commu­ni­ceerde (Snail-mail voor de lief­heb­bers) had je een eenvou­dige oplossing. Gewoon een sticker met “geen réclame of drukwerk” op de brie­venbus plaatsen was meestal afdoende. Maar wat met het digitale equi­va­lent, want hoe meer vrij­blij­vende en meestal gratis Public Cloud email adressen, hoe meer berichten er in de inbox verschijnen!

En elk zelf respec­te­rend bedrijf maakt tegen­woordig gretig gebruik van deze vorm van (a)sociale media om jouw als consument te over­tuigen om hun product of dienst te kopen. Met een gemid­delde van 150 nieuwe berichten per dag in mijn inbox, en ik geef toe er zitten ook berichten bij die wel belang­rijk zijn, is het een hele uitdaging geworden om mijn goede voornemen voor 2015 vol te blijven houden. Bestaat er ook een digitale versie van “geen réclame aub” om op mijn mailbox te plakken?

Big Data

Dankzij Cloud Computing kunnen we immers sneller en beter met elkaar commu­ni­ceren en zal binnen­kort het Internet der dingen (IoT) alles wat een stekker heeft met elkaar laten praten, maar hoe stroom­lijn je deze overvloed aan beschik­bare infor­matie en zorg je ervoor dat al deze “Big data” niet ongewenst in je mailbox terecht komen? Misschien dat hier eerst eens goed over nagedacht dient te worden, voordat de machines op ons los worden gelaten! Wellicht een idee om een vere­ni­ging van digitale weight watchers op te richten, die nauwgezet en samen met de Cloud Service Providers onze over­tol­lige kilo’s aan e‑mails en andere berichten weet aan te pakken. Sugges­ties of andere vormen van een digitaal dieet zijn van harte welkom, of kunnen we misschien beter onze inbox gewoon afschaffen?

Pin It on Pinterest

Share This