Keten­regie binnen het domein van ICT is niets nieuws, Cloud services brokers (CSB) zijn echter een opkomend fenomeen. IN 2009 voor­spelde Gartner al de opkomst van de Cloud Services Broker en defi­ni­eerde de rollen , de verwach­tingen werden verder aange­scherpt in 2012. Wat is een Cloud Services Broker, wie zijn het en bovenal, wat kunnen we van de CSB verwachten.

EuroCloud Nederland ziet de Cloud Services Brokers ook opkomen en heeft in het voorjaar van 2014 een aantal besloten ronde tafels geor­ga­ni­seerd om met speci­a­listen in de markt over het onderwerp te discus­si­ëren. Ook de Cloud Makelaar nam deel als een van de genodigde partijen aan de ronde tafel sessies.

De centrale vragen hierbij waren of keten­regie voor clouds iets nieuws is en als met ketens gewerkt wordt, wat je van de keten­part­ners kan en mag verwachten. Daarnaast is ook de positie van de klant beschouwd. Hoe gaan zij met Cloud Services Brokers om en is de Cloud Services Broker een consul­tant of iemand met verre­gaande speci­a­li­satie in keten­regie, gecom­bi­neerd met cloud kennis.

Wat is een Cloud Services Broker?

Gartner maakt een onder­scheid in de services die de Cloud Services Broker kan leveren. De algemene definitie die Gartner hanteert voor de CSB is de volgende:

Cloud services brokerages are entities that sit between public cloud services that are typically commodity in nature and the ultimate end consumer. They typically takes these services and turn them into something that is more suitable for use by the business”. (Quote by David Mitchell Smith, VP & Gartner Fellow)

 Cloud Computing

Volgens Gartner zijn er drie typen Cloud Services Brokerages (definitie 2009):

Service Inter­me­di­a­tion
In dit model is de Cloud makelaar actief betrokken bij het verbe­teren van bepaalde elementen van de geleverde services en levert deze ook actief een bijdrage aan de waarde vermeer­de­ring van de cloud oplos­singen aan de eind gebrui­kers en aan de leve­ran­ciers van de Cloud oplos­singen. Dit kan bestaan uit het managen van toegang tot Cloud appli­ca­ties of Cloud mana­ge­ment rappor­tages of bijvoor­beeld Identity management.

Service Aggre­ga­tion
Deze Cloud Services Broker inte­greert meerdere services in 1 nieuwe oplossing of beperkt het aantal services om de complexi­teit te kunnen beheersen. Hierbij moet vooral gedacht worden aan data-inte­gratie waarbij data slechts eenmaal opge­slagen hoeft te worden en tussen de appli­ca­ties uitge­wis­seld wordt. Ook zorgt deze makelaar ervoor dat data veilig tussen meerdere providers getrans­por­teerd kan worden. Deze makelaar is met name thuis in het gebied van “Big data” en is vooral technisch geörienteerd.

Service Arbitrage
In dit laatste model wordt met name naar Service aggre­ga­tion gekeken met als verschil dat hier de services niet vooraf vast staan. De Cloud Makelaar krijgt van de klant de opdracht om services met elkaar te verge­lijken en de juiste te adviseren om die te koppelen. Deze makelaar zal goed op de hoogte moeten zijn van de Cloud oplos­singen die in de diverse verticals worden aange­boden in de markt en dient ook inhou­de­lijk op de hoogte te zijn van de services.

Een vierde CSB wordt ook op diverse fora genoemd. Deze vierde categorie wordt door Gartner IB (Inte­gra­tion Brokerage) genoemd en toont zeer nauwe verwant­schap met de Service Aggre­ga­tion Broker.

Vroeger versus nu

Vroeger werd software centraal ingekocht. De IT afdeling of de afdelings manager bepaalde daarbij wie binnen de onder­ne­ming van welke appli­ca­ties gebruik mochten maken. Via de cloud werkt het proces anders, maar de klant merkt het verschil niet. Uitein­de­lijk gaat het om een appli­catie die men nodig heeft om het werk te kunnen doen. Eind­ge­brui­kers binnen bedrijven willen die appli­ca­ties zelf kunnen kiezen, zonder tussen­komst van wie dan ook.

een bijkomend nadeel van business users die zelf bestellen is dat gebruiks over­een­kom­sten vaak wegge­klikt worden nadat men haastig op “accoord” heeft gedrukt om de appli­catie direct te kunnen gebruiken. De gebruiks­voor­waarden worden amper gelezen. Daarbij leest nagenoeg niemand meer de hand­lei­ding, iedereen zit eerst aan de knoppen.

Ook in de telecom sector zijn verschui­vingen merkbaar. Vroeger ging de Telecom alleen over tarieven, maar nu bieden ze ook diensten via de cloud aan. Vroeger was de klant bekend en waren er grote klanten, nu zijn klanten onvol­doende bekend en veel kleiner. Ook de grotere klanten zijn als gevolg van bezui­ni­gingen en effi­ci­ëntie in het werken veel kleiner geworden. Men kan zich hierdoor afvragen of de Cloud niet de indu­stri­a­li­satie van IT is geworden? Inte­gratie van de losse blokjes blijft nodig, maar klanten willen zelf system inte­grator zijn en hierbij zich de rol van Inte­gra­tion broker toedichten. Deze rol is echter vele malen complexer dan men op het eerste gezicht zou vermoeden. Koppe­lingen naar diverse data­ver­za­me­lingen moeten gemaakt worden en appli­ca­ties moeten elkaars data kunnen delen. De eind­ge­bruiker zal hiertoe niet in staat zijn vanwege de complexi­teit van data opslag en de benodigde tech­ni­sche achter­grond­kennis die men ontbeert.

Tech­ni­sche kennis én bedrijfs­in­zicht nodig

Een goede Cloud broker heeft zowel technisch inzicht over deploy­ment van processen en tech­ni­sche samenhang als inzicht in de kansen en belem­me­ringen voor de bedrijfs­pro­cessen. De complexi­teit van de transitie naar de Cloud wordt vaak onder­schat. Bijvoor­beeld bij goed func­ti­o­ne­rende legacy systemen moet de ondern­ming zich afvragen of het wel nuttig is om met dat legacy systeem naar de cloud te gaan. Een negatief Cloud advies kan hierdoor ook een goed advies zijn! Voor nieuwe appli­ca­ties biedt de Cloud vaak veel gemak­ke­lijker kansen. Clouds­ourcen is een nieuwe kreet die hierbij vaak gehoord wordt. Er lijkt een verschui­ving plaats te vinden van System inte­grator naar service inte­grator. Voor een concept als ‘Just keeping the lights on’, heb je bij IT als dienst andere typen mensen nodig die meer technisch geori­ën­teerd zijn. De Service inte­grator daar­en­tegen zal niet alleen technisch, maar zeer zeker ook business geori­ën­teerd moeten zijn.

De hierboven besproken topics zijn slechts een klein deel van de ronde tafel discus­sies, het volledige verslag kan u hier terug vinden: White­paper CSV-Ketensturing ECNL2014

Alvast veel lees­ple­zier, en met dank aan EuroCloud Nederland voor het initi­a­tief en de voor­tref­fe­lijke organisatie.

Pin It on Pinterest

Share This