Steeds meer grote onder­ne­mingen in Europa gaan over op de Cloud. Dit blijkt uit onderzoek van Interxion, dat werd gehouden onder meer dan 400 zakelijke en IT-beslis­sers in de cloud- en hosting­markt, en brengt onder meer aan het licht dat tradi­ti­o­nele hosting­dien­sten steeds vaker worden vervangen door Infra­struc­tuur-as-a-Service (IaaS).

De onder­zoeks­re­sul­taten laten zien dat de vraag naar cloud-diensten, zoals IaaS en SaaS, de vraag naar tradi­ti­o­nele hosting­dien­sten, waaronder managed‑, dedicated- en web hosting, dit jaar voor het eerst over­stijgt. Waar vorig jaar 36 procent van de respon­denten een sterk toene­mende vraag naar IaaS consta­teerde, is dat dit jaar 43 procent. In lijn hiermee beschouwt nog maar 23 procent van de respon­denten de vraag naar tradi­ti­o­nele hosting­dien­sten als de belang­rijkste voor hun bedrijf, terwijl een jaar eerder 56 procent van de onder­vraagden deze mening nog was toegedaan.

IX-Survey-Strategieen

Uit het onderzoek blijkt ook een toene­mende concur­rentie tussen wereld­wijde cloud-platforms en de regionale en lokale Europese dienst­ver­le­ners. Waar vorig jaar slechts 13 procent van de respon­denten inter­na­ti­o­naal opere­rende cloud-dienst­ver­le­ners als hun belang­rijkste concur­rent beschouwde, is dat dit jaar bijna verdrie­dub­beld tot 37 procent. Nu inter­na­ti­o­nale dienst­ver­le­ners steeds meer plat­formen in Europa gaan exploi­teren, ontwik­kelen lokale dienst­ver­le­ners stra­te­gieën om zich van hen te kunnen onder­scheiden. De focus op klan­ten­ser­vice wordt door de grote meer­der­heid van de respon­denten (86%) beschouwd als de belang­rijkste factor waarmee ze de concur­rentie het hoofd kunnen bieden en het verschil kunnen maken.

Als gevolg van het feit dat steeds meer bedrijven hun workloads naar de cloud over­brengen, verschuiven Europese dienst­ver­le­ners hun aanbod van tradi­ti­o­nele hosting naar cloud-diensten. De concur­rentie inten­si­veert nu zowel lokale aanbie­ders als wereld­wijde aanbie­ders in dezelfde markt actief zijn. ‘Om relevant te blijven, leggen lokale aanbie­ders de nadruk op klan­ten­ser­vice en diver­si­fi­catie van hun portfolio in plaats van een directe concur­ren­tie­strijd aan te gaan met de wereld­wijde dienst­ver­le­ners. Dit zal hen helpen om blijvend succes te kunnen boeken.’ aldus Interxion.

IX-Survey-Concurrenten

Het onderzoek toont verder ook aan dat:

Het deel van de omzet dat voortkomt uit cloud-diensten naar verwach­ting blijft groeien. 12 procent van de respon­denten geeft aan dat vorig jaar 60 procent of meer van hun omzet voortkwam uit IaaS, terwijl twee keer zo veel respon­denten dit percen­tage noemen als het gaat om hun verwach­ting voor 2016.
Dienst­ver­le­ners bij voorkeur beschikken over eigen IT-infra­struc­tuur. Meer dan driekwart van de respon­denten (76%) bezit en beheert eigen IT-infra­struc­tuur en hardware als servers, routers en switches – in een eigen of extern datacenter.
Meer dan eenderde van de dienst­ver­le­ners (35%) heeft een eigen data­center dat ze als primaire omgeving gebruiken. 38 procent maakt gebruik van een data­center van een onaf­han­ke­lijke data­cen­ter­le­ve­ran­cier. De reste­rende 27 procent maakt gebruik van een cloud-infra­struc­tuur als hun primaire platform.

Bron: Europese Hosting en Cloud Survey 2014

Pin It on Pinterest

Share This